ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“

 

1.Информатор о раду Основне школе сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/4 , 54/07,104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа ( “Службени гласник РС “ број 57/05). Информатор је објављен марта 04.01. 2011 године. Информатор о раду доступан је јавности у писаном облику и огласној табли школе. Особа одговорна за тачност података је Александра Берић, директор, овлашћено лице за информације од јавног значаја Основне школе „Алекса Шантић“ Вајска.

 

2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ЈАВНОСТ РАДА ШКОЛЕ

У саставу ОШ „Алекса Шантић“,Вајска су матична школа у Вајској са својством правног лица и издвојено одељење у Бођанима, која нема својство правног лица. Назив школе је: Основна школа „Алекса Шантић“. Седиште школе је у Вајској, 21426, улица и број:М.Тита 33. Матични број школе 08012873, ПИБ 101451528. Оснивач школе је Република Србија. Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност основног образовања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности. Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности основног образовања, у складу са законом. Образовно-васпитна делатност обавља се остваривањем наставног плана и програма, на српском језику, реализацијом одговарајућег наставног плана и програма за основне школе. Настава се изводи у одељењу, односно појединачно, у складу са наставним планом и програмом. Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два полугодишта. Настава у школи се изводи у једној смени, по распореду часова, који утврђује директор школе, уз прибављено мишљење стручних органа, за сваку школску годину. Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и друго утврђује се годишњим планом рада школе.

 • У школи се могу организовати следећи испити:

разредни, поправни, завршни испит основног образовања и остало у складу са Законом.

Школа води прописану евиденцију и издаје јавне исправе у складу са посебним законом. Школа води и базу података у оквиру јединственог информационог система просвете. Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, након оглашавања оригинала јавне исправе неважећим, у „Службеном гласнику Републике Србије“. У недостатку прописаног обрасца школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију.

2.1. Орган управљања

Школски одбор је орган управљања у школи, који има девет чланова укључујући и председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови, већином гласова од укупног броја чланова. Чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор:

1) доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;

2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;

4) доноси финансијски план школе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) расписује конкурс и бира директора;

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

10) обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника ученичког парламента, без права одлучивања. За обављање послова из своје надлежности школски одбор одговара органу који га именује и оснивачу Школе. Начин рада Школског одбора ближе се уређује Пословником о раду Школског одбора који доноси сам Школски одбор. Школски одбор за свој рад одговара органу који га је именовао.

 

Име и презиме Својство Представник
Мирка Васиљевић Чалн школског одбора Локалне самоуправе
Горан Вујић Члан школског одбора Локалне самоуправе
Павле Пејчић Члан школског одбора Локалне самоуправе
Зорица Јовановић Члан школског одбора Савета родитеља
Вања Ђаковић Председник  школског одбора Савета родитеља
Тања Драча Члан школског одбора Савета родитеља
Сњежана Латиновић Члан школског одбора Запослених
Ирена Велемир Члан  школског одбора Запослених
Тамара Милошевић Члан школског одбора Запослених

 

2.2. Орган руковођења- Директор 

 Александра Берић , проф.технике, телефон 021/775-627

 

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе;

2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;

3) стара се о остваривању развојног плана школе;

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;

5) организује педагошко-инструктивни увид и надзор и прати квалитет образовно-васпитног рада и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;

6) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника;

7) предузима мере у случајевима повреда забрана прописаних Законом и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике;

8) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа;

9) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља, стручних органа и школског одбора о свим питањима од интереса за рад школе и ових органа;

10) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о школи у оквиру јединственог информационог система просвете;

11) сазива и руководи седницама наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања;

12) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи;

13) сарађује са родитељима ученика, органима јединице локалне самоуправе и другим организацијама и удружењима;

14) редовно подноси извештаје о свом раду и раду школе школском одбору, најмање два пута годишње.

15) доноси правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;

16) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са законом и посебним законом

2.3 Секретар школе

Паклединац Жељко , дипл. правник, телефон – 021/775-873

1израда нацрта статута, колективних уговора и других општих аката,

2. праћење и спровођење поступака доношења општих аката и правно-стручна помоћ и обрада тих аката, од нацрта до објављивања коначних текстова,

3. даје правна мишљења запосленима у Школи у вези с обављањем њихових послова,

4. стара се о пријему и слању поште,

5. праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих,

6. праћење примене статута, колективних уговора и других општих аката и припремање предлога за измене и допуне тих аката,

7. припремање тужби, предлога одговара на тужбе, улагање жалби и заступање школе пред судовима и другим органима и организацијама,

8. присуствовање седницама органа управљања и других органа и стручних тела ради давања објашњења и мишљења,

9. обављање послова око уписа у судски регистар, земљишне књиге, осигурања и других правних послова,

