На основу члана 29. Пословника о раду Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић“ у Вајској (дел. бр.176/15-2), члана 44.став 1.тачка 1. Статута Основне школе „Алекса Шантић“ у Вајској (дел. бр.25/15), члана 57. став 1. тачка 1. а у вези са чланом 42. став 3., чланом 58. став 5. тачка 9 и чланом 105. став 1. тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015), члана 41. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) и Упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 610-00-953/2014-01, од 22.12.2014. године, Школски одбор Основне школе „Алекса Шантић“ у Вајској (дел.број 117/2017-2/2) је на својој 33. редовној седници одржаној дана, 08.03.2017. године једногласно донео

 

П Р А В И Л Н И К

о заштити и безбедности ученика

Основне школе „Алекса Шантић“ у Вајској

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о заштити и безбедности ученика Основне школе „Алекса Шантић“ у Вајској (у даљем тексту: Правилник), за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа, уређује се ближи услови, облици, мере, начин, поступак и смернице за заштиту и безбедност ученика Основне школе „Алекса Шантић“ у Вајској ( у даљем тексту: Школа), као и обавезу Школе да спроводи мере које је утврдила овим Правилником.

У прописивању мера, начина и поступака заштите и безбедности ученика Школа сарађује са надлежним органима Општине Бач јер се, у складу са чланом 159. став 2. тачка 7) Закона о основама система образовања и васпитања, у буџету Општине обезбеђују средства за заштиту и безбедност ученика.

У поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика Школа је дужна да омогући учешће Савета родитеља, а прибавља се и мишљење ученичког парламента.

Члан 2.

Ученици имају право на заштиту и безбедност у школској згради и школском дворишту, а ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно – васпитног рада или других активности које организује Школа (нпр.  настава у природи, излети, екскурзије, такмичења и др.), у у складу са законом и овим Правилником.

Члан 3.

Старање о безбедности и заштити ученика је обавеза свих запослених радника Школе.

Члан 4.

Ученици имају право на заштиту и безбедност у Школи од поступака друге деце и ученика, као и запослених, родитеља, односно старатеља и трећих лица којима се та безбедност угрожава.

Члан 5.

Ученици имају право на заштиту и безбедност и од елементарних непогода – поплава, земљотреса и др, других несрећа-удеса и катастрофа (ванредне ситуације), које могу да угрозе безбедност ученика у Школи.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Имајући у виду интерес заштите безбедности ученика у Школи и посебно заштите од све чешће појаве насиља, пре доношења овог Правилника, Школа је уз сагласност Савета родитеља израдила анализу потенцијално и актуелно ризичних места, и то:

1) приступ школском простору – конфигурација терена и близина саобраћајница, мостова, пружних прелаза, пешачких прелаза, „лежећих полицајаца“, семафора и сл;

2) сигурност школског простора – ограђеност дворишта и степен ризика од могућности приступа трећих лица том простору, осветљеност простора око школе, видео надзор, стање громобрана и инсталација – водоводне, канализационе, електричне и гасне мреже и сл;

3) у школском простору – стање објеката у којима се остварује образовно-васпитни рад, приступ уређајима за грејање и простору за складиштење огрева, приступ уређајима за обезбеђивање довода електричне енергије и гаса у школском простору, приступ санитарним чворовима и њихово стање, стање степеништа и сигурности рукохвата, стање фискултурне сале, опреме и спортских терена, стање радионица и кабинета са машинама, апаратима и другим уређајима, алатима, прибору, хемикалијама и другим средствима за рад – посебно у одређеним стручним школама и др;

4) специфични услови и околности које су карактеристичне за Школу – рад у сменама, број деце, градска или сеоска средина и др.

Школа једном годишње (на почетку школске године) анализира потенцијално ризична места из става 1. овог члана и предузима мере да се степен ризика сведе на минимум.

 

 

Члан 7.

