ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

СТАТУТ ШКОЛЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ-измене

ПРАВИЛНИК ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРВНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА И НАЧИНУ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ НАСТАВЕ

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 2018

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ОПШТИНСКОМ САВЕТУ РОДИТЕЉА