ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА

Одржан је стручни скуп у нашој школи 11.01.2024. године на тему „Вршњачко насиље- превенција, превентива и интервенција у установама образовања и васпитања“

 

 

ШКОЛСКА 2019/20. ГОДИНА

Обука запослених у основним и средљим школама: Развој дигиталних компетенција.

Семинар: Развијање способности за асертивну комуникацију у функцији сазревања личности детеа/ученика је 27. сепрембра одржан у нашој школи.

Image may contain: 3 people, people standing, kitchen and indoor
No photo description available.
No photo description available.
Image may contain: 9 people, including Štefanija Kovačev and Milena Baždar, people smiling, people sitting and indoor
 

 

 

 

 

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА

У нашој школи је 9. децембра одржан семинар под називом „Пројектна настава“ Присуствовале су и колеге из ОШ“Иво Лола Рибар“ из Плавне и ОШ“Моша Пијаде“ из Бачког Новог Села.

У току децембра петоро чланова колектива је учествовало на онлајн семинару „Домаћи на струју“

Семинар у Бачкој Паланци „Развој дигиталних копетенција-Дигитална учионица“

Image may contain: 3 people, including Štefanija Kovačev, people sitting
Image may contain: screen
Image may contain: screen and indoor

 

 

 

 

 

 

 Учитељице из наше школе су 8. и 9. јуна, у ОШ“Десанка Максимовић“ у Бачкој Паланци, похађале семинар за рад у првом разреду под називом:

„Обука наставника за остваривање нових програма наставе и учења оријентисана на процес и исходе учења“

Водитељи обуке у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биле су саветница Школске управе Нови Сад Весна Јовицки и сарадница-водитељ Бранка Радовановић, учитељица у ОШ“Свети Сава“из Бачке Паланке.

 

ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА

У Основној школи „Јан Колар“ у Селенчи, данас, у недељу, 04. фебруара 2018. године, одржана су упоредо три семинара на којима је присуствовало више од 90 просветних радника: наставника, стручних сарадника и директори школа.

Прва група је похађала семинар „Програм позитивног понашања“, друга група „Међупредметне компетенције“, а трећа група „Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави“.

   

 

У суботу, 17. марта, у нашој школи је одржан семинар под називом „Напредне технике у образовању“ који су држали Горан Станојевић и Жолт Коња. Семинар је протекао у позитивној, радној атмосфери уз општи утисак да смо стекли многа приенљива знања.

   

ОШ“Вук Караџић“ Бач је у суботу и недељу, 14. и 15. априла, била домаћин обуке за учитеље и наставнике који ће радити у првом разреду, као и за стручне сараднике (педагоге и психологе) и директоре свих основних школа са територије општине Бач

„Обука наставника за остваривање нових програма наставе и учења оријентисана на процес и исходе учења“

Водитељи обуке у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биле су саветница Школске управе Нови Сад Весна Јовицки и сарадница-водитељ Бранка Радовановић, учитељица у ОШ“Свети Сава“из Бачке Паланке.

  

ШКОЛСКА 2015/16. ГОДИНА

ТИМСКИ РАД И ПЛАНИРАЊЕ = УСПЕШНА ШКОЛА

Каталошки број: 797

Трајање: два дана -16 сати

Компетенције: К6

Семинар је одржан 23. и 24. јануара у просторијама наше школе уз присуство 24 наставника, педагога и директора. Предавачи су били: Нина Беретић и Оливера Илић. У току предавања и низу радионица усвојили смо сазнања о потреби и начину тимског организовања у циљу побољшања не само ефикасности у раду школе него и друштвеног статуса просветних радника.

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ САДРЖАЈИ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА

Каталошки број: 241

Трајање: три дана

Компетенције: К4

Приоритет: П1

Семинар је одржан 18. 19. и 20. марта у нашој школи. Передавачи Драгана Мадић, Бранислав Ђокановић и Дејан Алексић, уз техничку подршку нашег колеге Александра Игића, су се потрудили да нас што  боље оспособе за употребу Power Point-a, Prezi-ja, електронског портфолија и разних корисних и у настави применљивих сајтова.

