На основу члана 29. Пословника о раду Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић“ у Вајској (дел. бр. 176 /15-2), члана 44.став 1.тачка 1. Статута Основне школе „Алекса Шантић“ у Вајској (дел. бр. 25 /15) и члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015) Школски одбор Основне школе „Алекса Шантић“ у Вајској је на својој 33. редовној седници одржаној дана 08.03.2017. године, једногласно донео

 

П Р А В И Л Н И К

о безбедности и здрављу на раду

Основне  школе „Алекса Шантић“ у Вајској

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником, у складу са Законом, уређује се права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду у Основној школи „Алекса Шантић“ у Вајској (даље: Школа), у циљу стварања безбедних услова рада, а ради заштите живота и здравља и радне способности запослених.

Члан 2.

Школа је одговорна за безбедност ученика у остваривању образовно-васпитног рада и у другим активностима које за њих организује.

Школа утврђује мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује.

Мере из става 2. овог Правилника регулишу се посебним правилником.

Школа мере из члана 2. овог става регулише у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе.

Члан 3.

Право на безбедност и здравље на раду имају:

1) запослени;

2) ученици када се налазе на обавезној настави ( кабинети, лабораторије и др.),

3) лица на добровољним и јавним радовима организованим у општем интересу, радним акцијама и такмичењима у вези са радом;

4) лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених послова, ако је о њиховом присуству упознат послодавац.

Безбедност и здравље на раду лицима из става 1. тач. 1) до 4) овог члана обезбеђује Школа.

Члан 4.

Школа је дужна да обезбеди услове за организовање и спровођење безбедности и здравља на раду у складу с техничко-технолошким потребама.

Средства за спровођење мера и унапређење безбедности и здравља на раду утврђују се Годишњим планом рада Школе.

Члан 5.

За спровођење безбедности и здравља на раду одговорни су директор Школе и друго одговорно лице одређено од стране директора Школе за спровођење безбедности и здравља на раду.

Друго одговорно лице у смислу става 1. овог члана је:

– лице на које је директор пренео своје овлашћење;

– лице за безбедност и здравље на раду;

– лице одговорно за спровођење поступка процене ризика (у даљем тексту: стручно лице).

 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

 1. Обавезе и одговорност Школе

1.1. Одговорност директора Школе

Члан 6.

Директор Школе је дужан да:

1) актом у писменој форми одреди лице за безбедност и здравље на раду;

2) запосленом одреди обављање послова на радном месту на којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду;

3) обавештава запослене и њиховог представника о увођењу нових средстава за рад, као и о опасностима од повреда и оштећења здравља који настају њиховим увођењем, односно да у таквим случајевима донесе одговарајућа упутства за безбедан рад;

4) оспособљава запослене за безбедан и здрав рад;

5) обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду;

6) обезбеди одржавање средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду у исправном стању;

7) ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних прегледа и провере опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине;

8) обезбеди на основу акта о процени ризика и оцене службе медицине рада прописане лекарске прегледе запослених у складу са овим законом;

9) обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарајући број запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности;

10) заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност за живот или здравље запослених;

11) обезбеди мере заштите од пожара, спасавање и евакуацију у складу са посебним законом.

Поступак и рокове превентивних и периодичних прегледа и провере опреме за рад као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, прописује министар надлежан за рад.

Правно лице из става 1. тачка 7) овог члана дужно је да изда стручни налаз по извршеном прегледу и провери опреме за рад или испитивању услова радне околине.

Начин пружања прве помоћи, врсте средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начин и рокове оспособљавања запослених за пружање прве помоћи споразумно прописују министар надлежан за рад и министар надлежан за здравље.

Члан 7.

Школа је дужна да актом о процени ризика, на основу оцене службе медицине рада, одреди посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на радном месту са повећаним ризиком.

Директор Школе је дужан да служби медицине рада, коју ангажује, обезбеди услове за самостално обављање послова заштите здравља запослених.

Члан 8.

Директор Школе је дужан да запосленом изда на употребу средство и/или опрему за личну заштиту на раду, у складу са актом о процени ризика.

Члан 9.