10. правно-технички послови око избора за органе школе и стручне послове за ове органе,

11. стручне и послове код спровођења конкурса за избор директора, као и код спровођења конкурса (огласа) за пријем осталих радника школе,

12. стручне и административно-техничке послове у вези са престанком радног односа, распоређивањем и другим променама статуса радника,

13. вођење и чување евиденције о запосленим лицима,

14. стара се о евиденцији и чувању аката Школе,

16. обављање послова око пријављивања и одјављивања запослених у надлежној заједници за запошљавање, пензијско-инвалидском фонду и фонду здравствене заштите,

17. издаје потврде запосленима сходно евиденцији којом располаже

18. издаје потврде ученицима

19. води евиденцију о осигураним ученицима и запосленим;

20. попуњава повредне листе за ученике и запослене;

21. обавља и друге послове одређене законом, статутом и по налогу директора Школе.

2.4 Шеф рачуноводства:

Вујић Стефани, финансијски техничар, телефон 021/775-873

1. израђује периодичне и годишње обрачуне,

2. припрема финансијски план Школе,

3. припрема финансијске извештаје за Школски одбор,

4. стара се о благовременом и тачном евидентирању сваке промене у књиговодственим и другим евиденцијама и о правилном утврђивању финансијског резултата Школе,

5. сарађује са органима Школе и запосленима у вези са обављањем својих послова,

6. стара се о евидентирању потраживања Школе према другим лицима и предузима мере за њихову наплату,

7. стара се о евидентирању дуговања Школе према другим лицима и предузима мере за њихово измирење,

8. води потребну документацију материјалног и финансијског пословања у складу са законским прописима,

9. води рад службе рачуноводства,

10. организује и координира рад на попису средства и инвентара Школе,

11. прати законске и друге прописе и друге правне акте који се односе на послове које обавља,

12. стручно се усавршава,

13. обавља послове у вези са надлежном банком,

14. обрачунава запосленима плате накнаде и друга примања по основу рада

15. обавља и друге послове, одређене законом, статутом и по налогу директора

2.5 Наставници

Наставно особље обавља образовно-васпитни рад у Школи. Наставно особље чине наставници разредне наставе и наставници предметне наставе. Наставници изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи. У школи постоје следеће врсте радних места наставника:

1) наставник разредне наставе ;

2) наставник предметне наставе.

У школи постоје следећа радна места наставника предметне наставе :

1. наставник српског језика;

2. наставник енглеског језика (обавезан страни језик);

3. наставник немачког језика(обавезан страни језик);

4.. наставник историје;

5. наставник географије;

6. наставник математике;

7. наставник физике;

8. наставник хемије;

9. наставник биологије;

10 наставник физичког васпитања;

11. наставник техничког образовања;

12. наставник музичке културе;

13. наставник ликовне културе;

14. наставник грађанског васпитања;

15. наставник верске наставе;

16. наставник информатике.

Наставник разредне наставе :

1. изводи наставу и друге облике образовно-васпитног рада у одељењу од првог до четвртог разреда у циљу остваривања циљева и задатака у првом циклусу основног образовања и васпитања;

2. учествује у спровођењу испита ученика;

3. обавља послове одељенског старешине;

4. стара се о васпитању ученика, односно о изградњи хумане и културне личности ученика;

5. припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

6. сарађује са родитељима ученика;

7. води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду ученика;

8. дежура према утврђеном распореду;

9. учествује у раду стручних и других органа и тела у Школи;

10. стручно се усавршава;

11. обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу

Наставник предметне наставе :

1. изводи предметну наставу и друге облике образовно-васпитног рада у одељењу од петог до осмог разреда у циљу остваривања циљева и задатака основног образовања и васпитања;

Наставник обавезног предмета: страни језик ( енглески), изводи наставу и од 1. – 4. разреда

2. изводи наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета: ликовна култура, музичка култура или физичко васпитање у трећем и четвртом разреду, уколико је то предвиђено Годишњим планом рада Школе;

3. обавља послове одељенског старешине;

4. учествује у спровођењу испита ученика;

5. стара се о васпитању ученика, односно о изградњи хумане и културне личности ученика;

6. припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

7. сарађује са родитељима ученика;

8. води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и ученицима;

9. дежура према утврђеном распореду;

10. учествује у раду стручних и других органа и тела у Школи;

11. стручно се усавршава;

12. обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу

2.6 Помоћне-техничке послове у Школи обављају :

1) домар,

2) ложач,

3) сервирка

4) радници на одржавању чистоће.