1476116_995371617210111_778649825870549432_n       10987481_995371783876761_8943929032398442386_n

 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ АЛКОХОЛА, ДРОГЕ, КОЦКЕ, СЕКТИ И НАСИЉА

Каталошки број: 170

Трајање: два дана

Компетенције: К3

Приоритет: П3

Семинар је одржан у просторијама школе, 14. и 15. маја. Предавачи су Маријан Стефановић, психолог, и Боринка Стојиловић, учитељица, из ОШ“Бранисалв Нушић“ из Беогрда. На веома занимљаив начин представљено нам је богато искуство у превенцији и лечењу болести зависности. Добили смо драгоцене информације о начину функционисања, препознавања и реаговања у случају уочавања неког од овх порока.

 

2014/15. ГОДИНА

У оквиру стручног усавршавања наставника, планирано Годишњим програмом рада школе, средином јуна 2015.  организован је семинар:

’’ПОВЕЋЕЊЕ  КОМПЕТЕНЦИЈА  НАСТАВНИКА ЗА КВАЛИТЕТНИЈЕ   ОСТВАРИВАЊЕ  ПЕДАГОШКЕ  ЕФИКАСНОСТИ  НАСТАВЕ И УЧЕЊА’’

 Семинар  траје три дана – 24 бода. Компетенције: К2.  Приоритет: 1

Савремена настава представља  истовремену усмереност на учење и подстицање свеукупног развоја ученика/детета, али и развој-формирање његове зреле, аутентичне и креативне личности.То се најбоље остварује кроз активно, ефикасно и стваралачко учење у настави, тј. усвајање и освајање чињеничних, процедуралних, процесних, метакогнитивних и др. врста и нивоа квалитних знања и вештина. У томе се и састоји њена  ДОДАТНА ПЕДАГОШКА ВРЕДНОСТ- (ДПВ) у односу на традиционалну наставу. Ова настава/учење су усмерени на ученика/дете које максимално подстиче и ангажује у сазнајним, емотивним, мотивационим и др. видовима делатности у настави/учењу,тако да су њихов укупни развој убрзава,повећавају им се компетенције за учење,а њихова школска постигнућа су већа, трајнија и квалитетнија.

Наравно,то подразумева промене у: планирању, дизајнирању, организовању и употреби технике,образовне технологије и др. ресурса,стварању безбедног и пријатног амбијента, система мотивисања и управљања процесима наставе и учења, употреби адекватних и релевантних облика и метода наставе/учења, праћењу и оцењивању напредовања ученика, промени репертуара улога наставника/васпитача који све више постају дизајнери, модели, организатори, водитељи, дијагностичари, партнери у педагошкој комуникацији…  Педагошки ефикасним наставним радом отклањају се узроци за појављивање бројних, апатичних, агресивних, деструктивних и др. непдесних облика понашања ученика који ометају и успоравају његов индивидуални развој и учење, као што нарушавају  климу и социјалне односе у одељењу…

Садржаји које обрађујемо на семимару су: Карактеристике, критеријуми и индикатори ефикасне наставе и учења; Савремени/иновативни системи – модели наставе и учења; Савремене улоге и компетенције наставника; Дидактичка организација простора и обликовања мотивационог амбијента (ресурси) за наставу и учење; Наставна техника и технологија; Индивидуализација и диференцијација наставе и учења; Наставне методе и облици учења у настави; Мотивисање и сазнајно ангажовање ученика у настави и учењу; Час као облик наставног рада и учења ученика + /радионица/; Планирање, припремање и дизајнирање процеса наставе и учења кроз практичан рад/вежбу (радионица писања припреме/сценарија за час);Вредновање рада, оцењивање пости– гнућа и напредовање ученика; Самоевалуација рада наставника у настави

ЦИЉНА ГРУПА: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.