На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015) и члана 44.став 1.тачка 1. Статута Основне школе „Алекса Шантић“ у Вајској  (дел. бр. 25/2015), Школски одбор Основне школе „Алекса Шантић“ у Вајској  је на својој 33. редовној седници одржаној дана 08.03.2017. године, једногласно донео

 

 

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика основне школе
 
„ АЛЕКСА ШАНТИЋ“ Вајска

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика Основне школе „Алекса Шантић“ у Вајској ( у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

Уписом у Школу ученик преузима обавезе прописане Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту Закон), посебним законом, Статутом Школе и овим Правилником.

Члан 3.

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену овим Правилником.

Ученик може да одговара за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом или посебним законом и за повреду забране из чл. 44. и 45. Закона.

Члан 4.

Ученик, односно родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

II ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Члан 5.

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима, а Школа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад;

2) уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

6) информације о његовим правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа Школе, у складу са законом и Статутом Школе;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;

11) остваривање свих права ученика, права на заштиту и на правично поступање Школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом и овим Правилником;

12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.

Члан 6.

У остваривању својих права из члана 5. овог Правилника, ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;

7) чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

8) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.

Школа је обавезна да писмено обавештава родитеља, односно старатеља о учињеним неоправданим изостанцима ученика.

Члан 7.

Повреде обавеза ученика могу бити лакше и теже.

 1. Лакше повреде обавеза

Члан 8.

Лакше повреде обавеза ученика су:

 1. неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 часова у току школске године, од чега мање од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране Школе;
 2. неоправдано кашњење на наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
 3. самовољно напуштање наставе и других облика образовно-васпитног рада;
 4. непоступање по прописаним правилима понашања у Школи;
 5. непоступање по одлукама директора, наставника и других органа Школе;
 6. недисциплиновано понашање у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, испита као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру културних или других активности Школе;
 7. ометање извођења наставе и других облика образовно-васпитног рада, коришћењем мобилног телефона и других техничких средстава погодних за ремећење рада;
 8. самовољно напуштање дежурства у својству дежурног ученика;
 9. пушење у просторијама Школе;
 10. злоупотреба лекарског оправдања;
 11. неблаговремено правдање одсуствовања с наставе;
 12. изазивање нереда мањих размера (чарке, ситне расправе и сл.);
 13. ако својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права;
 14. оштећење или уништење имовине Школе, друге установе, организације, привредног друштва, ученика или запослених у Школи;
 15. у другим случајевима утврђеним општим актима Школе.
 16. Теже повреде обавеза

Члан 9.

Теже повреде обавеза ученика јесу:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

5) уношење у Школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе;

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне активности појачаног васпитног рада са учеником ради корекције његовог понашања.

За повреде из става 1. тач. 6) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

 1. Васпитни рад са ученицима

Члан 10.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора или органа Школе, неоправдано изостане са наставе 5 часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика, уз обавезно учешће родитеља, односно старатеља ученика.

Циљ појачаног васпитног рада из става 1. овог члана је препознавање у понашању ученика поступака који могу да доведу до лакших и тежих повреда обавеза ученика и забрана.

 1. Забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Члан 11.

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђених законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Члан 12.

У Школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, сматра се: физичко кажњавање ученика од старане запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности Школе.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде забране из става 11. овог Правилника, против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

 

 

 

Члан 13.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору Школе у случају повреде права из члана 11. став 1. овог Правилника, или непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од дана наступања случаја.

Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, његовим родитељем, односно старатељем и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Запослени у Школи је дужан да пријави директору, односно Школском одбору кршење права ученика.

III ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

 1. Васпитно-дисциплински поступак

Члан 14.

За теже повреде обавеза ученика из члана 9. овог Правилника и за повреде забране из чл. 44. и 45. Закона, Школа мора водити васпитно-дисциплински поступак о ком мора бити обавештен родитељ, односно старатељ ученика.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати писмену изјаву.

