ОСНОВНА ШКОЛА
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку: ГАСНОУЉЕ „ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ“ („ЛОЖ УЉЕ“), ЈН број 01/2015
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈПОНУЂАЧА (ПИБ):
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА(E-MAIL):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧАИ НАЗИВ БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗАПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
НАПОМЕНА:Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим

учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
21/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредностинабавке који ће извршити

подизвођач:

Део предмета набавке који ћеизвршити подизвођач:
2)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредностинабавке који ће извршити

подизвођач:

Део предмета набавке који ћеизвршити подизвођач:
1)
НАПОМЕНА:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном

броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
22/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкојпонуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника у заједничкојпонуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника у заједничкојпонуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
1)
НАПОМЕНА:Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи

који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача

који је учесник у заједничкој понуди.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
23/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су добра описана у Поглављудокументације.
III Конкурсне
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
(не краћи од 30 и не дужи од 45 дана)
Рок важења понуде
(не краћи од 30 дана од данаотварања понуда)
Рок испоруке
(не дужи од 3 дана)
Место и начин испоруке
       FcO НаручилацКотларница Основне школе „Алекса Шантић“ Вајска, улица Маршала Тита број 33
Датум
М. П.
_____________________________
Понуђач
________________________________
НАПОМЕНЕ:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,

потписати и печатом оверити образац понуде.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
24/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Редбр.
1
ОПИС
2
Јединицамере
3
Количина
4
  Ј. цена(без ПДВ-а)
5
   Ј. цена(са ПДВ-ом)
6
  УУПНО(без ПДВ-а)
7 (4×5)
  УКУПНО(са ПДВ-ом)
8 (4×6)
1.
Гасно уље екстра лакоEВРО ЕЛ
литар
30.000
УКУПНО
Датум
М. П.
_____________________________
Понуђач
________________________________
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи у колону „Јединична (цена без ПДВ-а)“, уносе цену по јединицитраженог добра, исказану без ПДВ-а

Понуђачи у колону „Јединична (цена са ПДВ-ом)“, уносе цену по јединици

траженог добра, исказану са ПДВ-ом

Понуђачи у колону „УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а)“ уносе производ количине

траженог добра и јединичне цене траженог добра (без ПДВ-а) из табеле

структуре цене

Понуђачи у колону „УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом)“ уносе производ количине

траженог добра и јединичне цене траженог добра (са ПДВ-ом) из табеле

структуре цене

Понуђачи у ред „УКУПНО“ уносе збир редова из колона „УКУПАН ИЗНОС

(без ПДВ-а)“ и „УКУПАН ИЗНОС (са ПДВ-ом)“

25/ 32
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015

 

ОСНОВНА ШКОЛА
IX МОДЕЛ УГОВОРА
            УГОВОРО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА:

ГАСНО УЉЕ „ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ“

Закључен између:
  1. ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ улица Маршала Тита бр.33, 21426 ВАЈСКА, матични број

08012873, текући рачун 840-334660-98, ПИБ 101451528, коју заступа Директор Школе, Берић Александра (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране

и
2. ………………………………………………………………………………………………………………….са седиштем у …………………………………….., улица …………………………….. …………,

ПИБ:………………………………….. Матични број: ……………………………………………….

Број рачуна: …………………………………….. Назив банке:………………………….. ………,

кога заступа……………………………………………… ………………………………………………..

(у даљем тексту: Добављач).

Са заједничкимпонуђачем/понуђачима
Са подизвођачем/подизвођачима
Основ уговора:ЈН Број: 01/2015

Број и датум одлуке о додели уговора:…………………………………………………………

Понуда изабраног понуђача бр…………………. од………………………………………..
Предмет уговора
                                  Члан 1.Предмет овог Уговора је набавка ГАСНОГ УЉА „ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

за потребе Oсновне школе „Алекса Шантић“ Вајска, са сукцесивном испоруком у току уговорног периода, у складу са Техничком спецификацијом Наручиоца из конкурсне документације,

као и понудом Испоручиоца бр. _____________од ______________ године, која

је саставни део овог Уговора.

