На основу Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“ –„Просветни гласник“ број 1/2009 и Упутства Министарства просвете за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи бр.610-00-790-01 од 16.09.2010.године), Основна школа „Алекса Шантић“ Вајска, расписује

 

О   Г   Л   А   С

    за прикупљање понуда за извођење тродневне екскурзије за ученике

                                                  VIII разреда

 

Путни правац: Вајска- Крагујевац-Врњачка бања-Љубостиња

Време реализације:  друга половина октобра месеца 2016.године

Планиран број ученика: око  30

 

Садржај: први дан: Обилазак Смедеревске тврђаве, наставак путовања аутопутем, одлазак у Крагујевац. Обилазак комплекса Шумарице. Одлазак у Врњачку бању, смештај у хотел. Вечера. Ноћење.

Други дан: Доручак. Обилазак манастира Љубостиња и манастирског окружења. Ручак. Слободно поподне. Вечера. Дискотека.

Трећи дан: Доручак, слободнопреподне. Ручак и полазак кући. Долазак на полазиште око 21,00 часова.

 

Право учешћа имају туристичке агенције које поседују одговарајућу лиценцу министарства надлежног за послове туризма и испуњавају друге услове прописане законом којим се утврђује делатност туризма.

Упутство за формирање понуде можете преузети у року од ( 7 ) седам дана од дана објављивања огласа,сваког радног дана од 08,оо до 14,оо часова, у секретаријату школе, уз достављање доказа о уплати 2.000,00 динара-бесповратно на име трошкова оглашавања.Уплату извршити на жиро рачун школе број: 840-2057760-25, сврха: „Откуп конкурсне документације“. Рок за подношење понуде је 8 дана од дана истека рока за преузимање Упутсва. Школа не сноси одговорност у случају да се пријави мањи број ученика од потребног броја за реализацију екскурзије.

Понуде доставити у затвореној коверти,препоручено поштом или лично на адресу: Основна школа „Алекса Шантић“ Вајска, улица М.Тита број 33.са назнаком:“ за оглас“.

Додатне информације се могу добити код секретара школе на телефон: 021 775-873.

 

Оглас за прикупљање понуда за извођење екскурзија