Заштита и безбедност ученика у Школи остварује се:

1) Забраном активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације, односно свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства;

2) Забраном физичког, психичког и социјалног насиља, злостављања и занемаривања ученика, сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог;

Стварањем материјалних и техничких услова кoјима се спречавају и онемогућавају активности или појаве које могу да угрозе безбедност ученика.

Члан 8.

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци и малолетничка делинквенција, саставни су део школског програма и остварују се у складу са Законом.

Члан 9.

На нивоу Школе овим Правилником се прописује, односно појединачним актом (одлуком, решењем, закључком) одређује:

1) ко проверава, односно ко идентификује лица која улазе у зграду Школе;

2) место у Школи где родитељи, односно старатељи деце и ученика могу да улазе и бораве када децу доводе и одводе, и посебно, начин идентификовања лица која имају старатељство над дететом када га одводе;

3) приступ родитељима, односно старатељима и трећим лицима – пратиоцима деце и ученика са сметњама у развоју, и то у: учионице, кабинете, фискултурну салу и на друга места где се остварује образовно-васпитни рад (неопходан је претходни договор, односно сагласност директора и наставника);

4) прва помоћ (где се налази комплет за прву помоћ, ко је задужен да проверава/допуњује садржину комплета, телефони хитне помоћи и надлежног дома здравља – видно обележени, ко позива хитну помоћ и обавештава родитеља и по потреби надлежну инспекцију и др.);

5) заштиту од болести, посебно инфективних (чистоћа/хигијена у Школи, поступање у складу са прописима из области здравства и санитарна контрола, ко је задужен да обавести лекара о појави инфективне болести и др.);

6) заштиту од физичких повреда (обезбедити да подови нису клизави или ставити одговарајућу ознаку, обезбедити набавку школског намештаја без оштрих ивица, у складу са могућностима и др.);

7) правилно коришћење и надзор над употребом апарата и других уређаја у реализацији наставе, као и алата, хемикалија и других наставних средстава; редовна провера исправности апарата и других уређаја; употреба прописане заштитне опреме и др.

8) одговорно поступање и пријава кварова и оштећења на инсталацијама – водоводне, канализационе, електричне и гасне мреже, котларнице и сл; одредити ко је задужен да реагује ради заштите безбедности или да пријави квар надлежној служби;

9) обезбедити контролу громобранских инсталација од стране овлашћених организација;

10) мере заштите од пожара, у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, 111/2009);

11) одговорно поступање у случају елементарних непогода и других несрећа;

12) сарадњу са комуналним службама ради обезбеђења тротоара и уличног осветљења на прилазу Школи, правилног размештаја/постављања контејнера да не ометају улаз у школско двориште и зграду и др.

13) сарадњу са надлежним службама ради постављања одговарајуће заштитне сигнализације на саобраћајницама на прилазу Школи;

14) заштиту и безбедност за време остваривања образовно-васпитног рада ван простора Школе – нпр., екскурзије, излети, рекреативна настава, такмичења и др;

15) заштиту од насиља, мере и активности које Школа предузима према Закону и Правилнику о протоколу о поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010).

Члан 10.

Као једна од превентивних мера безбедности и заштите, посебно када су у питању мере и активности везане за дежурство одраслих у школи, потребно је да се успостави таква организација која осигурава безбедност свих за време трајања образовно-васпитног рада (распоред запослених, улажење у установу – ко, где и шта се евидентира, видно постављена имена чланова тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и др.).

Члан 11.

Са мерама заштите и безбедности које донесе Школа, на одговарајући-примерен начин (усмена информација, писмено обавештење, на огласној табли или интернет страници и сл.) треба упознати децу и ученике, односно њихове родитеље и старатеље, као и све запослене, укључујући и јасне информације о правима, обавезама и одговорностима сваког од заинтересованих субјеката у обезбеђивању мера заштите и безбедности.

 

Члан 12.

