САВЕТ РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

Чланови савета родитеља по одељењима
Бр. Име и презиме одељење
1. Мирјана Мандић I-1
2. Миодраг Стефановић I-2
3. Бранислава Милић I-3к
4. Маја Јухас II-1
5. Маријана Павић II-2
6. Весна Ћерић II-3к
7. Хуанит Шушњак III-1
8. Јасмина Узуров Шећеров III-2к
9. Данијела Сабо IV-1
10. Тајана Гуљаш IV-2
11. Марија Наумов IV-3к
12. Тања Јагодић V-1
13. Вујица Јергић VI-1
14. Злата Денбицки VI-2
15. Љиљана Зец VII-1
16. Драгица Ранђеловић VII-2
17. Мирела Мишковић VIII-1
18. Наташа Докић VIII-2

 

                                               План рада Савета родитеља

 Закон о основама система образовања и васпитања прописује постојање Савета родитеља  којим је утврђено да Школа има Савет родитеља као саветодавно тело и да се број чланова, начин избора и рада овог тела утврђује Статутом школе.

Савет родитеља школе чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Савет родитеља школе учествује у извршавању следећих задатака:

– предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања,

– предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и друге тимове школе,

– предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,

– учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника,

– разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештај о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању, разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе,

– предлаже органе управљања, намену средстава остварених рада ученичке задруге и

прикупљених од родитеља,

– разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика,

– даје сагласност за програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању

– разматра и друга питања утврђена Статутом.

Прву седницу Савета родитеља сазваће директор школе, а по избору председника и записничара посао око заказивања седница и дневног рада договараће председник и директор школе. Седницама Савета родитеља поред директора, његовог заменика, школског педагога, психолога и председника већа одељенских старешина, присуствоваће по потреби или позиву председници стручних већа.