Чланови стручних већа, актива, тимова и комисија за школску 2023/2024

 

Стручно веће за разредну наставу: Штефанија Ковачев -председник већа

Стручно веће друштвено-језичке групе предмета: Сњежана Латиновић, председник већа

Стручно веће природно математичке групе предмета: Орнела Јовановић, председник већа

Стручно веће за уметност, културу и спорт: Милош Милиновић, председник већа

Педагошки колегијум: сви председници већа и сви координатори

 

Стручни актив за развојно планирање:

Бојана Петковић – координатор

Татјана Петровић

Дајана Пејић Његошевић

Душанка Курдулија

Ирена Велемир

Гордана Чивчић-Шешум

Родитељ

Ученик

 

Стручни актив за развој школског програма:

Жељко Паклединац, правник – координатор

Дајан Пејић Његошевић

Штефанија Ковачев

Сњежана Латиновић

Орнела Јовановић

Милош Милиновић

Инес Станојев

 

Тим за самовредновање:

Јелена Васиљевић – координатор

Анђелка Гулић

Биљана Костић

Ирена Велемир

Јована Ракита

Биљана Мандић

Мирјана Куљић

Ивана Стојић

Снежана Грковић

представник школског одбора

представник савета родитеља

представник Ученичког парламента

 

Тим за инклузивно образовање:

Татјана Петровић – координатор

Милена Баждар

Марина Врабчењак

Драгана Обрадовић

Милица Станојев

Јована Ракита

Снежана Грковић

Родитељ – Јухас Светлана

 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

Дајана Пејић Његошевић – координатор

Милева Струхарик

Јелена Васиљевић

Богданка Субашић

Милош Прерадовић

Јована Ракита

Миљана Зец

Марина Врабчењак

Драгана Обрадовић

Родитељ

Локална самоуправа

 

Тим за обезбеђивање квалитета  и развој установе:

Орнела Јовановић – координатор

Биљана Костић

Иван Преда

Татјана Петровић

Ивана Стојић

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво:

Инес Станојев – координатор

Председници стручних већа и актива

 

Тим за професионални развој:

Богданка Субашић – координатор

Милица Станојев

Душанка Курдулија

 

Тим за социјалну и здравствену подршку:

Богданка Субашић – координатор

Слободан Вукојев

Јелена Васиљевић

 

Тим за професионалну оријентацију:

Драгана Обрадовић – координатор

Старешине осмих разреда

Старешине седмих разреда

Педагог

Вероучитељи

 

Тим за представљање рада школе:

Татјана Петровић, друштвене мреже

Миљана Зец, сајт

Ученички парламент:

Драгана Обрадовић – координатор

 

Вршњачки тим:

Дајана Пејић Његошевић– координатор

Ученици виших разреда

 

Дечији савез:

Анђелка Гулић—координатор

Штефанија Ковачев

 

Комисија за естетско-хигијенско уређење:

Иван Преда

 

Комисија за културну и јавну делатност школе:

Милош Милиновић-координатор

Мирјана Куљић

Милена Баждар

Марија Носал

Бојана Петковић

Милица Станојев

 

Тим за израду распореда часова:

Милена Баждар

Директор

 

Тим за реаговање у кризним ситуацијама:

Милош Прерадовић-координатор

Слободан Вукојев

Жељко Паклединац

 

Кординатори за ес дневник:

Орнела Јовановић

Дајана Пејић Његошевић

 

Записничари

Душанка Курдулија – Наставничко веће

Татјана Петровић – Педагошки колегијум

Милена Баждар – Летопис