Директор Школе је дужан да одмах, од настанка, усмено и у писменој форми пријави надлежној инспекцији рада извођење радова ради отклањања великих кварова или хаварија на објекту, који могу да угрозе функционисање техничко-технолошких система или обављање делатности.

Члан 10.

Директор је дужан да запосленима да на употребу средства за рад, односно средства и опрему за личну заштиту на раду на којима су примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду и да обезбеди контролу њихове употребе у складу са наменом.

 

Члан 11.

Директор Школе може да запосленима да на коришћење опрему за рад и средство и опрему за личну заштиту на раду, само ако су усаглашени са прописаним техничким захтевима, ако је њихова усаглашеност оцењена према прописаном поступку, ако су означени у складу са прописима и ако их прате прописане исправе о усаглашености и друга прописана документација.

Директор који је запосленима дао на коришћење опрему за рад и средство и опрему за личну заштиту на раду пре ступања на снагу прописа којим је утврђена обавеза из става 1. овог члана, дужан је да обезбеди упутство за њихову употребу и одржавање.

Директор је дужан да обезбеди запосленима упутства за безбедан рад по прописима о безбедности и здрављу на раду за коришћење опреме за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Директор Школе је дужан да обезбеди превод документације из става 3. овог члана на језик који запослени разуме.

Члан 12.

Директор Школе може да запосленима да на коришћење опасне хемијске материје и друге хемијске материје за које је прописана обавеза израде и достављања безбедносног листа само ако му је уз хемијску материју учинио доступним безбедносни лист, у складу са прописима којима се уређују хемикалије, као и ако је обезбедио све мере које произлазе из садржаја безбедносног листа.

Школа треба да држи безбедносни лист на српском језику.

Школа је дужна да обезбеди превод безбедносног листа на језик који запослени разуме, као и да омогући запосленом приступ подацима садржаним у безбедносном листу.

Члан 13.

Ако актом о процени ризика утврди недостатке у области безбедности и здравља на раду за чије су отклањање потребна већа инвестициона улагања, а живот и здравље запосленог нису теже угрожени, Школа је дужна да сачини посебан програм о поступном отклањању недостатака и утврди рокове за реализацију програма.

Члан 14.

Директор подноси извештај о стању у области безбедности и здравља Школском одбору најмање једном годишње.

Директор је дужан да Школском одбору благовремено даје потпуне и тачне информације у вези са стањем, потребама и спровођењем мера у области безбедности и здравља на раду и одговоран је за предлоге које даје Школском одбору.

Оспособљавање запослених и права и обавезе запослених

Оспособљавање запослених

Члан 15.

Школа је дужна да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад код заснивања радног односа, односно другог радног ангажовања, премештаја на друге послове, приликом увођења нових средстава за рад или промене опреме за рад, као и код промене процеса рада који може проузроковати промену мера за безбедан и здрав рад.

Члан 16.

Школа је дужна да запосленог у току оспособљавања за безбедан и здрав рад упозна са свим врстама ризика на пословима на које га одређује и о конкретним мерама за безбедност и здравље на раду у складу са актом о процени ризика.

Оспособљавање из става 1. овог члана Школа обезбеђује у току радног времена, а трошкови оспособљавања не могу бити на терет запосленог.

Оспособљавање за безбедан и здрав рад запосленог мора да буде прилагођено специфичностима његовог радног места и спроводи се по програму, чији садржај послодавац мора, када је то потребно, да обнавља и мења.

Члан 17.

Ако Школа одреди запосленом да истовремено обавља послове на два или више радних места, дужна је да запосленог оспособи за безбедан и здрав рад на сваком од радних места.

Члан 18.

Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад Школа обавља теоријски и практично, у складу са програмом оспособљавања за безбедан и здрав рад који доноси Школа.

Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и здрав рад обавља се на радном месту.

Члан 19.

Периодичне провере оспособљености за безбедан и здрав рад запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком врше се најкасније у року од једне године од дана претходне провере, а на осталим радним местима најкасније у року од четири године од дана претходне провере.

Члан 20.

Оспособљавање за безбедан и здрав рад обавља се на језику који запослени разуме и прилагођава се могућностима и способностима особа са инвалидитетом.

