КАЛЕНДАР   ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Календар такмичења и смотри основних школа за школску 2016/2017. годину. 

Линк за табеларни приказ:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/4342016.0124.16-OŠ.pdf 

  Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа која се односе на организацију и спровођење такмичења и смотри ускладе са наведеним упутством. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости: – на такмичењу/смотри могу учествовати сви редовни ученици основних школа; – избор ученика за општинско такмичење врши се искључиво на основу постигнутих резултата ученика на школском такмичењу/смотри; – за сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа такмичења/смотре, а у складу с пропозицијама; – рангирање ученика за одређени ниво такмичења/смотре врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упутством и правилником одређене врсте такмичења/смотре; – уколико више ученика постигне исти број бодова, сви ученици заузимају исто место и сви имају исти ранг; – на наредни ниво такмичења/смотре пласирају се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа такмичења/смотре, а у складу с пропозицијама. Организатори такмичења и смотри дужни су да благовремено прецизирају и друге елементе битне за спровођење такмичења/смотре, а који проистичу из Стручног упутства – избор домаћина такмичења/смотре, прецизирање његових обавеза, систем награђивања ученика и наставника, менторски рад (уколико је неопходан или предвиђен), потписивање диплома, регулисање финансијских питања, стручна помоћ учесницима такмичења и смотри и др.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.
 
I. ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА
 
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
СРПСКИ ЈЕЗИК
Друштво за српски језик и књижевност Србије
Такмичење из српског језика и језичке културе
школски до краја фебруара 2017. општински 18.3.2017. у 10.00 часова окружни 9.4.2017. у 10.00 часова 
републички
27.5.2017. у 10.00 часова  ‒ Тршић
Књижевна олимпијада
школски до краја фебруара 2017. општински 4.3.2017. у 10.00 часова  окружни  1.4.2017. у 10.00 часова 
републички
13.5.2017. у 10.00 часова ‒ „Карловачка гимназија”, Сремски Карловци
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ
Филозофски факултет Нови Сад ‒ Катедра за српски као нематерњи језик
Такмичење у знању српског језика као нематерњег за ученике 7. и 8. разреда
школски до краја фебруара 2017. окружни 24.3.2017. 
републички
28.4.2017.
БУГАРСКИ ЈЕЗИК
Удружење „Матица Бугара у Србији”
Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе
школски до краја фебруара 2017. окружни 9.4.2017. републички 27.5.2017.
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Филозофски факултет Нови Сад, ‒ Одсек за хунгарологију
Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе
школски до краја фебруара 2017. општински 18.3.2017. окружни 9.4.2017. републички 27.5.2017.
 2
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
РУМУНСКИ ЈЕЗИК
Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику
Такмичење из румунског језика и језичке културе 
међуокружни 9.4.2017.
републички 27.5.2017.
РУСИНСКИ ЈЕЗИК
Друштво за русински језик, књижевност и културу 
Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе
школски до краја марта 2017.
међуокружни
9.4.2017. ‒  ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
републички
27.5.2017. ‒  ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
Национални савет словачке националне мањинеСловакистичко војвођанско друштво
Такмичење у знању словачког језика и језичке културе
школски до краја марта 2017. окружни 9.4.2017.
републички 27.5.2017.
ХРВАТСКИ ЈЕЗИК
Национални савет хрватске националне мањине
Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе
школски до краја фебруара 2017. општински 18.3.2017
републички 27.5.2017. 
БОСАНСКИ ЈЕЗИК
Национални савет босанске националне мањине Такмичење из босанског језика
школски до краја фебруара 2017.
окружни 9.4.2017.
републички 27.5.2017.
СТРАНИ ЈЕЗИК
Друштво за стране језике и књижевности
Такмичење у знању страних језика:а) енглески б)  руски в) немачки г) француски д) италијански ђ) шпански 
општински 25.2.2017. у 14.00 часова окружни 25.3.2017. у 14.00 часова
републички 30.4.2017. у 10.00 часова
 3
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ИСТОРИЈА
Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд
Такмичење у познавању опште и националне историје
општински 5.3.2017. у 10.00 часова окружни 23.4.2017. у 13.00 часова  републички 14.5.2017. у 10.00 часова
ГЕОГРАФИЈА
Српско географско друштво Такмичење у познавању опште и националне географије
општински 12.3.2017. окружни 26.3.2017. у 10.00 часова
републички 7.5.2017. у 10.00 часова
МАТЕМАТИКА
Друштво математичара Србије Такмичење ученика основних школа из математике
школски  19.1.2017. општински 25.2.2017. у 10.00 часова окружни 25.3.2017. у 10.00 часова републички 29.4.2017.
Српска математичка олимпијада
републички 20.5.2017.
Математичко друштво „Архимедес”
„Математички турнир”Математичка олимпијада основних школа Републике Србије 
републички 13.5.2017. у 14.00 часова, Београд
„Мислиша”
основни ниво  9.3.2017.  републичко финале 23.4.2017. у 10.00 часова, Београд
Дописна математичка олимпијада
1. ниво: квалификациони
до 21.9.2016. (дописно)
 4
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 2. ниво: основни до 31.10.2016. (дописно)
3. ниво: републичко финале 
20.11.2016. ‒ Београд.
Математичка интернет олимпијада
3. Три нивоа:1.квали фикациони (7 задатака)2. основни (5 задатака)репуб личко финале
први ниво-квалификациони (прво коло): септембар ‒ октобар 2016.други ниво-основни (друго коло): октобар ‒ новембар 2016.
ФИЗИКА
Друштво физичара Србије Физички факултет Београд
Такмичење ученика основних школа из физике
школски до прве половине фебруара 2017. општински 19.2.2017. окружни 11.3.2017. у 10.00 часова републички 9.4.2017. у 14.00 часова Српска физичка олимпијада републички  8‒9.5.2017.
ХЕМИЈА
Српско хемијско друштво
Такмичење из хемије
школски 25.1.2017. општински 26.2.2017. у 10.00 часова окружни 1.4.2017. у 14.00 часова републички 19‒21.5.2017. 
БИОЛОГИЈА
Српско биолошко друштво
Такмичење из биологије
школски фебруар 2017. општински 5.3.2017. у 14.00 часова окружни 2.4.2017. у 10.00 часова републички 28.5.2017.
 5
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Удружење музичких и балетских педагога Србије 24. републичко такмичење из солфеђа и теорије музике
републички
мај 2017. – МШ „Петар Коњовић”, Београд
22. републичко такмичење камерне музике, гудача и гитаре Србије
републички