Директор Школе има обавезу да у извештаје о свом раду и раду Школе, које подноси Школском одбору најмање два пута годишње укључи и извештавање о стању-спровођењу мера заштите и безбедности деце и ученика (укључујући и запослене). Извештај је јавно доступан у Школи и о поднетом извештају обавештавају се и Наставничко-Педагошко веће, Савет родитеља и ученички парламент.

Члан 13.

У циљу заштите и безбедности ученика, Школа предузима следеће мере:

сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе,

– дежурство у Школи,

– осигурање ученика,

– обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и других елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика Школе,

– друге мере у циљу заштите и безбедности ученика, утврђене Законом и овим правилником.

  1. Сарадња са државним органима и органима локалне самоуправе

Члан 14.

Ради свеобухватне заштите и безбедности ученика, у поступку прописивања и извршавања мера, Школа сарађује са:

– Министарством просвете, науке и технолошког развоја;

– Школском управом;

– Министарством унутрашњих послова – Полицијска управа Бач;

– центром за социјални рад и домом здравља Бач;

– комуналним службама ради обезбеђења тротоара и уличног осветљења на прилазу школи, правилног размештаја- постављања контејнера да не ометају улаз у школско двориште и зграду и др.

Сарадња са Министарством просвете

Члан 15 .

У сарадњи са Министарством просвете, директно или преко Школске управе у Новом Саду, Школа се стара да сви облици образовно- васпитног рада теку без застоја и проблема, да свеукупни односи учесника наставног процеса буду такви да ученици Школе буду заштићени од свих облика дискриминације и насиља.

 

 

Сарадња са Министарством унутрашњих послова

Члан 16.

Уз помоћ служби Министарстава унутрашњих послова и Општинске управе Бач, Школа се стара да саобраћајна сигнализација у околини Школе буде постављена на начин који ће обезбедити максималну безбедност ученика приликом доласка и одласка из Школе.

Члан 17.

Сарадња са Министарством унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП), одвија се првенствено кроз обилазак Школе и околине од стране патроле МУП – а, одељења Бач, ради контролисања услова за несметан рад Школе и спречавања и настанка потенцијалних проблема.

Школа остварује сарадњу са надлежним инспекторима службе за малолетничку делинквенцију којима се пријављује свака ситуација у Школи или у понашању ученика која може довести до делинквентног понашања, како би се спречила на време и тиме остварила безбедност других ученика Школе.

У време ваннаставних активности везаних за Школу (екскурзије, такмичења и сл.), Школа је у обавези да благовремено пријави свако путовање ученика, како би радници МУП – а обавили преглед ангажованих аутобуса и старали се о безбедности ученика за време трајања путовања.

Члан 18.

Заштита ученика у саобраћају обезбеђује се организовањем предавања саобраћајних стручњака, приказивањем филмова о саобраћају, разговором на часовима одељенске заједнице и родитељским састанцима.

Сарадња са Центром за социјални рад

Члан 19.

У случају потребе, одељенски старешина, остварује увид у породичне прилике ученика, када уочи промене у понашању и учењу ученика и у случају констатације да постоји недовољна брига и надзор у породици, предлаже директору Школе обраћање надлежном центру за социјални рад, у циљу предузимања мера ради пружања помоћи.

Сарадња са комуналним службама

Члан 20.

Сарадња Школе са градским комуналним службама успоставља се ради обезбеђења тротоара и уличног осветљења на прилазу школи, правилног размештаја-постављања контејнера да не ометају улаз у школско двориште и зграду и др.

 

  1. Дежурство у Школи

Члан 21.

Дежурство у Школи изводе дежурни наставници, главни дежурни наставник и помоћно-техничко особље, у складу с процесом наставе.

Дежурство почиње 30 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након завршетка последњег часа.

Члан 22.

Школа ради у једној смени и има најмање __ дежурних наставника, а сменом руководи главни дежурни наставник. По један наставник дежура на сваком спрату, један у дворишту, а главни дежурни наставник у холу.

Члан 23.