Вредност уговора
                                 Члан 2.Максимална вредност набавке из члана 1. овог уговора без обрачунатог

ПДВ-а, износи највише до ____________ динара /проц. вредност, не

попуњавати/, а укупна вредност набавке са обрачунатим ПДВ-ом износи

највише до ____________ динара /проц. вредност, не попуњавати/.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
26/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
       Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става1. овог члана, уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца.

Укупне количине добара, које ће се сукцесивно испоручивати у току

трајања Уговора, одређиваће Наручилац у складу са својим потребама.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване

највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у следећој

буџетској години.

                                   Члан 3.Јединична цена добра – ГАСНО УЉЕ „ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ“, који је

предмет овог уговора одређује се у износу утврђеном одлуком добављача који

важи на дан испоруке робе и у складу са кретањима цена на тржишту нафтних

деривата и важећим прописима који се односе на добро, које је предмет набавке.

Добављач се обавезује да наручиоца обавештава о промени цена

нафтних деривата, јавним објављивањем цена.

Период важења уговора
                                 Члан 4.Уговор се закључује на период од 12 месеци, односно до финансијског

утрошка средстава која су опредељена за предметну јавну набавку.

Рок, место и начин испоруке добара
                                   Члан 5.Гасно уље „екстра лако ЕВРО ЕЛ“ из члана 1. овог уговора, Продавац ће

испоручивати сукцесивно, у складу са потребама наручиоца.

Наручилац ће Добављачу издати требовање за сваку појединачну

испоруку.

Обавезује се Добављач да испоруку добара из члана 1. овог Уговора

изврши у року од ___  дана /рок из обрасца понуде/ од дана пријема захтева

наручиоца.

Трошкови испоруке падају на терет Добављача.

Место испоруке је котларница Основне школе „Алекса Шантић“Вајска, улица Маршала Тита број 33.

                                 Члан 6.Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке

појединачне испоруке представник Наручиоца ће вршити уз присуство

представника Добављача, на месту истовара, односно испоруке добара.

Отпремница, потписана од стране представника Наручиоца, заједно са

рачуном представља основ за плаћање испоручених добара.

                                    Члан 7.Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених

нафтних деривата у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах

приликом пријема нафтних деривата.

Кад се после пријема ствари од стране купца покаже да ствар има неки

недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом

преузимања ствари (скривени недостатак), наручилац је дужан, под претњом

губитка права, да о том недостатку обавести добављача без одлагања.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
27/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
       У случају приговора на количину наручилац одмах обавештава добављачакоји је дужан да упути овлашћено лице које ће заједно са представником

наручиоца записнички констатовати чињенично стање.

У случају приговора на квалитет добављач одмах обавештава наручиоца

који упућује стручно лице ради узорковања нафтних деривата који се дају на

анализу овлашћеној установи.

Свака страна иницијално сноси своје трошкове настале у поступку

рекламације, а ако се утврди да иста није основана трошкове узорковања

нафтних деривата сноси наручилац.

Гаранција квалитета и средства обезбеђења
                                 Члан 8.Продавац гарантује за квалитет испорученог предметног добра, одређен

према важећим прописима за течна горива нафтног порекла.

                                  Члан 9.Добављач се обавезује да у року од 10 дана од закључења уговора,

Наручиоцу преда меницу као средство обезбеђења за случај штете настале

неизвршавањем обавеза из уговора у износу од 10% од вредности уговора и са

роком важења 30 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла,

која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Рок и начин плаћања
                                 Члан 10.Достављена фактура са приложеном отпремницом, уз овај уговор,

представља основ за плаћање извршене сукцесивне набавке.

Наручилац се обавезује да након достављања фактуре у року _________

дана од дана пријема фактуре /рок из обрасца понуде/ изврши плаћање на

рачун Испоручиоца бр. _____________________________________ отворен

код____________________________________ банке .

Решавање спорова
                                     Члан 11.На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се

одредбе Закона о облигационим односима и позитивно-правних прописа који

регулишу предметну област.

Евентуални спорови, који проистекну приликом реализације овог Уговора,

уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних

обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда

у Новом Саду.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
28/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
Завршне одредбе
                                    Члан 12.Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) примерака, од којих Наручилац задржава

3 (три) примерка, за своје потребе.