Домар:

1. одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном стању;

2. отклања оштећења и кварове који су једноставнији и мањег обима;

3. пријављује веће и сложеније кварове и оштећења;

4. свакодневно обилази просторије Школе и школско двориште ради увида у њихово стање;

5. обавља једноставније молерско-фарбарске, машинбраварске, столарске, водоинсталатерскe и друге послове;

6набавља и прати потрошњу средстава и материјала за одржавање чистоће;

7. сваког јутра директору или секретару школе подноси извештај о исправности и чистоћи школских просторија и школског дворишта;

8. обавештава директора или секретара о евентуално насталим штетама на инсталацијама, опреми и инвентару;

9. чисти и стара се о проходности тротоара испред Школе, дворишта и степеништа за време снежних падавина;

11. брине се о исправности противпожарних апарата и уређаја;

12. обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу директора, за свој рад непосредно је одговоран директору Школе.

Послове радног места  домар обавља 1 извршилац.

Ложач:

1. одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном стању;

2. отклања оштећења и кварове који су једноставнији и мањег обима;

3. пријављује веће и сложеније кварове и оштећења;

4. свакодневно обилази просторије Школе и школско двориште ради увида у њихово стање;

5. обавља једноставније молерско-фарбарске, машинбраварске, столарске, водоинсталатерски и друге послове;

6. сваког јутра директору или секретару школе подноси извештај о исправности и чистоћи школских просторија и школског дворишта;

7. обавештава директора или секретара о евентуално насталим штетама на инсталацијама, опреми и инвентару;

8. чисти и стара се о проходности тротоара испред Школе, дворишта и степеништа за време снежних падавина;

10. брине се о исправности противпожарних апарата и уређаја;

11. рукује и одржава и инсталацију централног грејања;

12. стара се да школска зграда буде благовремено загрејана;

13. подноси директору извештај о стању огрева;

14. благовремено подноси захтев за набавку огрева;

15. помаже домару у одржавању водоводне и канализационе мреже,

16. ван периода ложења помаже домару у извршавању његових послова;

17. стара се о смештају угља и дрва у за то одређене просторије

18. обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу директора, за свој рад непосредно је одговоран директору Школе.

Радници на одржавању чистоће:

1. одржавају хигијену у школским просторијама и школском дворишту;

2. заједнички чисте двориште, травњаке испред школе и негују засад у травњаку, негују цвеће у школској згради;

3. одржавање и чишћење санитарних чворова;

4. чисте и старају се о проходности тротоара испред школе, дворишта и степеништа за време снежних падавина;

5. одржавају цвеће у школи и школском дворишту;

6. одржавају и чисте инвентар и другу опрему којом рукују или се налазе у просторијама које одржавају;

7. пријављују оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару и другој опреми домару и секретару;

8обављају курирске послове;

9. дежурају на својим теренима, чувају опрему, уџбенике и одећу ученика док су у школи;

10. обављају и друге послове по налогу директора и секретар.

 

3. САВЕТОДАВНИ ОРГАН ШКОЛЕ

 

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Свако одељење бира по једног представника у савет родитеља школе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја родитеља у одељењу на период од једне школске године. Председник и заменик председника савета родитеља бирају се за период од две школске године.

3.1 Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља ученика у школски одбор;

2) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;

3) разматра предлог школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

4) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе;

5) учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника;

6) разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља;

7) разматра услове за рад школе;

8) учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у школи;

9) даје сагласност на програм и организовање екскурзије и наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

10) разматра успех ученика,

11) заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у општини;

12) брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика;

13) обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима органи школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља;

14) разматра и друга питања утврђена овим статутом.

 

4СТРУЧНИ ОРГАНИ, ТИМОВИ И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ ШКОЛЕ

 

Стручни органи школе су: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за разредну наставу, стручно веће за области предмета, стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма и други стручни активи и тимови.

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници.

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања.

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује школски одбор.

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће.

Стручна већа и стручни активи имају председнике који чине педагошки колегијум.

Педагошки колегијум чине представници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљења у вези са пословима директора из члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) Законао основама система образовања и васпитања. Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора, а одељенским већем одељенски старешина.

Директор може да образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта који се спроводи у школи. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе и стручњака за поједина питања.

Уколико у школи образовање стичу ученици са сметњама у развоју, директор образује стручни тим за инклузивно образовање. Задаци и надлежност стручног тима за инклузивно образовање уређени су чланом 77. Законао основама система образовања и васпитања.

Седницама стручних органа могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања.

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум:

 1. се старају о осигурању и унапређењу квалитета образовно-васпитног рада установе;
 2. прате остваривање програма образовања и васпитања ;
 3. старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ;
 4. вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника ;
 5. прате и утврђују резултате рада ученика;
 6. предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима и решавају сва друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Поред наведених надлежности стручни органи, тимови и педагошки колегијум обављају и друге послове предвиђене овим Статутом.

