Правилник о испитима у основној школи

PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE

1.11. MODEL POSLOVNIKA O RADU UCENICKOG PARLAMENTA OSNOVNE SKOLE

PRAVILNIK O OBAVLJANJU DRUŠ.KORISNOG RADA

1.9. MODEL POSLOVNIKA O RADU SKOLSKOG ODBORA OSNOVNE SKOLE

1.10. MODEL POSLOVNIKA O RADU SAVETA RODITELJA OSNOVNE SKOLE

1.8. MODEL POSLOVNIKA O RADU NASTAVNICKOG VECA OSNOVNE SKOLE

1.5. MODEL PRAVILNIKA O DISCIPL. I MATER. ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U OSNOVNOJ SKOLI

1.7. MODEL PRAVILA PONASANJA U OSNOVNOJ SKOLI

1.4. MODEL PRAVILNIKA O VASPITNO DISC. ODG

1.3. MODEL PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEM. POSLOVA OSNOVNE SKOLE

1.1. MODEL STATUTA OSNOVNE SKOLE

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

СТАТУТ ШКОЛЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ-измене

ПРАВИЛНИК ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРВНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА И НАЧИНУ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ НАСТАВЕ

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 2018

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ОПШТИНСКОМ САВЕТУ РОДИ

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