ДОБАВЉАЧ
_____________________________ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
НАРУЧИЛАЦ
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
____________________________(Потпис)
______________________________ М.П.(име и презиме-читко исписано)
_____________________________Берић Александра
НАПОМЕНА:Понуђач је у обавези да попуни, потпише и овери печатом модел уговора,

чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора. У случају

подношења понуде са учешћем подизвођача, Модел уговора потписује и

оверава печатом понуђач а у случају подношења заједничке понуде, онај

понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати уговор, а све

према споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу

обавезују на извршење предметне јавне набавке и који достављају у

оквиру понуде.

У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити

наведени сви чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају

подношења понуде са подизвођачем).

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
29/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова

припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА УДИНАРИМА
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВАПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не можетражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на странинаручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца

и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:
М.П.
Потпис понуђача
НАПОМЕНА:Достављање овог обрасца није обавезно
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
30/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду упоступку јавне набавке добара – ГАСНО УЉЕ „ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ („ЛОЖ

УЉЕ“), ЈН бр. 01/2015, поднео независно, без договора са другим

понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
М.П.
Потпис понуђача
НАПОМЕНА:У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може

понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се

уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке

може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена

печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
31/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
XII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
Менично писмо – овлашћење – за добро извршење посла
ДУЖНИК: ____________________________________________Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ
     МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО– за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Основна школа „Алекса Шантић“ (Поверилац)Седиште: Вајска, улица Маршала Тита број 33.
       Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________и овлашћујемо Основну школу „Алекса Шантић“Вајска, улица Маршала Тита број 33, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне укупне вредности

уговора за ЈН бр. 01/2015I, што номинално износи _______________ динара са

ПДВ-ом, а по основу гаранције за добро извршења посла.

Рок важења ове менице је од _________ 2015. године до __________ 2016.

године.

Овлашћујемо Основну школу „Алекса Шантић“Вајска, као Повериоца, да у

своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може

извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет

свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у

случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања

приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за

наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање

и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања

нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање

_____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих

потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за

Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавањаовлашћења
М.П.
Дужник – издавалацменице
____________________________
____________________________потпис овлашћеног лица
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
32/ 32
ОСНОВНА ШКОЛА
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку: ГАСНОУЉЕ „ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ“ („ЛОЖ УЉЕ“), ЈН број 01/2015
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈПОНУЂАЧА (ПИБ):
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА(E-MAIL):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧАИ НАЗИВ БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗАПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
НАПОМЕНА:Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим

учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
21/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредностинабавке који ће извршити

подизвођач:

Део предмета набавке који ћеизвршити подизвођач:
2)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредностинабавке који ће извршити

подизвођач:

Део предмета набавке који ћеизвршити подизвођач:
1)
НАПОМЕНА:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном

броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
22/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкојпонуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника у заједничкојпонуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника у заједничкојпонуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
1)
НАПОМЕНА:Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи

који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача

који је учесник у заједничкој понуди.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
23/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су добра описана у Поглављудокументације.
III Конкурсне
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
(не краћи од 30 и не дужи од 45 дана)
Рок важења понуде
(не краћи од 30 дана од данаотварања понуда)
Рок испоруке
(не дужи од 3 дана)
Место и начин испоруке
       FcO НаручилацКотларница Основне школе „Алекса Шантић“ Вајска, улица Маршала Тита број 33
Датум
М. П.
_____________________________
Понуђач
________________________________
НАПОМЕНЕ:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,

потписати и печатом оверити образац понуде.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
24/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Редбр.
1
ОПИС
2
Јединицамере
3
Количина
4
  Ј. цена(без ПДВ-а)
5
   Ј. цена(са ПДВ-ом)
6
  УУПНО(без ПДВ-а)
7 (4×5)
  УКУПНО(са ПДВ-ом)
8 (4×6)
1.
Гасно уље екстра лакоEВРО ЕЛ
литар
30.000
УКУПНО
Датум
М. П.
_____________________________
Понуђач
________________________________
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи у колону „Јединична (цена без ПДВ-а)“, уносе цену по јединицитраженог добра, исказану без ПДВ-а

Понуђачи у колону „Јединична (цена са ПДВ-ом)“, уносе цену по јединици

траженог добра, исказану са ПДВ-ом

Понуђачи у колону „УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а)“ уносе производ количине