У раду стручних органа имају право да учествују, без права одлучивања:

 1. приправник – стажиста;
 2. лице ангажовано по основу уговора о извођењу наставе (осим у раду одељењског већа);
 3. педагошки асистент.

Седницама стручних органа могу да присуствују, без права одлучивања и два представника ученика, које одреди Ученички парламент.

4.1 Наставничко веће

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.

Наставници ангажовани на основу уговора о извођењу наставе учествују у раду наставничког већа, без права одлучивања.

Седнице Наставничког већа сазива и њима руководи директор школе, без права одлучивања.

Наставничко веће ради у седницама и може одлучивати о питањима утврђеним дневним редом ако седници наставничког већа присуствује више од половине његових чланова, док одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова већа, јавним гласањем, осим у случају када је законом или Статутом одређено тајно гласање.

Наставничко веће ради у просторији која је за то намењена или погодна, по одлуци директора.

Предлог чланова Школског одбора има право да поднесе сваки члан наставничког већа.

Кад Наставничко веће предлаже три представника у Школски одбор, гласа се тајно, а предложеним представницима сматрају се она три кандидата који добију највише гласова присутних чланова Наставничког већа.

У случају кад Наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора школе, гласање је тајно.

Надлежности Наставничког већа:

1) утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма и стара се о њиховом успешном остваривању;

2) учествује у организацији образовно-васпитног рада;

3) разрађује и реализује наставни план;

4) разматра распоред часова наставе;

5) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;

6) предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању појединих задатака и одељенска старешинства;

7) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и школе;

8) утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план рада школе;

9) похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности;

10) одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи;

11) утврђује календар школских такмичења;

12) разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника;

13) разматра и вреднује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као и наставника и стручних сарадника као и све друге послове предвиђене Законом и актима Школе.

План и програм рада наставничког већа је саставни део годишњег плана рада школе.

Наставничко веће за свој рад одговара директору школе.

Начин рада Наставничког већа уређује се Пословником о раду Наставничког већа који доноси овај орган.

4.2 Стручно веће за разредну наставу

Стручно веће за разредну наставу организује и прати извођење образовно-васпитног рада у првом циклусу образовања.

Стручно веће за разредну наставу ради у седницама које сазива и њима руководи један од наставника који изводе разреду наставу и кога сваке школске године одреди наставничко веће на основу плана задужења.

Стручно веће за разредну наставу утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе, у остваривању наставног плана и програма образовања у првом циклусу образовања.

Стручно веће за разредну наставу чине сви наставници који изводе наставу у првом циклусу основног образовања и васпитања.

Надлежности стручног већа за разредну насатаву:

1) припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета у првом циклусу образовања;

2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних средстава;

3) усклађује индивидуалне планове рада наставника у првом циклусу образовања;

4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;

5) прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну;

6) прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово коришћење;

7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду стављени у надлежност.

За рад стручног већа за разредну наставу и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац стручног већа.

О раду стручног већа за разредну наставу руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада.

За рад стручног већа за разредну наставу и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац стручног већа.

За свој рад стручно веће разредне наставе одговара директору школе и Наставничком већу.

О раду стручног већа руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада.

4.3 Одељенско веће

Одељенско веће организује и прати извођење образовно-васпитног рада и разматра друга питања од интереса за одређено одељење.

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

Одељењско веће ради у седницама које сазива и њима руководи одељенски старешина.

Одељењски старешина води записник о раду одељенског већа.

Надлежности одељењског већа:

1)усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и рад стручних сарадника;

2) на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета, на основу укупних резултата рада, а на предлог одељенског старешине оцену из владања;

3) разматра сва питања од значаја за наставу, слободне активности ученика, учење и рад ученика и предузима мере за унапређење наставе и постизање бољих резултата ученика у учењу и владању;

4) сарађује са родитељима у решавању образовно-васпитних задатака;

5) предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика;

6) одређује ученике за допунски и додатни рад и планира учествовање ученика на такмичењима;

7) похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере;

8) обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора школе.

За рад одељенског већа и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац већа.

За рад одељењског већа и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац већа.

О раду одељењског већа руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада.

Одељењско веће за свој рад одговара директору и Наставничком већу.

4.4 Стручна већа за област предмета

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

Његовим радом руководи један од наставника кога сваке школске године одреди наставничко веће на основу плана задужења.

Стручно веће за област предмета утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе, у остваривању наставног плана и програма образовања. У школи постоје стручна већа за:

 1. за разредну наставу
 2. друштвене науке;
 3. природне науке;
 4. уметности и вештина;
 5. српски језик и стране језике.