 

Права и обавезе запослених

Члан 21.

Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и здравља на раду на пословима или на радном месту на које је одређен, као и да се оспособљава за њихово спровођење.

Запослени има право:

1) да Школи даје предлоге, примедбе и обавештења о питањима безбедности и здравља на раду;

2) да контролише своје здравље према ризицима радног места, у складу са прописима о здравственој заштити.

Запослени који ради на радном месту са повећаним ризиком, има право и обавезу да обави лекарски преглед на који га упућује Школа.

Запослени је дужан да ради на радном месту са повећаним ризиком, на основу извештаја службе медицине рада, којим се утврђује да је здравствено способан за рад на том радном месту.

Члан 22.

Запослени има право да одбије да ради:

1) ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на које је одређен, све док се те мере не обезбеде;

2) ако му Школа није обезбедила прописани лекарски преглед или ако се на лекарском прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене услове, у смислу члана 43. Закона о безбедности и здрављу на раду, за рад на радном месту са повећаним ризиком;

3) ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са свим врстама ризика и мерама за њихово отклањање, у смислу члана 13. став 2. овог Правилника, на пословима или на радном месту на које га је Школа одредила;

4) дуже од пуног радног времена, односно ноћу ако би, према оцени службе медицине рада, такав рад могао да погорша његово здравствено стање;

5) на средству за рад на којем нису примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду.

У случајевима из става 1. овог члана, запослени може да се писменим захтевом обрати директору Школе ради предузимања мера које, по мишљењу запосленог, нису спроведене.

Ако Школа не поступи по захтеву из става 2. овог члана у року од осам дана од пријема захтева, запослени има право да поднесе захтев за заштиту права инспекцији рада.

Када запослени одбије да ради у случајевима из става 1. овог члана, а Школа сматра да захтев запосленог није оправдан, Школа је дужна да одмах обавести инспекцију рада.

Члан 23.

Када му прети непосредна опасност по живот или здравље, запослени има право да предузме одговарајуће мере, у складу са својим знањем и техничким средствима која му стоје на располагању и да престане да ради, напусти радно место, радни процес, односно радну околину.

У случају из става 1. овог члана запослени који престане да ради, напусти радно место, радни процес, односно радну околину није одговоран за штету коју проузрокује Школи.

Члан 24.

Запослени је дужан да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, да наменски користи средства за рад и опасне материје, да користи прописана средстава и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица.

Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду, и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице.

Запосленом је забрањено да самовољно искључује, мења или уклања безбедносне уређаје на средствима за рад.

Пре напуштања радног места запослени је дужан да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене.

Члан 25.

Запослени је дужан да, у складу са својим сазнањима, одмах обавести Школу о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених.

Ако Школа после добијеног обавештења из става 1. овог члана не отклони неправилности, штетности, опасности или друге појаве у року од осам дана или ако запослени сматра да за отклањање утврђених појава нису спроведене одговарајуће мере за безбедност и здравље, запослени се може обратити надлежној инспекцији рада, о чему обавештава лице за безбедност и здравље на раду.

Запослени је дужан да сарађује са Школом и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле прописане мере за безбедност и здравље на пословима на којима ради.

 

 

 

 

 

1.3. Одговорност лица на које је директор пренео овлашћење

Члан 26.

Послове безбедности и здравља на раду може да обавља лице које има положен стручни испит у складу са овим законом.

За обављање послова безбедности и здравља на раду Школа може да одреди једног или више од својих запослених или да ангажује правно лице, односно предузетника који имају лиценцу (у даљем тексту: лице за безбедност и здравље на раду).

Члан 27.

Лице на које је директор пренео своје овлашћење у области безбедности и здравља на раду одговоран је у оквиру обавеза пренетих писменим овлашћењем директора Школе.

Преношењем овлашћења на друго лице директор се не ослобађа одговорности за пренете обавезе.

 

1.4. Одговорност лица за безбедност и здравље на раду

Члан 28.

Лице за безбедност и здравље на раду независно је и самостално у обављању послова у складу са законом и овим Правилником.

Лице за безбедност и здравље на раду има приступ свим потребним подацима у области безбедности и здравља на раду.

Члан 29.