април 2017. у 11.00 часова – Београд
Заједница музичких и балетских школа Србије
Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије
републички
25.3‒9.4.2017. – Београд и Нови Сад
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Друштво педагога техничке културе Србије, Шабац Такмичење из техничког и информатичког образовања
школски 28.2.2017.
општински  11.3.2017. у 14.00 часова окружни 26.3.2017. у 13.00 часова републички 7.5.2017. у 14.00 часова
Регионално друштво за техничко и информатичко образовање, Зрењанин
РОБО-ИНТ Инвент
општински март‒април 2017. окружни април‒мај 2017. републички мај 2017.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Друштво математичара Србије, Београд
Такмичење ученика основних школа из рачунарства
општински 4.3.2017. у 14.00 часова окружни 2.4.2017. у 14.00 часова републички 22.4.2017. у 10.00 часова
 6
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
Српска информатичка олимпијада
републички 21.5.2017.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Савез за школски спорт Србије
стони тенис
школски до I недељe oктобра 2016. општински до II недеље октобра 2016. окружни до III недеље октобра 2016. међуокружни нема
републички
9‒11.2016. – у 10.00 часова СЦ Мастер, Београд 
пливање
школски нема општински III недеља октобра 2016. окружни II недеља новембра 2016. међуокружни нема
републички
16.11.2016. – у 10.00 часова СЦ Парк, Крагујевац 
карате
општински до IV недеље октобра 2016.
окружни у IV недељи новембра 2016.
међуокружни у IV недељи фебруара 2017. републички 7.3.2017. ‒ Панчево
рукомет
школски у I недељи априла 2017. општински у II недељи априла 2017. окружни у III недељи априла2017. међуокружни у V недељи априла 2017. републички 8‒10.5.2017. – Караташ/Панчево
 7
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
одбојка
школски до  IV недеље новембра 2016. општински до III недеље децембра 2016. окружни у III недељи фебруара 2017. међуокружни у V недељи фебруара 2017. републички 20‒22.3.2017.Караташ,Пријепоље
стрељаштво
школски до I недеље априла 2017. општински до III недеље априла 2017. окружни до IV недеље априла 2017. међуокружни нема републички 19.5.2017. – Смедерево
спортска гимнастика
школски до II недеље марта 2017. општински до III недеље марта 2017. окружни до IV недеља марта 2017. међуокружни у I недељи априла 2017. републички 12‒13.4.2017. – Нови Сад
кошарка
школски до III недеље октобра 2016. општински до I недеље октобра 2016. окружни до III недеље новембра 2016. међуокружни до IV недеље новембра 2016. републички 7‒9.12.2016. – Караташ
мали фудбал
школски до I недеље октобра 2016. општински до IV недеље децембра 2016. окружни до III недеље марта 2017. међуокружни до IV недеље марта 2017. републички 15‒17.5.2017. – Караташ/Пирот
 8
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
атлетика
школски до III недеље априла 2017. општински до I недеље маја 2017. окружни у II недељи маја 2017. међуокружни у III недељи маја 2017. републички 24.5.2017. – Крушевац
мале олимпијске игре(за ученике и ученице од првог до трећег разреда основне школе)
школски у априлу 2017. општински у III недељи маја 2017. окружни у IV недељи маја 2017. међуокружни у I недељи јуна 2017. републички 7.6.2017. – Пирот
џудо    
школски нема општински у I недељи децембра 2016. окружни у IV недељи фебруара 2017. међуокружни у I недељи марта 2017. републички 14.3.2017. – Кикинда
мини атлетика (за ученике и ученице од 3. до 6. разреда)
школски промотивно општински промотивно окружни промотивно међуокружни промотивно републички 24.5.2017. ‒ Крушевац
тенис
школски нема општински у II недељи марта 2017. окружни у IV недељи марта 2017. међуокружни у I недељи априла 2017. републички 1‒3.6.2017. ‒ Зајечар
 9
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ШАХ
Шаховски савез Србије
Такмичење ученика основних школа у шаху 
школски до 31.1.2017. 
општински
26.2.2017. у 13.00 часова (појединачно и екипно)
окружни
18.3.2017. у 14.00 часова (појединачно)19.3.2017. у 10.00 часова (екипно)
републички
30.4.2017. у 14.00 часова (појединачно и екипно)
ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ
Специјална школа са домом ученика „Бубањ”, Ниш
Републичко такмичење у знању и вештинама за  ученике оштећеног слуха седмог разреда 
републички
прва недеља јуна 2017. 
Национални спортски савез слепих и слабовидих
Републичко првенство у пливању
републички
прва половина октобра 2016. ‒ Спортски центар Бањица, Београд
Удружење за спорт хендикепираних ученика Србије СПОРТХУС Такмичење ученика са посебним потребама 
окружни
мали фудбал:  II–III недеља oктобра 2016.атлетика:  IV–V недеља септембра 2016.шах: III– IV недеља децембра 2017.стони тенис: II–III недеља марта 2017.кошарка: II–III недеља априла 2017. републички 8–20.5.2017.
 10
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ СРБИЈЕ
Савез ученичких задруга Србије
41. републичко такмичење младих задругара орача ученика основних школа Србије
републички почетак октобра 2016.
 