Васпитно-дисциплински поступак покреће директор најкасније у року од 30 дана од учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране из чл. 44. и 45. Закона и окончава се решењем. Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за доношење решења.

 1. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере

Члан 15.

За повреду обавезе, односно забране прописане Законом, ученику могу да се изрекну мере, и то:

1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера

а) опомена,

б) укор одељењског старешине и

в) укор одељењског већа

2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера

а) укор директора Школе;

б) укор Наставничког већа и

в) искључење ученика из школе, односно школе са домом;

3) за учињену повреду забране из чл. 44. и 45. Закона, васпитно-дисциплинска мера:

а) укор директора и

б) укор наставничког већа,

в) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке Наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе у коју прелази.

Члан 16.

Васпитна мера из члана 15. став 1. тачка 1 изриче се ученику за лакшу повреду обавезе, без вођења васпитно-дисциплинског поступка.

Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

Ако Школа није претходно предузела неопходне активности из става 2 овог члана, предузеће их пре изрицања мере.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа је дужна да појача васпитни рад.

2.1. Опомена

Члан 17.

Васпитна мера “опомена“ изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

1) неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 5 часова у току школске године, од чега ниједан час након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране Школе;

2) неоправдано кашњење на наставу и друге облике образовно-васпитног рада и

3) самовољно напуштање наставе и других облика образовно-васпитног рада.

Опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

2.2. Укор одељењског старешине

Члан 18.

Васпитна мера “укор одељенског старешине“ изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

 1. неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 10 часова у току школске године, од чега мање од 3 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране Школе
 2. непоступање по прописаним правилима понашања у Школи;
 3. непоступање по одлукама директора, наставника и других органа Школе;
 4. недисциплиновано понашање у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, испита као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру културних или других активности Школе и
 5. пушење у просторијама Школе;
 6. злоупотреба лекарског оправдања;
 7. изазивање нереда мањих размера (чарке, ситне расправе и сл.);
 8. неблаговремено правдање одсуствовања с наставе;

Васпитну мера укор одељењског старешине изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

2.3. Укор одељењског већа

Члан 19.

Васпитна мера “укор одељенског већа“ изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

 1. неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 часова у току школске године, од чега мање од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране Школе;
 2. самовољно напуштање дежурства у својству дежурног ученика;
 3. пушење у просторијама Школе;
 4. ако својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права;
 5. оштећење или уништење имовине Школе, друге установе, организације, привредног друштва, ученика или запослених у Школи;
 6. ометање извођења наставе и других облика образовно-васпитног рада, коришћењем мобилног телефона и других техничких средстава погодних за ремећење рада;

Васпитну меру “укор одељењског већа“ изриче одељењско веће већином гласова свих чланова одељењског већа на предлог одељењског старешине или било ког члана одељењског већа.

Васпитна мера укор одељењског већа уписује се у ђачку књижицу.

2.4. Укор директора Школе

Члан 20.

Васпитно-дисциплинска мера “укор директора Школе“ изриче се за следеће теже повреде обавеза ученика:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) повреду забране из члана 44. и 45. Закона.

Васпитна-дисциплинска мера “укор директора“ изриче се писмено, на предлог одељенског старешине или одељенског већа.

Васпитна мера “укор директора“ уписује се у ђачку књижицу и дневник образовно-васпитног рада.

2.5. Укор Наставничког већа

Члан 21.

Васпитно-дисциплинска мера “укор директора Школе“ изриче се за следеће теже повреде обавеза ученика:

1) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

2) уношење у Школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

3) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

4) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

5) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране Школе;

6) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика;

Васпитно-дисциплинска мера “укор Наставничког већа“ изриче се на предлог одељенског старешине или одељенског већа.

Васпитна мера “укор Наставничког већа“ уписује се у ђачку књижицу и дневник образовно-васпитног рада.

2.6. Премештај ученика у другу основну школу

Члан 22.

Васпитно-дисциплинска мера “премештај ученика у другу основну школу“ изриче се ученику Школе од петог до осмог разреда за повреду забране из члана 44. и 45. Закона ако је том повредом озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Премештај ученика из става 1. овог члана врши се на основу сагласности родитеља, односно старатеља ученика и школе у коју ученик прелази.

Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери премештај ученика у другу основну школу, а директор решење о премештају ученика из Школе у другу основну школу.

Мера из члана 15. став 1. тач. 2) и 3) овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

Члан 23.

При изрицању васпитно-дисциплинске мере због повреде обавезе ученика (повреду забране) узимају се у обзир олакшавајуће и отежавајуће околности, а нарочито:

– тежина учињене повреде и њене последице,

– степен утврђене одговорности ученика,

– услови под којима је повреда учињена,

– раније понашање ученика и однос према обавезама у Школи,

– понашање после учињене повреде, тј. да ли је васпитни рад позитивно утицао на ученика;

– да ли ученик, с обзиром на узраст, може да схвати сврху изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере и

– друге околности које би могле бити од утицаја на изрицање врсте васпитно-дисциплинске мере.

Члан 24.

За повреду обавезе ученику се може изрећи само једна васпитно-дисциплинска мера.

Васпитно-дисциплинска мера примењује се само на ученике појединце.

Васпитно-дисциплинске мере изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика, односно изречена васпитно-дисциплинска мера важи само до краја школске године у којој је изречена.

Васпитно-дисциплинске мере уписују се у ђачку књижицу.

 1. Покретање васпитно-дисциплинског поступка

Члан 25.

Васпитно-дисциплински поступак покреће закључком и води директор Школе најкасније у року од 30 дана од дана учињене повреде обавезе, за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране из члана 44. и 46. Закона и чл. 10. и 11. овог Правилника и окончава се решењем.

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за доношење решења.

 

 

 

 1. Обавештавање о сазнању за учињену повреду обавезе

Члан 26.

Закључак за утврђивање одговорности ученика подноси се у писменом облику и садржи податке о ученику (име и презиме ученика против кога се води васпитно-дисциплински поступак, разред и одељење), опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе, као и Правилника, односно Закона којим је регулисано да учињено дело представља повреду обавезе ученика.

Закључак се доставља ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељењском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.

 1. Доказна средства

Члан 27.

Закључак обавезно мора да садржи доказна средства, и то:

– доказ да је ученик (против кога је покренут поступак) учинио повреду обавезе ученика;

– доказ да је ученик повреду обавезе ученика учинио у просторијама Школе, или на другом месту где су се одвијале наставне и ваннаставне активности Школе;

– доказ да је ученик повреду обавезе ученика учинио према другом ученику, или групи ученика, наставнику, запосленим школе, родитељима или трећим лицима која су се затекла у просторијама Школе, или другим просторијама у којима су боравили ученици Школе;

– доказ о присутним сведоцима;

– доказ да је учињена повреда предвиђена одредбама Закона, посебног закона и овог Правилника;

– и други докази који су познати у моменту извршења повреде обавезе ученика.

 1. Достављање позива

Члан 28.

Председник Дисциплинске комисије заказује састанак дисциплинске комисије.

На састанак комисије позива се писменим путем ученик против кога се води дисциплински поступак и обавезно родитељ, односно старатељ ако је ученик малолетан.

На расправу се позивају, када је то потребно сведоци и вештаци.

 

 

 

Члан 29.

Позив ученику, односно родитељу или старатељу мора се уручити благовремено, како би се ученик, односно његов родитељ или старатељ припремио за одбрану.

Достављање позива, одлука и других писмена, врши се непосредно уручивањем ученику, односно његовом родитељу или старатељу, или препорученом пошиљком преко поште.

Члан 30.

Пре почетка расправе, председник Комисије утврђује да ли су присутна сва позвана лица.

Ако није дошао ученик против кога се води поступак, односно његов родитељ или старатељ, расправа се одлаже.

Приликом одлагања расправе утврђује се, ако је могуће, дан и час када ће се расправа наставити.

Члан 31.