Надлежности стручоног већа за област предмета:

1)припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета;

2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних средстава;

3) усклађује индивидуалне планове рада наставника;

4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;

5) прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну;

6) прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово коришћење;

7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду стављени у надлежност.

За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац стручног већа кога сваке школске године одреди наставничко веће на основу плана задужења.

О раду стручног већа руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада.

У школи постоје стручна већа за:

1. разредну наставу

2. језик, књижевност и комуникације

3. природне науке

4. друштвене науке

5. уметност

6. физичко и здравствено васпитање

4.5 Тимови

У школи могу да се организују разни тимови и комисије који се одређују Годишњим планом рада школе:

1.      Тим за развојно планирање

2.      Тим за развој школског програма

3.      Тим за самовредновање

4.      Тим за инклузију

5.      Тим за заштиту деце од насиља

6.      Тим за здравствено васпитање

7.      Тим за појачан васпитни рад

8.      Вршњачки тим

9.      Тим за стручно усавршавање

10.  Тим за професионалну орјентацију

11.  Тим за бригу о деци

12.  Тим за пројекте

13.  Тим за представљање рада шк.

14.  Тим за попис инвентара

15.  Ученички парламент

16.  Дечји савез

17.  Комисија за културну и јавну делатност

18.  Комисија за естетско-хигијенско уређење

19.  Дисциплинска комисија

У школи се могу организовати и други тимови по потреби.

У саставу тимова се налазе запослени у школи које одреди Наставничко веће.

Радом тима руководи координатор којег одреди Наставничко веће и он одговара за рад свог тима.

Тимови раде на састанцима које сами заказују, о чему састављају извештаје и достављају директору и Наставничком већу приликом израде Годишњег плана рада школе и Извештаја о раду школе.

Надлежности тимова:

Тимови обављају следеће послове:

 1. израђују планове рада који су саставни део Годишњег плана рада школе;
 2. реализују план током школске године за коју је израђен;
 3. сарађују између себе;
 4. сарађују са другим стручним органима школе;
 5. воде записнике о свом раду;
 6. састављају извештаје о свом раду које предају надлежним органима до 30. августа, а пре свега Тиму за израду извештаја о раду школе;
 7. обављају друге послове у складу са законом, подзаконским актима и по налогу директора.

За свој рад тимови одговарају директору и Наставничком већу.

Стручни актив за развојно планирање чине:

 1. представници наставника и стручних сарадника;
 2. представници јединице локалне самоуправе;
 3. представници савета родитеља.

Чланове овог стручног актива именује Школски одбор.

Стручни актив за развојно планирање утврђује предлог развојног плана школе за период од три до пет година и доставља га школском одбору на усвајање, и прати његово остваривање.

Надлежности Тима за развојно планирање

 1. праћење реализације развојног плана школе, а нарочито у вези са остваривањем образовно-васпитног рада;
 2. предлагање нових, бољих и реалнијих критеријума за вредновање планираних активности;
 3. припремање предлога развојног плана школе за наредни трогодишњи или петогодишњи период;
 4. израђује пројекте који су у вези са развојним планом школе;
 5. прати релизацију развојног плана школе;
 6. разматрање и других питања од значаја за развој школе.

Стучни актив за развојно планирање за свој рад одговара школском одбору.

Надлежности Тима за развој школског програма:

 1. планирање и праћење реализације школског програма;
 2. сарадња са стручним сарадницима;
 3. старање о осигурању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада,
 4. предлагање мера за унапређивање образовног васпитног рада,
 5. израда акционих планова,
 6. праћење остваривања програма образовања и васпитања,
 7. праћење програма обавезних, обавезних изборних и изборних предмета,
 8. праћење посебних програма,
 9. праћење рада секција,
 10. предлагање мера,
 11. праћење и старање о остваривању циљева и исхода образовања и васпитања,
 12. вредновање резултата рада,
 13. у сарадњи са стручним активом за развојно планирање, стара се о формирању стручног актива за самовредновање и акционих тимова.

4.6 Педагошки колегијум

Председник стручног актива за развојно планирање, председник стручног актива за развој школског програма, представник стручних сарадника и председници стручних већа за област предмета чине педагошки колегијум.

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник.

Надлежности педагошког колегијума:

1) планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе;

2) старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;

3) старања о остваривању развојног плана школе;

4) организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовно-васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;

5) планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за стицање звања наставника и стручних сарадника;

6) сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима.

7)обавља друге послове у складу са законом и подзакноским актима.

Седнице Педагошког колегијума сазива и њима руководи директор школе или помоћник директора. За свој рад одговара директору и Наставничком већу.

4.7 Одељењски старешина

Свако одељење у школи има одељењског старешину.

Одељењски старешина је непосредни педагошки, оpганизациони и административни руководилац рада у одељењу.