 
II.  МЕЂУНАРОДНИ НИВО
 
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА
ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
СТРАНИ ЈЕЗИК
Славистичко друштво Србије, Гимназија „Јован Јовановић Змај”, Нови Сад, Нафтна индустрија Србије
 Олимпијада из руског језика за ученике седмих и осмих разреда основних школа из Србије, Републике Српске и Црне Горе.
међународни Пријава ученика за такмичење од стране наставника – ментора: март ‒ април 2017. Први круг Олимпијаде у школама (квалификациони): 24.4. 2017. Други круг Олимпијаде (финални): 27.5.2017. – у 14.00 часова, зграда НИС-а и Гимназија „Јован Јовановић Змај”, Нови Сад.
МАТЕМАТИКА
Друштво математичара Србије
Јуниорска балканска математичка олимпијада
међународни
јун 2017. ‒ Бугарска
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Друштво математичара Србије
Јуниорска балканска информатичка олимпијада
међународни крај јула 2017. ‒ Кипар
 11
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА
ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ФИЗИКА
Друштво физичара Србије Физички факултет, Београд
Међународна јуниорска научна олимпијада
међународни децембар 2017. ‒ Холандија
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Удружење музичких и балетских педагога Србије
22. Међународно такмичење младих музичара у нашој земљи „Петар Коњовић”
међународни
5–12.5.2017.  – Београд и Нови Сад
6. међународно такмичење ударачких инструмената
међународни
мај 2017.  ‒  Студентски културни центар, Београд
19. међународно такмичење флаутиста Србије „Тахир Куленовић”
међународни
24–26.2.2017.  ‒  Музичка школа „Живорад Грбић” Ваљево 
3. међународно такмичење из солфеђа
међународни
април 2017.  –  Основна музичка школа „Петар Коњовић”, Београд.
3. међународно такмичење словенске музике
међународни
1–3.4.2017.  ‒  Београд МШ „Војислав Вучковић”;МШ „Коста Манојловић” и „Руски дом”.
Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд
 Такмичење младих музичара у    нашој земљи „Даворин Јенко”
међународни
клавир и клавирска дуа:28.1. – 2.2.2017.  –  Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд; дувачи и камерна музика:2.3. ‒13.3.2017.  ‒  Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд
 12
СМОТРЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.
 
ОД ШКОЛСКОГ ДО MEЂУНАРОДНОГ НИВОА
 
ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
СРПСКИ ЈЕЗИК Друштво за српски језик и књижевност Србије 
Литерарне секције основних школа
школски
Утврђивање квалитета, достављање документације до 15.11.2016.
републички
Избор најуспешнијих секција у фебруару 2017. године на Зимском семинару у Београду.
Лингвистичке секције основних школа
школски
Утврђивање квалитета, достављање документације до 15.11.2016.
републички
Избор најуспешнијих секција у фебруару 2017. године на Зимском семинару у Београду.
Удружење „Дани ћирилице” 
Дечји сабор „Дани ћирилице” републички 24‒28.5.2017. ‒ Баваниште
ОШ „Иван Вушовић”, РажањБиблииотека „Вук Караџић”, Алексинац
Смотра читалаштва „Читалићи 2017”
школски март 2017. општински март‒април 2017. републички 20.5.2017.  међународни 21.5.2017.
 13
ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
Друштво школских библиотекара Србије
 „Читалићи кликераши”
школски децембар 2016/јануар 2017. општински 21.2.2017. окружни 21.3.2017. републички 20.5.2017. 
МАТЕМАТИКА
Друштво математичара Србије
Кенгур без граница- међународна математичка смотра
међународни 16.3.2017. у 10.00 часова (јединствено време у целој Европи)
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Удружење музичких и балетских педагога Србије
14. финална смотра музичких и балетских талената
републички
новембар 2016.  –  „Карловачка гимназија ”, Сремски Карловци  
27. републичка смотра хорова и 18. републичка смотра оркестара основних школа и основних музичких школа Србије  
републички мај 2017. 
Дечји културни центар, Београд
 22. републички фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори” ‒ ФЕДЕМУС 2017
школски фебруар ‒ март 2017.  окружни крајем марта 2017.
републички
април 2017. –   Дечји културни центар, Београд
Заједница музичких и   балетских школа Србије
 