Уколико изостане сарадња са родитељем или старатељем ученика, родитељу, односно старатељу ученика се позив за расправу мора доставити препорученом пошиљком, уз потврду о достави.

Уколико родитељ, односно старатељ одбија пријем пошиљке, или се на други начин оглуши о позиве Школе, Школа је дужна да обавести друге одговарајуће установе, како би се избегли сви евентуални проблеми, који се могу односити и на занемаривање детета на које је Школа дужна да реагује.

Ученик и родитељ, односно старатељ ученика не могу се принудно довести у Школу ради вођења дисциплинског поступка.

 1. Дисциплинска комисија

Члан 32.

Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности ученика за тежу повреду обавезе води дисциплинска комисија.

Члан 33.

Дисциплинска комисија се састоји од председника и два члана и именује је директор Школе за једну школску годину.

Одељењски старешина је обавезно члан комисије.

Члан 34.

Расправа пред Комисијом почиње читањем захтева за покретање поступка због повреде обавезе ученика.

После читања захтева позива се ученик против кога се води поступак да се изјасни о наводима из захтева и да изнесе своју одбрану.

После изјаве ученика приступа се извођењу доказа ради утврђивања чињеница.

 1. Записник о вођењу васпитно-дисциплинског поступка

Члан 35.

О раду на расправи води се записник, у који се уносе подаци за које председник сматра да су значајни за решавање дисциплинске ствари.

Записник садржи податке о ученику против кога се води васпитно-дисциплински поступак и податке о свим учесницима и сведоцима позваним на расправу, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, утврђен број неоправданих изостанака, утврђене доказе за извршену тежу повреду обавезе, постојање олакшавајућих, односно отежавајућих околности.

Записник мора да буде уредан, прецизан, јасан и читљив и да садржи само податке о повреди обавезе ученика која је предмет расправе.

Записник се пре закључења мора прочитати лицима која учествују у васпитно-дисциплинском поступку, а саслушана лица имају права на примедбе на записник.

У већ потписаном записнику не сме се ништа додавати ни мењати.

У заглављу записника мора се назначити орган који води расправу, састав органа, место и дан одржавања расправе, име и презиме ученика против кога се води поступак, родитеља, односно старатеља, име браниоца уколико га ученик има и час почетка расправе.

У записник се уноси и да ли је било приговора на састав Комисије, предлог за изузеће, каква је одлука о томе донета, да ли је прочитан захтев, исказ ученика, ток доказног поступка, имена сведока и вештака који су саслушани и њихови искази, предлози који су састављени и шта је по њима одлучено и друго.

Члан 36.

Исказ ученика, сведока, браниоца, вештака и осталих учесника у поступку уносе се скраћено, а ако је потребно, поједини делови или цео исказ уносе се у записник дословно.

Члан 37.

На крају се у записник уноси када је Комисија закључила расправу.

Записник потписују директор, сви присутни на расправи и записничар.

 

 

 

 1. Доношење одлуке

Члан 38.

Васпитно-дисциплинска мера за тежу повреду обавезе, односно за повреду забране може се изрећи уколико је Школа претходно појачала васпитни рад са учеником.

Члан 39.

Након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка, Школа може донети следећу одлуку:

обуставити поступак, када је Школа претходно појачала васпитни рад са учеником, а предузете претходне активности доведу до позитивне промене у понашању ученика, изузев када је ученик учинио повреду забране којом је озбиљно угрожен интегритет другог лица;

изрећи меру из члана 15. став 1. тачка 2. и 3. овог Правилника.

Члан 40.

Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере због повреде обавезе ученика мора да садржи: увод, диспозитив (изреку), образложење, поуку о правном средству, назив органа с бројем и датумом решења и потпис и печат надлежног органа.

Члан 41.

Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере, укор директора и укор Наставничког већа потписује директор Школе.

Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере, премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу потписује директор Школе, а на основу одлуке Наставничког већа школе.

Члан 42.

Потписано и оверено решење, са бројем и датумом доношења, доставља се ученику, његовом родитељу, односно старатељу, лично или препорученом пошиљком са повратницом.

Члан 43.