траженог добра и јединичне цене траженог добра (без ПДВ-а) из табеле

структуре цене

Понуђачи у колону „УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом)“ уносе производ количине

траженог добра и јединичне цене траженог добра (са ПДВ-ом) из табеле

структуре цене

Понуђачи у ред „УКУПНО“ уносе збир редова из колона „УКУПАН ИЗНОС

(без ПДВ-а)“ и „УКУПАН ИЗНОС (са ПДВ-ом)“

25/ 32
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015

 

ОСНОВНА ШКОЛА
IX МОДЕЛ УГОВОРА
            УГОВОРО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА:

ГАСНО УЉЕ „ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ“

Закључен између:
  1. ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ улица Маршала Тита бр.33, 21426 ВАЈСКА, матични број

08012873, текући рачун 840-334660-98, ПИБ 101451528, коју заступа Директор Школе, Берић Александра (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране

и
2. ………………………………………………………………………………………………………………….са седиштем у …………………………………….., улица …………………………….. …………,

ПИБ:………………………………….. Матични број: ……………………………………………….

Број рачуна: …………………………………….. Назив банке:………………………….. ………,

кога заступа……………………………………………… ………………………………………………..

(у даљем тексту: Добављач).

Са заједничкимпонуђачем/понуђачима
Са подизвођачем/подизвођачима
Основ уговора:ЈН Број: 01/2015

Број и датум одлуке о додели уговора:…………………………………………………………

Понуда изабраног понуђача бр…………………. од………………………………………..
Предмет уговора
                                  Члан 1.Предмет овог Уговора је набавка ГАСНОГ УЉА „ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

за потребе Oсновне школе „Алекса Шантић“ Вајска, са сукцесивном испоруком у току уговорног периода, у складу са Техничком спецификацијом Наручиоца из конкурсне документације,

као и понудом Испоручиоца бр. _____________од ______________ године, која

је саставни део овог Уговора.

Вредност уговора
                                 Члан 2.Максимална вредност набавке из члана 1. овог уговора без обрачунатог

ПДВ-а, износи највише до ____________ динара /проц. вредност, не

попуњавати/, а укупна вредност набавке са обрачунатим ПДВ-ом износи

највише до ____________ динара /проц. вредност, не попуњавати/.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
26/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
       Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става1. овог члана, уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца.

Укупне количине добара, које ће се сукцесивно испоручивати у току

трајања Уговора, одређиваће Наручилац у складу са својим потребама.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване

највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у следећој

буџетској години.

                                   Члан 3.Јединична цена добра – ГАСНО УЉЕ „ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ“, који је

предмет овог уговора одређује се у износу утврђеном одлуком добављача који

важи на дан испоруке робе и у складу са кретањима цена на тржишту нафтних

деривата и важећим прописима који се односе на добро, које је предмет набавке.

Добављач се обавезује да наручиоца обавештава о промени цена

нафтних деривата, јавним објављивањем цена.

Период важења уговора
                                 Члан 4.Уговор се закључује на период од 12 месеци, односно до финансијског

утрошка средстава која су опредељена за предметну јавну набавку.

Рок, место и начин испоруке добара
                                   Члан 5.Гасно уље „екстра лако ЕВРО ЕЛ“ из члана 1. овог уговора, Продавац ће

испоручивати сукцесивно, у складу са потребама наручиоца.

Наручилац ће Добављачу издати требовање за сваку појединачну

испоруку.

Обавезује се Добављач да испоруку добара из члана 1. овог Уговора

изврши у року од ___  дана /рок из обрасца понуде/ од дана пријема захтева

наручиоца.

Трошкови испоруке падају на терет Добављача.

Место испоруке је котларница Основне школе „Алекса Шантић“Вајска, улица Маршала Тита број 33.

                                 Члан 6.Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке

појединачне испоруке представник Наручиоца ће вршити уз присуство

представника Добављача, на месту истовара, односно испоруке добара.

Отпремница, потписана од стране представника Наручиоца, заједно са

рачуном представља основ за плаћање испоручених добара.

                                    Члан 7.Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених

нафтних деривата у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах

приликом пријема нафтних деривата.

