Школски одбор је орган управљања у школи.Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина општине, изборни период је четири године.

            Школски одбор има девет чланова од којих су трећина представници локалне самоуправе,а по трећину предлажу Наставничко веће и Савет родитеља школе тајним гласом.

            Школски одбор је орган управљања установе, надлежност органа управљања:

 1. Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова
 2. Доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту:програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. Доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 5. Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзије, односно наставе у природи;
 6. Расписује конкурс и бира директора
 7. Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандард постигнућа и преузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 8. Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању;
 9. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора
 10. Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

 

Чланови Школског одбора именовани решењем СО Бач од 27.04.2018. су:

 

Име и презиме из реда
Орнела Јовановић из Вајске Наставничког већа
Богданка Субашић из Обровца Наставничког већа
Милена Баждар из Вајске Наставничког већа
Славко Иличић Савета родитеља
Лидија Јованић Савета родитеља
Миодраг Николић Савета родитеља
Татјана Сворцан Локалне самоуправе
Душко Боровац Локалне самоуправе
Павле Пејчић Локалне самоуправе

План рада школског одбора:

Председник: Орнела Јовановић

Школски одбор је конституисан 2018. године. Орган управљања школом је школски одбор. Школски одбор именује оснивач школе. Председник и чланови школског одбора именују се за период од четири године.

 Школски одбор ће радити у седницама у просторијама школе, такође ће радити и телефонским путем. На седницама ће бити разматрана следећа питања:

Програмирање рада школе

 1. анализа и усвајање годишњег извештаја о раду школе
 2. анализа остваривања годишњег плана рада
 3. усвајање годишњег плана рада

Организационо-материјална проблематика

 1. анализа финансијског стања школе
 2. усвајање завршног рачуна
 3. прикупљање средстава за набавку опреме школе

Сарадња са друштвеном средином

 1. реализација културне и јавне делатности школе

Кадровска проблематика

 1. анализа извештаја о раду директора школе
 2. давање предлога за избор директо