Надлежности одељењског старешине:

1) обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима и стручним сарадницима и усклађује њихов рад;

2) остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње;

3) разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика;

4) остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима;

5) сазива родитељске састанке и руководи њима;

6) прати остваривање наставног плана и програма у одељењу, и посебно прати оцењивање ученика;

7) прати похађање наставе ученика и правда изостанке;

8) изриче похвале и награде ученицима из своје надлежности;

9) води школску евиденцију;

10) потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства;

11) Води записник одељенског већа и потписује његове одлуке .

12) предлаже одељенском већу оцене из владања;

13) упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање радних обавеза;

14) износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе;

15) стара се о остваривању ваннаставних активности;

16) обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење;

17) учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама;

18) обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води према ученику и доставља им одлуке о дисциплинским мерама које су ученику изречене;

19) обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима или одлуком директора школе дати у надлежност

 

5. УЧЕНИЦИ

 

5.1. Упис ученика

У први разред основне школе може да се упише дете са навршених најмање шест и по, а највише седам и по година , сходно члану 98. Закона о основам система образовања и васпитања

5.2. Оцењивање

Оцењивање ученика је саставни део образовно-васпитног рада школе.

Оцењивањем се процењује оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа у току савладавања школског програма.

Оцењивање је јавно и врши се у складу са законом и важећим подзаконским актом којим се уређује оцењивање ученика основне школе.

Успех ученика оцењује се из наставних предмета и из владања.

Оцена је јавна и саопштава се ученику са образложењем.

Оцењивање је бројчано и описно. Описна оцена садржи повратну информацију за ученика и родитеља и пружа му јасно упутство како да унапреди свој рад. Почев од 6. разреда владање ученика оцењује се описно у току полугодишта, а бројчано на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех .

Општи успех ученика утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из предмета и оцене из владања. Успех ученика оцењује се и на испитима.

Испити се полажу пред испитном комисијом коју чине најмање три члана, од којих су најмање два стручна за предмет. Чланове испитне комисије одређује директор школе.

Општим актом школе утврђују се рокови за полагање испита.

Ученик, његов родитељ односно старатељ има право да поднесе приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета и владања на крају другог полугодишта и жалбу на испит, у складу са Законом.

Ученик, његов родитељ односно старатељ који сматра да су му повређена права утврђена Законом или посебним законом, доношењем или недоношењем одлуке након подношења пријаве, приговора или жалбе, односно ако је повређена забрана или неко од права ученика, што утиче на статус ученика, има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству, у року од осам дана од дана сазнања за повреду права.

Министарство ће у року од осам дана од дана пријема захтева, уколико оцени да је захтев основан, упозорити школу и одредити јој примерен рок за отклањање повреда закона, а ако школа не поступи по упозорењу, Министарство ће одлучити о захтеву.

5.3. Права ученика

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законом и посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева утврђених законом;

2) уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

6) информације о његовим правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом и посебним законом;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико његова права из тачке 1)-9) овог члана нису остварена;

11) остваривање свих права ученика, права на заштиту, на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом;

12)остала права у складу са посебним законом.

5.4. Обавезе ученика

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

 

2) поштује школска правила, одлука директора, наставника и органа школе;

3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

6) благовремено правда изостанке;

7) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика;

8) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;

9) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.

5.5. Ученички парламент

У школи се организује ученички парламент који чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године, а председника бирају чланови парламента.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са Законом.

5.6 .Похваљивање и награђивање ученика

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у раду и учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним активностима.. Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који постижу изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада, могу бити награђивани или похваљивани.

Награде и похвале утврђују органи школе, у складу са статутом и другим општим актима школе.

5.7. Одговорност ученика

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора или органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика. Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом или посебним законом и за повреду забране, у складу са Законом.

 • Лакше повреде обавеза ученика су:

1) неоправдано изостајање из школе до 35 часова;

2) ометање рада у одељењу;

3) недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у школи;

4) изазивање нереда у просторијама школе и школском дворишту;

5) непоштовање одлука надлежних органа школе;

6) необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника;

7) оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених;

8) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених у школи;

9) неоправдано закашњавање на редовну наставу и друге облике образовно-васп. рада;

10) нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта;

 • Теже повреде обавеза ученика су прописане Законом:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичких средстава или психоактивне супстанце;

5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета који може да угрози или повреди друго лице;

6) свесно непридржавање правила или мера безбедности ученика;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе најмање 35 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.

5.8. Васпитно-дисциплински поступак и мере

Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе, односно забране у складу са законом, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе. Закључак се доставља ученику, његовом родитељу, односно старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.

Ученик мора бити саслушан. Ученик се саслушава у присуству родитеља.

Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава доношењем решења.