Лице за безбедност и здравље на раду одговорно је за извршавање својих обавеза из закона и овог Правилника.

Лице за безбедност на раду непосредно је одговорно директору Школе, и не може да трпи штетне последице ако свој посао обавља у складу са законом и овим Правилником.

Члан 30.

Школа је дужна да обезбеди континуирано усавршавање знања у области безбедности и здравља на раду запосленом кога одреди за обављање тих послова.

Члан 31.

Лице за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са законом и овим Правилником, а нарочито:

1) спроводи поступак процене ризика;

2) врши контролу и даје савете директору Школе у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду;

3) учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада;

4) организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;

5) организује превентивне и периодичне прегледе и проверу опреме за рад;

6) предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком;

7) свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље у Школи;

8) прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање;

9) припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;

10) припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;

11) забрањује рад на радном месту или употребу средства за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог;

12) сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду;

13) води евиденције у области безбедности и здравља на раду у Школи.

Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да у писменој форми извести директора Школе и представника запослених о забрани рада из става 1. тачка 11) овог члана.

Ако директор Школе, и поред забране рада у смислу става 1. тачка 11) овог члана, наложи запосленом да настави рад, лице за безбедност и здравље на раду дужно је да о томе одмах извести надлежну инспекцију рада.

Члан 32.

Лице за безбедност и здравље на раду попуњава обрасце извештаја о повреди на раду, појави која би могла да угрози безбедност и здравље на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом који се догоде на радном месту.

Лице за безбедност и здравље на раду потписује пријаве из става 1. овог члана као одговорно лице Школе.

Лице за безбедност и здравље на раду усмено обавештава и доставља пријаве из става 1. овог члана надлежним органима и организацијама у законским роковима.

Члан 33.

Лице за безбедност и здравље на раду у поступку процењивања ризика припрема, односно учествује у припреми анализа вероватноћа настанка ризика и тежине могућих последица (повреде на раду, оштећења здравља или обољења).

Члан 34.

Лице за безбедност и здравље на раду стара се о спровођењу мера за отклањање, смањење или спречавање ризика.

Члан 35.

Лице за безбедност и здравље на раду проверава ефикасност примене акта о процени ризика, и то ефикасност спроведених мера и процењује успешност њиховог спровођења у погледу отклањања и смањења ризика.

Ако у поступку провере ефикасности примене акта о процени ризика лице за безбедност и здравље на раду уочи њихову неефикасност, предлаже корекцију тих мера.

Члан 36.

Лице за безбедност и здравље на раду издаје запосленима на употребу опрему за личну заштиту на раду, у складу са актом о процени ризика.

Члан 37.

Лице за безбедност и здравље на раду у писменој форми обавештава директора и представника запослених о забрани рада на радном месту или употреби средстава за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот и здравље.

Члан 38.

Лице за безбедност и здравље на раду упознаје представника запослених са извештајем о повредама на раду, професионалним обољењима у вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду, као и о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље.

 

1.5. Представник за безбедност и здравље на раду

Члан 39.

Запослени у Школи имају право да изаберу једног представника за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: представник запослених).

Члан 40.

Директор Школе је дужан да представнику запослених омогући:

1) увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на раду;

2) да учествују у разматрању свих питања која се односе на безбедност и здравље на раду, да предлажу и буду консултовани.

Директор Школе је дужан да представника запослених информише о свим подацима који се односе на безбедност и здравље на раду.

Члан 41.

Представник запослених има право:

1) да директору Школе даје предлоге о свим питањима која се односе на безбедност и здравље на раду;

2) да захтева од Школе да предузме одговарајуће мере за отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених;

3) да захтева вршење надзора од стране инспекције рада, ако сматра да Школа није спровела одговарајуће мере за безбедност и здравље на раду.

Представник запослених има право да присуствује инспекцијском надзору.

Члан 42.

Директор Школе је дужан да представника запослених упозна:

1) са налазима и предлозима мера заштите и превентивних мера или предузетим мерама инспекције рада;

2) са извештајима о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду;

3) о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље.

Члан 43.

Директор Школе и представник запослених и синдикат, дужни су да међусобно сарађују о питањима безбедности и здравља на раду, у складу са законом, овим Правилником и другим прописима.

