линк за табеларни приказ: tabele KALENDAR 17 18 OS

На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-одлука УС) и  члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4.  Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице  доноси

 

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2017/2018. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно – васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим  планом рада.

 

Члан 2.

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у петак, 22. децембра 2017. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.

Друго полугодиште почиње у  среду, 10. јануара 2018. године и завршава се:

– у уторак 12. јуна 2018. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 99 наставних дана,

– у уторак, 29. маја 2018. године,  за ученике осмог разреда и има 89 наставних  дана.

 

Члан 3.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.

Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.

Први квартал има 41, други 40, трећи 46 наставних дана.

Четврти квартал има 53 наставна данa за ученике од првог до седмог разреда, а  43 наставна дана за ученике осмог разреда.

 

Члан 4.

Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом.

 

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако се:

– у наставни дан обележава дан школе, или

– у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије,

– у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној

  манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске

  манифестације, или

– је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 88. и 90. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15).

 

Члан 6.

У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње у понедељак, 25. децембра 2017. године, а завршава се у уторак, 09. јануара 2018. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 30. марта 2018. године, а завршава се у понедељак, 09. априла 2018. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среда, 13. јуна 2018, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

 

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

                                                                                                      

Члан 8.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).

 

У школи се обележава:

– Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у суботу 21. октобра 2017. године, нерадни је и ненаставни дан

– Дан примирја у Првом светском рату, који пада у суботу, 11. новембра 2017. године нерадни је и ненаставни дан

– Свети Сава – Дан духовности, који пада у суботу, 27. јануара 2018. године и радни је, а ненаставни дан

– Сретење – Дан државности, који пада у четвртак и петак, 15. и 16. фебруара 2018. године, нерадни су и ненаставни дани

– Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у недељу, 22. априла 2018. године, нерадни је и ненаставни дан

– Празник рада, који пада у уторак и среду 1. и 2. маја 2018. године, нерадни су и ненаставни дани

– Дан победе, који пада у среду, 9. маја 2018. године, као радни и наставни  дан,

и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у четвртак, 28. јуна 2018. године и

радни је дан.

У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у среду, 8. новембра 2017. године, радни је и наставни дан.

 

Члан 9.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:

–    православци – на први дан крсне славе

–    припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника

–    припадници Исламске заједнице – петак, 1. септембар 2017. године, на први дан Курбанског Бајрама и четвртак, 14 .јуна 2018. године, на први дан Рамазанског Бајрама

–    припадници Јеврејске заједнице – суботу, 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура и суботу, 30. марта 2018. године на Пасху или Песах

 

Члан 10.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални празници националних мањина:

– за мађарску националну заједницу:

                   *15. март – Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49

                   * 20. август – Дан Светог Стевана и

                   * 23. октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године

– за бошњачку националну заједницу:

                  * 11. мај – Дан Бошњачке националне заставе

                  *  први дан Рамазанског бајрама

                  * први дан Курбанског бајрама и

                  * 20. новембар – Дан ЗАВНОС-а

– за буњевачку националну заједницу:

                  *  2. фебруар – Дан великог прела

                  * 23. фебруар – Дан избора првог Националног савета

                  * 15. август – Дан Дужијанце и

                 * 25. новембар – Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена

– за  хрватску националну заједницу:

                 *  19. март – благдан Светог Јосипа

                 * 15. август  – датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића

                 * 16. октобар – датум рођења бана Јосипа Јелачића и

                 * 15. децембар – датум оснивања Хрватског националног вијећа

– за румунску националну заједницу:

                * 15. јануар – датум рођења националног песника Михаи Еминескуа

                * 4. септембар – празник Велике госпојине

                * 1. децембар – Национални празник Румуније и

                 * 7. децембар – Дан националног савета.

– за русинску националну заједницу:

                 * 17. јануар – Дан Русина

– за украјинску националну заједницу:

                 * 17. мај – Дан украјинске заједнице у Србији и

                 * 14. октобар – Дан украјинских хероја

– за македонску националну заједницу:

                 * 2. август – Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака

                 * 8. септембар – Дан државности Републике Македоније

                 * 11. октобар – Дан борца и

                 * 16. децембар – Дан Националног савета

– за немачку националну заједницу:

                 * 15. децембар – Дан оснивања националног савета.

– за ромску националну заједницу:

                 * 14. јануар -Василица

                 * 3. петак у марту – Бибија

                 * 8. април – Међународни дан Рома и

                 * 6. мај -Ђурђевдан         

– за бугарску  националну заједницу:

            *3. март –Дан ослобођења од турског ропства

            *24. мај – Дан Кирила и Методија и

            *1. новембар – Дан народних будитеља

– за чешку  националну заједницу:

            *4. фебруар – Дан чешке књижевности

            *28. март – Дан образовања

            *16. мај – Дан националног савета

            *28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и

            *4. октобар – Дан чешког језика

-за словачку националну заједницу

             *први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.

 

Члан 11.

На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту, школа је у обавези да у року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено обавести родитеље или старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број изостанака са наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере). Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку, или препорученом пошиљком.

 

Члан 12.

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног рада са ученицима, а у обавези је да планира реализовање допунског рада са ученицима, који заостају у савладавању наставног градива.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

 

Члан 13.

   Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 13. априла 2018. године и у суботу, 14. априла 2018. године, а завршни испит у среду, 13. јуна 2018. године, четвртак,  14. јуна 2018. године и петак, 15. јуна 2018. године.

 

Члан 14.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету  ученика међународном сајму образовања “Путокази“ у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставни дан, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је организована посета. 

 

Члан 15.

У суботу, 05. маја 2018. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

 

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу АП Војводине“, а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр: 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), биће објављен и у “Службеном гласнику РС“.

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне  заједнице

Број: 128-610-1/2017-01

У Новом Саду,  30.05.2017. године

 

 

                                                                                                   ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

 

                                                                                                                    Nyilas Mihály

                                                                                                                 (Михаљ Њилаш)

                                                                             

 

 

Календар рада за школску 2017/18. годину