Кад се после пријема ствари од стране купца покаже да ствар има неки

недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом

преузимања ствари (скривени недостатак), наручилац је дужан, под претњом

губитка права, да о том недостатку обавести добављача без одлагања.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
27/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
       У случају приговора на количину наручилац одмах обавештава добављачакоји је дужан да упути овлашћено лице које ће заједно са представником

наручиоца записнички констатовати чињенично стање.

У случају приговора на квалитет добављач одмах обавештава наручиоца

који упућује стручно лице ради узорковања нафтних деривата који се дају на

анализу овлашћеној установи.

Свака страна иницијално сноси своје трошкове настале у поступку

рекламације, а ако се утврди да иста није основана трошкове узорковања

нафтних деривата сноси наручилац.

Гаранција квалитета и средства обезбеђења
                                 Члан 8.Продавац гарантује за квалитет испорученог предметног добра, одређен

према важећим прописима за течна горива нафтног порекла.

                                  Члан 9.Добављач се обавезује да у року од 10 дана од закључења уговора,

Наручиоцу преда меницу као средство обезбеђења за случај штете настале

неизвршавањем обавеза из уговора у износу од 10% од вредности уговора и са

роком важења 30 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла,

која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Рок и начин плаћања
                                 Члан 10.Достављена фактура са приложеном отпремницом, уз овај уговор,

представља основ за плаћање извршене сукцесивне набавке.

Наручилац се обавезује да након достављања фактуре у року _________

дана од дана пријема фактуре /рок из обрасца понуде/ изврши плаћање на

рачун Испоручиоца бр. _____________________________________ отворен

код____________________________________ банке .

Решавање спорова
                                     Члан 11.На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се

одредбе Закона о облигационим односима и позитивно-правних прописа који

регулишу предметну област.

Евентуални спорови, који проистекну приликом реализације овог Уговора,

уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних

обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда

у Новом Саду.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
28/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
Завршне одредбе
                                    Члан 12.Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) примерака, од којих Наручилац задржава

3 (три) примерка, за своје потребе.

ДОБАВЉАЧ
_____________________________ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
НАРУЧИЛАЦ
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
____________________________(Потпис)
______________________________ М.П.(име и презиме-читко исписано)
_____________________________Берић Александра
НАПОМЕНА:Понуђач је у обавези да попуни, потпише и овери печатом модел уговора,

чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора. У случају

подношења понуде са учешћем подизвођача, Модел уговора потписује и

оверава печатом понуђач а у случају подношења заједничке понуде, онај

понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати уговор, а све

према споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу

обавезују на извршење предметне јавне набавке и који достављају у

оквиру понуде.

У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити

наведени сви чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају

подношења понуде са подизвођачем).

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
29/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова

припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА УДИНАРИМА
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВАПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не можетражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на странинаручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца

и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:
М.П.
Потпис понуђача
НАПОМЕНА:Достављање овог обрасца није обавезно
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
30/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду упоступку јавне набавке добара – ГАСНО УЉЕ „ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ („ЛОЖ

УЉЕ“), ЈН бр. 01/2015, поднео независно, без договора са другим

понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
М.П.
Потпис понуђача
НАПОМЕНА:У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може

понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се

уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке

може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена

печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
31/ 32

 

ОСНОВНА ШКОЛА
XII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
Менично писмо – овлашћење – за добро извршење посла
ДУЖНИК: ____________________________________________Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ
     МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО– за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Основна школа „Алекса Шантић“ (Поверилац)Седиште: Вајска, улица Маршала Тита број 33.
       Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________и овлашћујемо Основну школу „Алекса Шантић“Вајска, улица Маршала Тита број 33, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне укупне вредности

уговора за ЈН бр. 01/2015I, што номинално износи _______________ динара са

ПДВ-ом, а по основу гаранције за добро извршења посла.

Рок важења ове менице је од _________ 2015. године до __________ 2016.

године.

Овлашћујемо Основну школу „Алекса Шантић“Вајска, као Повериоца, да у

своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може

извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет

свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у

случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања

приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за

наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање

и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања

нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање

_____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих

потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за

Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавањаовлашћења
М.П.
Дужник – издавалацменице
____________________________
____________________________потпис овлашћеног лица
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 01/2015
32/ 32