 

1.6. Ангажовање Службе медицине рада

Члан 44.

За обављање послова заштите здравља запослених на раду Школа ангажује службу медицине рада.

Служба медицине рада из става 1. овог члана дужна је да обавља послове у складу са законом, а нарочито:

1) учествује у идентификацији и процени ризика на радном месту и радној околини приликом састављања акта о процени ризика;

2) упознаје запослене са ризицима по здравље који су повезани са њиховим радом и обавља послове оспособљавања запослених за пружање прве помоћи;

3) утврђује и испитује узроке настанка професионалних обољења и болести у вези са радом;

4) оцењује и утврђује посебне здравствене способности које морају да испуњавају запослени за обављање одређених послова на радном месту са повећаним ризиком или за употребу, односно руковање одређеном опремом за рад;

5) врши претходне и периодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком и издаје извештаје о лекарским прегледима у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду;

6) учествује у организовању прве помоћи, спасавању и евакуацији у случају повређивања запослених или хаварија;

7) даје савете послодавцу при избору другог одговарајућег посла према здравственој способности запосленог;

8) саветује Школу у избору и тестирању нових средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду, са здравственог аспекта;

9) учествује у анализи повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом;

10) непосредно сарађује са лицем за безбедност и здравље на раду.

Претходне и периодичне лекарске прегледе запослених у смислу става 2. тачка 5) овог члана може да врши служба медицине рада која има прописану опрему, просторије и стручни кадар.

Члан 45.

Лични подаци прикупљени у вези са лекарским прегледима запосленог поверљиве су природе и под надзором су службе медицине рада, која врши те прегледе.

Подаци о повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом достављају се организацијама здравственог и пензијског и инвалидског осигурања у складу са законом.

Подаци из става 2. овог члана могу се достављати другим лицима, само уз писмену сагласност запосленог.

Извештај о лекарском прегледу запосленог доставља се Школи на начин којим се не нарушава принцип поверљивости личних података.

Није дозвољено коришћење података прикупљених по основу лекарских прегледа запослених у сврху дискриминације запослених.

Члан 46.

Школа је дужна да запосленом на радном месту са повећаним ризиком пре почетка рада обезбеди претходни лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед у току рада.

Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком врше се на начин, по поступку и у роковима утврђеним прописима о безбедности и здрављу на раду које споразумно прописују министар надлежан за рад и министар надлежан за здравље.

Ако се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да запослени не испуњава посебне здравствене услове за обављање послова на радном месту са повећаним ризиком, Школа је дужна да га премести на друго радно место које одговара његовим здравственим способностима.

Неиспуњавање посебних здравствених услова за рад на радном месту са повећаним ризиком не може бити разлог за отказ уговора о раду.

представника за безбедност и здравље на раду

 

 1. Превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад

Члан 47.

Превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на раду обезбеђују се применом савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, социјалних, организационих и других мера и средстава за отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених, и/или њиховог свођења на најмању могућу меру, у поступку:

1) пројектовања, изградње, коришћења и одржавања објеката намењених за радне и помоћне просторије, као и објеката намењених за рад на отвореном простору у циљу безбедног одвијања процеса рада;

2) пројектовања, израде, коришћења и одржавања опреме за рад, конструкција и објеката за колективну безбедност и здравље на раду, помоћних конструкција и објеката и других средстава која се користе у процесу рада или која су на било који начин повезана са процесом рада, тако да се у току њихове употребе спречава повређивање или оштећење здравља запослених;

3) пројектовања, производње и коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду, чијом се употребом отклањају ризици или опасности који нису могли да буду отклоњени применом одговарајућих превентивних мера;

4) образовања, васпитања и оспособљавања у области безбедности и здравља на раду.

Превентивне мере у поступцима из става 1. овог члана прописује министар надлежан за рад.

Члан 48.