 • За повреду обавезе, односно забране прописане Законом могу да се изрекну мере:

1) за лакшу повреду обавеза ученика васпитна мера – опомена, укор одељенског старешине или укор одељенског већа, у складу са општим актом школе;

2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора и укор наставничког већа ;

3) за учињену повреду забране прописану Законом, ученику од 5. до 8. разреда изриче се васпитно-дисциплинска мера – преметштање ученика у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз саглсност родитеља, односно старатеља.

Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе без вођења васпитно-дисциплинског поступка.

Васпитно-дисциплинска мера за тежу повреду обавеза ученика и повреду забране изриче се ученику по утврђивању одговорности у васпитно-дисциплинском поступку.

Васпитно-дисциплинска мера изриче се у школској години у којој је учињена повреда обавезе.

Због изречене васпитно-дисциплинске мере ученику се смањује оцена из владања, али се његово понашање прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.

 

6. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА

 

Напомена: Опис функција органа Основне школе „Алекса Шантић“ Вајска дат је у поглављу бр. 2.

 

 7. ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА ШКОЛЕ

 

Рад школе је јаван. Школу заступа и представља директор школе. Директор школе је лице које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима. Радно време секретаријата и рачуноводства школе је од 7.00 до 15.00 часова сваким радним даном

Пун назив: Основна школа „Алекса Шантић“ Вајска

Адреса:М.Тита 33, 21426 Вајска

Пријем поште врши се у Школи, преко ПТТ Србија

Радно време је од 6,00 до 20,00 часова. Субота и недеља су по правилу нерадни дани. Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим или усменим путем или непосредно, уколико за то постоји могућност. Школа поступа у складу са Законом о општем управном поступку када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке.

Електронска адресаosvajska@neobee.net ,osvajska@gmail.com

У просторијама Школе је дозвољено аудио и видео снимање, уз претходну сагласност директора или Школског одбора. Лице задужено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама је директор Александра берић. Јавност рада се обезбеђује и путем извештаја о раду, финансијских извештаја, и сл. и њиховим објављивањем на огласној табли .

 

8. СПИСАК ПРОПИСА И ДРУГИХ ПРАВНИХ АКАТА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У РАДУ ШКОЛЕ

 

 1. Устав Републике Србије ( „Службени гласник РС“, број 83/06),
 2. Закон о основама система образовања и васпитања ( „ Службени гласник РС“, број 72/09),
 3. Закон о основној школи ( „ Службени гласник РС“,, број 50/92, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон,48/94-др.закон,24/96-др.закон,23/2002,25/02-исправка,62/03-др.закон,64/03-др.закон,101/05-др.закон и 72/09-др.закон),
 4. Закон о раду ( „ Службени гласник РС“,број 24/05,61/05 и 54/09),
 5. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ, број 33/97 , 31/01 и 30/10),
 6. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама ( „ Службени гласник РС „ , број 44/2001…91/2010)
 7. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика( „ Службени гласник РС“, број 12/09),
 8. Статут Школе
 9. Правилник о раду
 10. Правилник о организацији и систематизацији послова у школи
 11. Правилник о организацији буџетског рачуноводства,
 12. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 13. Правилник о похваљивању и награђивања ученика
 14. Пословник о раду Ученичког парламента
 15. Пословник о раду Наставничког већа.
 16. Пословник о раду Савета родитеља .
 17. Пословник о раду Школског одбора
 18. Правила понашања у Школи
 19. Правилник о заштити од пожара
 20. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика школе.

18. Правилник о испитима у школи

19.Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у школи 20.Правилник о васпитно – дисциплинској и материјалној одговорности ученика

 

9ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ШКОЛЕ

 

ОСНОВНА ШКОЛА

„Алекса Шантић“ – Вајска

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016.ГОДИНУ

1.Трошкови превоза радника 730.000,00

2.Стални трошкови:

