ОПШТЕ   ОДРЕДБЕ

 

                                ЧЛАН 1.

 

Овим Правилником регулишу се питања која се односе на:

–          Утврђивање врста похвала и награда који се могу доделити ученицима ОШ “ Алекса

            Шантић “ Вајска.

–          Начин додељивања похвала и награда ученицима,

–          Надлежност Органа школе за доношење одлуке о похваљивању и награђивању ученика

 

ВРСТЕ И НАЧИН ДОДЕЉИВАЊА ПОХВАЛА И НАГРАДА

 

                ЧЛАН 2.

 

Ученици који својим савесним и одговорним радом у Школи постижу запажене резултате у учењу, ваннаставним активностима и доприносе успешном раду одељенске заједнице похваљују се и награђују.

 

                ЧЛАН 3.

 

Похвала може бити усмена и писмена.

 

                ЧЛАН 4.

 

Усмену похвалу добија ученик  на крају првог и ( или ) трећег тромесечја за постигнуте резултате у учењу и владању у току тромесечја.

Текст похвале одељенски старешина саопштава  пред одељењем и на родитељском састанку.

Писмену похвалу ученик добија:

1)      За постигнут одличан успех на крају првог полугодишта

2)      За освојено једно од прва три места на школском такмиче  из наставног предмета

Списак писмено похваљених ученика се објављује на Огласној табли школе и на њој остаје најмање 8  дана.

        Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање.

 

         ЧЛАН 5.

 

Ученик може добити следеће награде:

1)      Књигу за завршен први разред,

2)      Књигу на крају наставне године  за постигнут одличан успех  ( за ученике од 2. до 8.

         Разреда )

3)      Књигу за освојено једно од  прва три места на такмичењима вишег ранга од школског такмичења из наставног предмета, а поред награђивања књигом може бити и награђен :

А) бесплатним уџбеницима

Б) бесплатном екскурзијом , летовањем , зимовањем и сл.

В)другим примереним поклоном

Награда из претходног става додељује се у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора, а на основу одлуке Наставничког већа.

Списак награђених ученика објављује се на огласној табли Школе и на њој остају најмање 8 дана.

Награду не може добити ученик који нема примерно владање.

 

    ЧЛАН 6.

 

Усмену похвалу ученику додељује одељенски старешина, по сопственој иницијативи или на образложени усмени предлог предметнох наставника.

Писмену похвалу ученику додељује одељенско веће, на образложени усмени предлог одељенског старешине или предметног наставника.

Награду ученицима додељује наставничко веће, на образложени  писмени предлог одељенског старешине, одељенског већа или предметног наставника.

 

 

ЧЛАН 7.

 

У Школи се на крају сваке године додељује посебна похвала “ Ученик генерације “.

Похвала се додељује ученику завршног  разреда који се у својој генерацији највише истакао у учењу и владању.

 

ЧЛАН 8.

 

Похвала “ Ученик генерације “ додељује се ученику добитнику дипломе “ Вук Караџић “ с највише  бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према критеријумима утврђених Статутом.

 

ЧЛАН 9.

 

Примерно владање кандидат за доделу похвале “ Ученик генерације “ мора имати и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале.

 

ЧЛАН 10.

 

Кандидату за Ученика генерације припадају бодови на основу успеха на такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете или признати од стране тог министарства

 

А) За успех на школском такмичењу

 

Прво место 3  бода
Друго место 2 бода
Треће  место 1 бод

 

 

                А)  За успех на општинском такмичењу

 

Прво место 5 бодова
Друго место 4  бода
Треће  место 3  бода

 

 

                Б) За успехе на окружном такмичењу

 

Прво место 10  бодова
Друго место   8 бодова
Треће место   6 бодова

 

 

 

                В) За успехе на међуокружном такмичењу

 

Прво место 15 бодова
Друго место 13 бодова
Треће место 10 бодова

 

 

                Г) За успехе на покрајинском такмичењу

 

Прво место 16 бодова
Друго место 14 бодова
Треће место 11 бодова

 

 

                Д) За успехе на републичком такмичењу

 

Прво место 20 бодова
Друго место 18 бодова
Треће место 15 бодова

 

                Ђ) За успех  на такмичењу вишег ранга ученику припада

 

Прво место 40 бодова
Друго место 30 бодова
Треће место 25 бодова

 

 

ЧЛАН  11.

 

У случају да такмичења, смотре, конкурси и сличне манифестације нису организоване од стране Министарства просвете и не налазе се у календару такмичења  одговарајуће школске године,  бодују се са 50% од бодова наведених у члану 10.

– НПР. Конкурс “ Месец књиге“,

-конкурси Покрета горана и других организација,

-конкурси Центра за ликовно образовање и васпитање деце и омладине Нови Сад, “ Мислиша “ и “ Кенгур без граница“, ако одређене године нису у календару такмичења,

-конкурси Архимедесове математичке школе, ако нису у календару такмичења одређене године,

– ликовни  и литерарни конкурси расписани од стране разних удружења и организација и сл…

 

ЧЛАН 12.

 

                У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом, односно екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се четвртина од  бодова из члана 10.

 

ЧЛАН  13.

 

Предлог за избор ученика генерације утврђује одељенски старешина ученика или надлежно одељенско веће најкасније на седници  на којој се утврђује успех и владање ученика на крају школске године.

Предлог сеподноси у писменом облику и треба да буде образложен, уз навођење података о успеху и владању ученика.

 

ЧЛАН  14.

 

Предлог се подноси директору, одмах после седнице одењенског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године.

По истицања  рока за истицање иницијативе директор именује трочлану комисију, у чијем саставу су , поред њега , и два наставника, један из виших , један из нижих разреда.

Задатак  комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и да на основу тако  утврђених бодова сачини  ранг листу и кандидата са највећим бројем бодова предложи наставничком већу за доделу похвале “ Ученик генерације “.

У случају да највећи  ( исти ) број бодова имају два или више ученика, комисија ће дати предлог да се награда додели  ученику који више бодова има у делу такмичења који се налазе у организацији Министарства просвете.

У састав комисије не може ући наставник који предаје, или је предавао неком од предложених кандидата, нити наставник код којих постоје разлози који доводе у сумњу  његову непристрасност приликом бодовања.

 

 

 

ЧЛАН 15.

 

Наставничко веће доноси одлуку  о додели похвале “ Ученик генерације “, као и о награди за изабраног ученика.

Наставничко веће доноси одлуку већином гласова од укупног броја чланова и та одлука је коначна.

 

ЧЛАН 16.

 

Ученик генерације  , поред награде у облику књиге,може добити и награду у облику бесплатне екскурзије, летовања, зимовања или у облику другог примереног поклона, у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора.

Одлуку о похвали “ Ученик генерације “објављује се на огласној табли школе, заједно са фотографијом ученика генерације и подацима о његовом животу и раду.Одлука остаје на табли најмање 8 дана.

 

ЧЛАН 17.

 

У Школи се на крају сваке наставне године додељује похвала “ Спортиста генерације “.

 

ЧЛАН  18.

 

Да би ученик добио похвалу  “ Спортиста генерације “ потребно је да:

А) активно учествује у најмање три спортске дисциплине , прописане од стране Министарства просвете и спорта   

Б) Освојен пласман од 1. до 3. места у тим дисциплинама, најниже на општинском нивоу.

В) Да има постигнут одличан успех из физичког васпитања од 5. до 8. разреда

Г) Да има примерно владање од 5. до 8. разреда

Д) Да је прихваћен у колективу ( екипи) и да је спреман да све своје квалитете и способности подреди интересима колектива ( екипе ).

 

ЧЛАН 19.

 

У случају да такав ученик не постоји у генерацији, похвала “ Спортиста генерације “ не мора се доделити.

 

 

 

 

 

 

ЧЛАН 20.

 

Предлог даје актив наставника физичког васпитања, а верификују га чланови наставничког већа  на својој последњој седници, већином гласова.

 

ЧЛАН 21.

 

Похвала се додељује на  матурској вечери.

 

ЧЛАН 22.

 

Правилник усваја Школски одбор.

 

 

ЧЛАН 22..

 

Правилник ступа на снагу даном усвајања.

 

у Вајској, дана 04.04. 2017.године 

 

_________________________                                  ___________________________

Председник школског одбора                                          Директор школе