Републички фестивал музичких школа Србије
 
републички 8‒13.5.2017.
 14
ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Удружење ликовних педагога Србије
Смотра ученичког ликовног стваралаштва за основне школе
републички
Расписивање конкурса за учешће на смотри: у току новембра 2016. остављање радова:до 1 ‒ 30.4.2017. Избор радова: до 15. маја 2017. Информације о резултатима биће достављене школама до 30.5.2017.
Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, Нови Сад
58. смотра ликовних радова деце Србије ( тема: „Сцена, маска, костим, лутка”)
школски до краја априла 2017.
републички крајем маја 2017.
 62. смотра ликовних радова деце Србије (тема: „Геометријски дух”)
школски до краја октобра 2016.
републички
средина децембра 2016.  – Нови Сад
30. смотра ауторског стрипа ученика основних школа Републике Србије
школски до краја октобра 2016.
републички
средина децембра 2016. – Нови Сад
Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад
IV дани Николе Тесле
школски април 2017.
републички мај ‒ јун 2017. – Нови Сад
 15
ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
РТС и Савез атлетских талената Србије „Александар Петровић”
Крос РТС-а „Кроз Србију”
републички 12.5.2017. 
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ФЕСТИВАЛИ, САБОРИ, СМОТРЕ
Друштво „Свети Сава”, Београд
Светосавски књижевни и ликовни конкурс за ученике основних школа Србије, Републике Српске  и дијаспоре
међународни јануар 2017.
Савез учитеља Републике Србије
Смотра стваралаштва учитеља у образовноваспитном процесу
републички 
17‒18.6.2017. ‒ Београд
Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад 23. фестивал луткарства основних школа (ФЛУОШ)
школски јануар 2017. међуокружни фебруар ‒ март 2017.
републички
31.3 ‒ 1.4.2017. – Позориште младих, Нови Сад. 
међународни
31.3 ‒ 1.4.2017. ‒ Позориште младих, Нови Сад. 
Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад; Коло српских сестара Епархије бачке;Oдбор за веронауку Епархије бачке;Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине
„Светосавље и наше доба” (ликовни, литерарни и калиграфски радови ученика oсновних школа из Републике Србије и расејања)
школски јaнуар ‒ март 2017.
републички са међународним учешћем
-април 2017. – Нови Сад- промоција и изложбе најуспешнијих радова и додела награда:13.5.2017. – Нови Сад
 16
ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике
ФИЛМић – смотра кратког ђачког филма
републички
Завршна смотра биће реализована до краја маја 2017.
Пријатељи деце Србије, Београд Најбоља дечја карикатура „Мали Пјер”
општински март 2017. окружни април 2017. републички мај 2017. 
Центар за развој креативности „Цезар”
Национална еколошка олимпијада
школски фебруар 2017. окружни 19.3.2016. у 14.00 часова републички 13 ‒ 14.5.2017. ‒ Бор
Учитељско друштво, Лесковац
Смотра сценског учитељског стваралаштва
окружни
април‒мај 2017.(Пријава учешћа на смотри: до  22.4.2017.)
републички 
2‒3.6.2017. ‒ Народно позориште, Лесковац
међународни
3.6.2017. ‒ Народно позориште, Лесковац
КРЕФ (Креативно едукативни филмови)
међународни 
Достављање пријава:март 2017. Објављивање резултата:до 10. јуна 2017.Свечано проглашење и пројекција филмова: крај септембра 2017. ‒ Пашина чесма, Лесковац
 17
ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
Oсновна школа „Бора Станковић”, Каравуково
„Под истим небом нашег дома”‒Републичка смотра стваралаштва ученика основних школа 
 
школски крајем фебруара 2017.
републички април 2017.
Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке
XVI уметничко такмичење ученика основних школа (од 2. до 8. разреда) на мађарском наставном језику као ваннаставна активност
 
школски до краја фебруара 2017.
окружни
мај 2017. – ОШ „Мајшански пут”, Суботица
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
„Информационе технологије – Удружење професора Србије” 
„Дабар”‒ смотра из рачунарске и информатичке писмености     
школски (за ученике од I ‒ IV разреда)
14-18.11.2016.
школски (за ученике од V ‒ VIII разреда)
21-25.11.2016. 
републички(за ученике од V ‒ VIII разреда)
25.2.2017.  ‒ истовремено у Крушевцу, Београду, Нишу и Новом Саду
УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ СРБИЈЕ
Савез ученичких задруга Србије
21. републичка смотра ученичких задруга Републике Србије
републички мај 2017.
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ТАЛЕНТЕ
Систем регионалних центара за таленте Републике Србије
Републичко такмичење по научним дисциплинама и смотра истраживачких радова талената Србије
окружни 8.5.2017.
републички 5.6.2017. 
 18
ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
Центар за развој креативности „Цезар”
Државно првенство истраживачких радова основаца
републички
22.4.2017. у 14.00 часова. ОШ „3. октобар”, Бор
ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ ШКОЛА
Дадов омладинско позориште
Смотра драмских секција oсновних школа Србије 2017.
први ниво фебруар 2017. други ниво јун 2017.
 
 
 МИНИСТАР    Младен Шарчевић
 
 

Календар такмичења за школску 2016/17. годину