Превентивне мере Школа обезбеђује полазећи од следећих начела:

1) избегавање ризика;

2) процена ризика који се не могу избећи на радном месту;

3) отклањање ризика на њиховом извору применом савремених техничких решења;

4) прилагођавање рада и радног места запосленом, нарочито у погледу избора опреме за рад и метода рада;

5) замена опасног безопасним или мање опасним;

6) давање предности колективним над појединачним мерама безбедности и здравља на раду;

7) одговарајуће оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и издавање упутстава за рад на сигуран начин;

8) прилагођавања техничком напретку;

9) развијања кохерентне целокупне политике превенције.

Члан 49.

Школа је дужна да средства и опрему за рад, електричне инсталације, грејање као и друге инсталације одржава редовно и правилно у исправном стању, у складу с техничким прописима и одређеним стандардима, на начин који обезбеђује одговарајућу сигурност запослених, с тим да у току коришћења и евентуалног премештања на друго место рада, исте прегледа и проверава њихову исправност.

Периодичне прегледе и проверу исправности у смислу става 1. овог члана, Школа врши преко овлашћеног правног лица које се бави безбедношћу и здрављем на раду као својом делатношћу и има одговарајућу лиценцу.

Члан 50.

Школа је дужна да врши прегледе и испитивања у смислу члана 38. овог правилника, у роковима који су утврђени упутством произвођача и у складу с техничким нормативима и одређеним стандардима, ради утврђивања да ли даље коришћење прописаних средстава и опреме за рад, електричних инсталација, грејања и других инсталација представља ризик за сигурност или здравље запослених и да ли су примењене прописане мере заштите на раду.

У случају да рокови из става 1. овог члана нису утврђени упутством произвођача, техничким нормативима и одређеним стандардима, Школа је дужна да средства и опрему за рад, електричне инсталације, грејање и друге инсталације прегледа и испитује у роковима утврђеним прописима о безбедности и здрављу на раду.

 

 1. Испитивање услова радне околине

Члан 51.

Школа је дужна да врши испитивање у радним и помоћним просторијама у којима се при раду евентуално користе штетне или опасне материје, ради спречавања повређивања запослених, као и утврђивања да ли радна средина одговара условима за продуктиван рад и здравље запослених.

Испитивања у смислу става 1. овог члана, обухватају:

– микроклиму (температура, брзина струјања ваздуха и релативна влажност ваздуха);

– хемијске штетности (гасови, паре, дим и прашина);

– физичке штетности (бука, вибрација и штетна зрачења);

– осветљеност;

– материје чија су својства опасна по живот и здравље запослених (биолошке штетности).

Члан 52.

Испитивања из члана 51. овог Правилника Школа је дужна да врши на начин, по поступку и у роковима утврђеним прописима о безбедности и здрављу на раду.

 

 1. Акт о процени ризика

Члан 53.

Школа је дужна да донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини и да утврди начин и мере за њихово отклањање.

Школа је дужна да измени акт о процени ризика у случају појаве сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада.

Акт о процени ризика заснива се на утврђивању могућих врста опасности и штетности на радном месту у радној околини, на основу којих се врши процена ризика од настанка повреда и оштећења здравља запосленог.

Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини прописује министар надлежан за рад.

Члан 54.

Процена ризика заснива се на систематском евидентирању и процењивању могућих врста опасности и штетности на радном месту и у радној околини, на анализирању организације рада и радног процеса, средстава рада, сировине и материјала у радном процесу, средстава и опреме за личну заштиту и других елемената који могу да изазову ризик од повреда на раду, оштећење здравља или обољење запосленог.

Процена ризика, према прописима о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, између осталог обухвата:

– опис технолошког и радног процеса;

– опис средстава за рад;

– опис средстава и опреме за личну заштиту;

– снимање организације рада;

– препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини;

– процену ризика у односу на опасности и штетности;

– утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика.

 

 

Члан 55.

Одлуком о покретању поступка процене ризика, Школа одређује стручно лице из реда запослених или закључује уговор о ангажовању правног лица, односно предузетника с лиценцом у области безбедности и здравља на раду за спровођење поступка процене ризика.

 

 1. Оспособљавање запослених

Члан 56.

Школа је дужна да изврши теоријско и практично оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при заснивању радног односа, премештају на друге послове, приликом увођења нове технологије, односно нових средстава за рад, као и код промене процеса рада.

Оспособљавање запослених врши се за време радног времена.