Главни дежурни наставник обавезан је да на дежурство дође 30 минута пре почетка наставе и води рачуна о благовременом почетку наставе. У случају недоласка неког наставника у Школу, обавештава управу Школе, како би се предузеле мере за обезбеђивање замене, координира рад осталих дежурних наставника, решава евентуалне конфликте међу ученицима и брине о њиховој општој безбедности у Школи. Све промене уписује у књигу дежурства и о томе обавештава директора Школе.

Члан 24.

Дежурни наставници обавезни су да на дежурство дођу 20 минута пре почетка наставе, да се јаве главном дежурном, обављају дежурство у делу Школе предвиђеном распоредом дежурства, о свим уоченим променама обавештавају главног дежурног, извршавају његове налоге и омогућују безбедан улазак и излазак ученика из Школе.

Члан 25.

У периоду лепог времена, сви дежурни наставници, осим главног дежурног, за време великог одмора заједно са ученицима излазе у двориште и старају се о одржавању реда приликом изласка и уласка ученика у школску зграду.

Члан 26.

Сви наставници на крају сваког часа, односно наставе, напуштају учионицу (кабинет) тек пошто из ње испрате све ученике.

Члан 27.

Наставник који организује допунски час или неке друге активности, дужан је да брине о боравку ученика од почетка до краја ових активности.

 

Члан 28.

Директор Школе одговоран је за израду распореда дежурства и контролу његовог извршавања.

Члан 29.

Помоћно-техничко особље помаже у раду дежурним наставницима, дежура на свом радном месту и не удаљава се без дозволе директора или дежурног наставника. У сарадњи с дежурним наставницима проверава разлоге доласка страних лица у Школу и прати њихово кретање у школској згради.

Члан 30.

Помоћно-техничко особље дужно је да се стара о томе да за време трајања часа улазна врата Школе буду закључана или под сталним надзором, да дозволи улазак лицима чији је долазак у Школу најављен, а улазак осталима тек по одобрењу директора.

Члан 31.

Школа може, по одлуци Савета родитеља, за сваку школску годину ангажовати додатну службу за физичко и техничко обезбеђење ученика и објекта.

  1. Осигурање ученика

Члан 32.

Школа врши осигурање својих ученика.

Сви ученици су осигурани у складу са законом, чиме је омогућена заштита ученика од свих ризика у свакодневном животу (у Школи, код куће, на путу, екскурзији и сл. јер је ученик осигуран свих 24 сата).

  1. Заштита од поплава, пожара, удара грома и других елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика

Члан 33.

У циљу заштите ученика и запослених, у Школи се спроводе мере заштите од пожара прописане законом, а које подразумевају обезбеђеност Школе довољних бројем ватрогасних апарата, обуку запослених за руковање њима и понашање у случају опасности и редовну контролу обучености запослених, у сарадњи са Управом противпожарне полиције и Агенцијом за заштиту од пожара са којом сваке године Школа закључује уговор.

 

 

 

Члан 34.

Школа предузима све законске мере заштите од пожара, обезбеђује довољан број противпожарних апарата и хидранта. Кoнтрола исправности се врши сваких 6 месеци у складу са Правилником о заштити од пожара.

Сви запослени у школи, упознати су са одредбама Правилника о заштити од пожара и обавезни су да га примењују.

Члан 35.

Запослени и ученици одговорни су за спровођење противпожарних мера и дужни су да их се придржавају и спречавају да дође до избијања пожара, а нарочито да:

– се упознају са пожарним опасностима и да стално спроводе мере за заштиту од пожара;

– када примете пожар, најхитније обавесте запосленог задуженог за послове противпожарне заштите,

– учествују у гашењу пожара.

Члан 36.

Неспровођење, непридржавање и неизвршавање прописаних против-пожарних мера од стране запослених, сматра се повредом радне обавезе. Дисциплинска одговорност запослених не искључује материјалну и кривичну одговорност.

Члан 37.

Ради очувања живота запослених и ученика и имовине угрожене пожаром, запослени се оспособљавају за руковање уређајима, опремом и средствима намењеним за гашење пожара и спасавање људи и имовине.