Решење из члана 41. овог Правилника доставља се ученику и родитељу, односно старатељу ученика у писменој форми, у року од три дана од дана доношења.

Члан 44.

О васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из Школе, након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности ученика за учињену тежу повреду обавеза, одлучује Наставничко веће Школе, доношењем одлуке.

На основу донете одлуке Наставничког већа из става 1. овог члана, директор доноси решење о искључењу ученика из Школе.

 1. Застаревање покретања дисциплинског поступка

Члан 45.

Дисциплински поступак против ученика је хитан.

Члан 46.

Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку 60 дана од дана учињене повреде обавезе.

 1. Смањење оцене из владања

Члан 47.

За учињену лакшу повреду обавезе ученика, и неоправдано изостајање са наставе до 5 часова, уз изрицање васпитне мере – опомена, укор одељенског старешине или одељенског већа, ученику се може смањити оцена из владања на 4, о чему одлучује одељенско веће имајући у виду тежину повреде обавезе, последице повреде, околности под којима је повреда учињена, степен одговорности ученика, раније понашање и понашање ученика после учињене повреде, узраст ученика и друге релевантне околности.

За изречену васпитно-дисциплинску меру укора директора и неоправдано изостајање са наставе од 6 до 10 часова, ученику се може смањити оцена из владања на 3, а на основу процене степена одговорности ученика и других параметара наведених у ставу 1. овог члана.

За изречену васпитно-дисциплинску меру укора Наставничког већа и неоправдано изостајање са наставе од 11 до 25 часова ученику се може смањити оцена из владања на 2, а на основу процене степена одговорности ученика и других параметара наведених у ставу 1. овог члана.

За изречену васпитно-дисциплинску меру премештај ученика у другу школу и неоправдано изостајање са наставе од преко 25 часова ученику се може смањити оцена из владања на 1, а на основу процене степена одговорности ученика и других параметара наведених у ставу 1. овог члана.

Члан 48.

Оцену из владања утврђује одељенско веће на предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта

Владање ученика у току полугодишта може се оценити само описно, тако да и смањена оцена из владања због изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере мора да буде описна.

Члан 49.

Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика на предлог одељењског старешине.

Члан 50.

Закључну оцену из владања утврђује одељенско веће на предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката.

V ПРАВНА ЗАШТИТА

Члан 51.

Због изречене васпитно-дисциплинске мере ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу Школском одбору у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби у року од 15 дана од дана њеног достављања. Жалба одлаже извршење решења.

Против другостепеног решења Школског одбора о изреченој мери премештај ученика у другу школу, родитељ, односно старатељ ученика има право на судску заштиту у управном спору.

Члан 52.

На изречену васпитну меру опомена, укор одељенског старешине и укор одељенског већа, ученик, родитељ, односно старатељ ученика нема право на правну заштиту.

Члан 53.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ који сматра да су повређена његова права утврђена законом, доношењем или недоношењем одлуке, има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству просвете, науке и технолошког развоја у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.

VI ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗРЕЧЕНИМ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА

Члан 54.

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама евиденцију води одељенски старешина, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности.

 

 

VII МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 55.

Ученик, његов родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.

Члан 56.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор, а води комисија коју формира директор. Одељенски старешина је члан комисије.

Члан 57.

За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је солидарна уколико није могуће утврдити степен одговорности за штету сваког од ученика.

Члан 58.

Директор, на основу предлога комисије, доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и року за накнаду штете.

Директор може донети одлуку о ослобођењу ученика, његовог родитеља, односно старатеља материјалне одговорности за штету, због тешке материјалне ситуације.

Члан 59.

На решење директора о материјалној одговорности ученик, његов родитељ или старатељ може изјавити жалбу Школском одбору, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 61.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика број од 31.12.2013. године.

 

 

 

 

Број: 117/2017-2/1

у Вајској

 

 

 

 

Председник Школског одбора

                                                                   Ђаковић  Вања

 

Правилник објављен на огласној табли школе дана, 08.03.2017. године.