– трошкови платног промета 170.000,00

– тр.електричне енергије 362.000,00

– тр.угља 760.000,00

– тр.дрва 32.000,00

– лож уље 700.000,00

– услуге водовода и канализ. 35.000,00

– интернет 3.000,00

– пошта 15.000,00

– тр. Телефона, телекс, телефакс 70.000,00

– тр.осигурања зграда 160.000,00

– комуналне услуге 46.000,00

– димњичарске усл. 30.000,00

– услуге чишћења септ. јама 5.000,00

– осигурање запослених 20.000,00

– непоменути трошкови 20.000,00

——————————————————–2.428.000,00

3.Трошкови путовања

– тр. дневница на сл. путу 14.000,00

– тр.превоза на служб.путу 10.000,00

– тр.смештаја на служб.путу 5.000,00

– накнада за сопствени аутомоб. 7.000,00

———————————————————–36.000,00

4.Услуге по уговору

– услуге одржавања рачунара 36.000,00

– услуге образовања и ус.зап / 75.000,00

– котизација за семинаре 86.000,00

– издаци за стручне испите 20.000,00

– такмичење ученика 180.000,00

– превоз ученика 260.000,00

—————————————————— – .657.000,00

5.- услуге јавног здравства – преглед воде за пиће 3.000,00

– услуге јавног здравства – санитарни преглед 3.000,00

– остале специјал.услуге————————————————————–41.000,00

Специјализоване услуге – укупно 47.000,00

6.Текуће поправке и одржавање

– одржавање зграде и осталих објеката 140.000,00

– одржавање опреме за образовање 96.000,00

– опрема за јавну безбедност 15.000,00

—————————————————–251.000,00

7.Тр.материјала

– трош.канцелар.матер. 65.000,00

– трош.стр.литературе 96.000,00

– трош.бензина 16.000,00

-трош.материјал за образовање 90.000,00

– трош.за чишћење , хигијена 65.000,00

– посебне намене 16.000,00

– расходи за радну униф. 12.000,00

– ХТЗ опрема 5.000,00

—————————————————365.000,00

9.Опрема за образовање, културу и спорт 69.000,00

УКУПНА СРЕДСТВА 4.583.000,00

Укупан износ средстава од 4.583.000,00 динара је одобрен од стране Града Шапца-градске управе и Финансијски план за 2010.годину ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАЈУР“ МАЈУР је усаглашен са тим предлогом.

 

10. ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

– Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Школа, може се извршити:

 • у писаној форми на адресу: ОШ“Алекса Шантић“ 21426 Вајска, М.Тита 33
 • усмено на записник у средишту Школе, у оквиру радног времена, сваког радног дана од 12-14 часова
 • У електронској форми на e-mail: osvajska@neobee.net

Све информације којима школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом школе, су доступне јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ број 120/04,54/07,104/09 и 36/10), осим када су се, према овом закона, стекли услови за искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Основној школи у Вајској се подноси у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја писмено.

Захтев мора да садржати: назив и адресу школе, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице у школи дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони,односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, школа доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Постоји образац за подношење захтева, али ће школа размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријемазахтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.Ако школа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, дужно је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид

документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама школе.

Ако удовољи захтеву, школа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да муизда, односно упути копију тог документа, дужана је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије.

Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА

„Алекса Шантић“

Вајска

М.Тита 33

 

 

З А Х Т Е В за приступ информацији и од јавног значаја

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број120/04, 54/07,104/09 и 36/10 ), од горе наведеног органа захтевам*:

□ обавештење да ли поседује тражену информацију;

□ увид у документ који садржи тражену информацију;

□ копију документа који садржи тражену информацију;

□ достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

o поштом

o електронском поштом

o факсом

o на други начин:*** ________________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене

информације)

___________________________________

Тражилац информације / Име и презиме

У _______________, __________________________________

адреса

___________________________________

дана ________ 20__ годинe други подаци за контакт

___________________________________

потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.

** У кућици означити начин достављања копије докумената.

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате

 

Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим или усменим путем. Школа поступа у складу са Законом о општем управном поступку(«Службени листСРЈ», бр. 33/97, 31/2001) када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке.

 

11. ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

 

Документација се заводи и чува у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и одговарајућим школским прописима, у секретаријату, рачуноводству и архиви Школе.

Носачи информација су: општи акти, записници са седница Школског одбора, Савета родитеља, стручних већа, Ученичког парламента, одлуке директора и наведних органа, планови и програми рада, извештаји о раду, архива, итд.

Носачи информација којима располаже Школа, настали у раду и у вези са радом Школе чувају се уз примену одговарајућих мера заштите, а у складу са Уредбом о канцеларијском пословању, и то у:

1. Архиви са предметима: у канцеларији секретара и шефа рачуноводства Школе, психолога, у просторијама за архив.

2. Електронска база података: канцеларији секретара и шефа рачуноводства Школе, библиотекара,

3. За предмете за које није истекао рок чувања: у канцеларији секретара и шефа рачуноводства Школе

4. Финансијска документација о плаћању за потребе министарства и исплати плата запосленима: у канцеларији шефа рачуноводства Школе и просторији за одлагање архива

5. Остала папирна документација: досијеи запослених, документација о регистрацији органа, отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других средстава за рад министарства, чува се у канцеларији секретара и шефа рачуноводства Школе

6. Школа ће на својој интернет презентацији, објављивати информације које су настале у раду или у вези са радом Школе, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. Информације ће на сајту остати док траје њихова примена (или актуелност по другом основу), а по потреби ће се ажурирати.

Основна школа “Алекса Шантић“ Вајска