Члан 57.

Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и здрав рад обавља се на радном месту.

Провера оспособљености за безбедан и здрав рад запослених који раде на радном месту с повећаним ризиком врши се на начин утврђен актом (правилником) о процени ризика.

 

 1. Евиденције и осигурање од повреда на раду, сарадња и извештавање

Члан 58.

Школа је дужна да води и чува евиденције о:

 1. радним местима са повећаним ризиком;
 2. запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком;
 3. повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом;
 4. запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад;
 5. опасним материјама које користи у току дана;
 6. извршеним испитивањима радне околине;
 7. извршеним прегледима и испитивањима опрема за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду;
 8. пријавама из члана 59 овог Правилника.

 

 

Члан 59.

Школа је дужна да одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка усмено и у писаној форми пријави надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове сваку смртну, колективну или тешку повреду на раду, повреду на раду због које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, као и опасну појаву која би могла да угрози безбедност и здравље запослених.

Школа је дужна да најкасније у року од три узастопна радна дана од дана сазнања пријави надлежној инспекцији рада професионално обољење, односно обољење у вези са радом запосленог.

Члан 60.

Школа извештај о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом који се догоде на радном месту доставља запосленом који је претрпео повреду, односно обољење и организацијама надлежним за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.

Директор Школе је дужан да на захтев инспектора рада или представника запослених достави извештај о стању безбедности и здравља на раду запослених, као и о спроведеним мерама.

Члан 61.

Школа је дужна да сарађује са синдикатом, осигуравајућим друштвима, организацијама надлежним за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање и учествује у доношењу безбедности и здравља на раду, као и да се стара о развоју и унапређивању опште културе безбедности и здравља на раду, у складу са законом и овим Правилником.

Члан 62.

Школа је дужна да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.

Финансијска средства за осигурање из ст. 1. овог члана падају на терет Школе, а одређују се у зависности од нивоа ризика од повређивања, професионалног обољења или обољења у вези са радом на радном месту и радној околини.

 

 1. Организовање послова безбедности и здравља на раду

Члан 63.

За обављање послова безбедности и здравља на раду Школа може да одреди једног или више од својих запослених или да ангажује правно лице, односно предузетника који имају лиценцу.

Послови из става 1. овог члана и посебни услови за рад на тим пословима утврђују се Правилником о организацији и систематизацији радних места.

 

 1. Пружање прве помоћи у случају повреде или обољења на раду запосленог или другог лица

Члан 64.

Прву помоћ у случају повреде или наглог обољења за време рада дужан је да пружи сваки запослени, према својим могућностима и знању.

Члан 65.

На видљивом и лако приступачном месту постављен је ормарић с прописаним санитетским средствима за пружање прве помоћи. Ормарић је са спољне стране обележен знаком црвеног крста.

На ормарићу су назначени:

– презиме и име запосленог задуженог за пружање прве помоћи,

– број телефона здравствене организације, односно институције за пружање хитне медицинске помоћи,

– надлежна служба инспекције и служба органа унутрашњих послова.

У ормарићу за указивање прве помоћи налази се садржај санитетског материјала са упутством за указивање прве помоћи и блок у коме се утврђује, односно уписује утрошени материјал после указане помоћи.

У ормарићу се налази следећи материјал: два комада фластера – завоја, шест мањих и пет већих стерилних (првих) заштитних завоја, две троугле мараме и четири сигурносне игле, три пакетића беле вате од по десет грама и један пакет обичне вате од сто грама, шест комада напрстака од коже у три величине, једне маказе са завртном главицом за резање, четири ватиране подлоге за прелом костију, и то два комада дужине по 100 cm и два комада по 50 cm и 10 cm ширине.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 66.

Непоштовање одредаба овог Правилника од стране запослених представља тежу повреду радне обавезе.

Члан 67.

За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконски акти који регулишу ову материју.

Члан 68.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника о безбедности и здрављу на раду  од 31.12.2013. године.

 

 

Број: 117/2017-2/3

у Вајској

 
      Председник школског

            одбора

         Ђаковић Вања

 

 

 

 

Правилник је објављен на огласној табли Школе дана, 08.03.2017. године.