Оспособљавање се врши по програму који утврди Школа уз прибављену сагласност МУП-а. Програм оспособљавања састоји се из теоретског и практичног дела наставе и спроводи се сваке треће године.

Члан 38.

Школа је у обавези да врши редовну контролу громобранске инсталације од стране овлашћених организација и да поседује уредну документацију о томе. Евентуални недостаци отклањају се у најкраћем року.

  1. Физичка заштита и безбедност ученика

Члан 39.

Школа је дужна да обезбеди физичку заштиту и безбедност ученика за време остваривања образовно- васпитног рада у Школи и школском дворишту и за време активности које Школа организује ван свог седишта.

 

Члан 40.

Школа је дужна да за време наставе и других активности у Школи и дворишту организује дежурство наставника и техничког особља који проверавају, односно идентификују лица која улазе у зграду Школе.

Члан 41.

Просторије за пријем родитеља и других странака је хол на самом улазу у школу, простор испред зборнице и канцеларије администрације.

Приступ родитеља или пратиоца ученика у учионицу или друга места где се остварује образовно-васпитни рад је могућ уз претходни договор са директором или наставником.

Члан 42.

Забрањено је уношење оружја, оруђа и других средстава којима се може угрозити безбедност и живот ученика и особља школе, односно, нанети штета школској и личној имовини.

Члан 43.

У просторијама помоћно-техничког особља, у свим просторијама где постоји телефон, видно су истакнути бројеви телефона хитне помоћи и број телефона надлежног дома здравља.

У Школи су обезбеђени сандучићи са комплетом за прву помоћ.

Члан 44.

Школа остварује здравствено-хигијенску заштиту и безбедност ученика. То остварује кроз:

– редовно одржавање хигијене у Школи и дворишту,

– едукацији ученика о заштити здравља.

Члан 45.

Помоћно – техничко особље дужно је да редовно одржава хигијену у просторијама Школе и у школском дворишту уз примену атестираних хигијенских средстава и са прописаном опремом.

Чишћење и прање просторија и дворишта врши се непрекидно, према утврђеном распореду.

Домар Школе, дужан је да води рачуна о исправности санитарних и других уређаја који могу да угрозе здравље и безбедност ученика, исправност инсталација грејања, противпожарних средстава и друге опреме као и да редовно одржава школско двориште. Комплетно помоћно – техничко особље задужено је за чишћење снега и леда са степеништа, плочника у дворишту и прилаза Школи уз школску ограду.

 

Члан 46.

У циљу заштите ученика од физичких повреда у Школи се води рачуна о подним подлогама, о врсти намештаја са облим ивицама и др.

Члан 47.

Помоћно- техничко особље и домар Школе и сви запослени су дужни да пријаве квар на инсталацијама надлежној служби и обавесте директора Школе.

Члан 48.

Сви запослени су дужни да се одговорно понашају у случају елементарних непогода, а све у циљу заштите и безбедности ученика и запослених.

Школа у сарадњи са комуналним службом обезбеђује со у случају снежних падавина, чишћење тротоара, постављање сигнализације и сл.

Члан 49.

Школа предузима мере превенције, едукације и информисање ученика и родитеља преко огласне табле Школе, интернет странице , родитељских састанака и обавештава надлежне државне органе и сарађује са њима у циљу спречавања угрожавања физичког и психичког интегритета ученика у Школи и околини.

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

За све што није регулисано овим Правилником, примењује се закон и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 51.

За спровођење овог Правилника овлашћен и одговоран је директор Школе.

Члан 52.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

 

 

 

 

 

 

 

Члан 53.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада у Основној школи „Алекса Шантић“у Вајској, 31.12.2013. године.

 

Број: 117/2017-2/2

у Вајској

 

Председник Школског одбора

                                                                       Ђаковић Вања

 

 

Правилник је објављен на огласној табли Школе дана, 08.03.2017. године.

 

Related Images: