Na osnovu člana 16. stav 9. Uredbe o budžetskom računovodstvu, Zakona o budžetskom sistemu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Školski odbor Osnovne škole “Aleksa Šantić” Vajska na svojoj 34. redovnoj sednici održanoj dana 04.04.2017. godine, doneo je
 
                      PRAVILNIK
O ORGANIZACIJI BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA
I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovim Pravilnikom se za korisnika budžetskih sredstava Osnovne škole “Aleksa Šantić” u Vajskoj uređuju: vođenje budžetskog računovodstva, utvrđivanje odgovornih lica računovodstvene politike, popis imovine i obaveza i usaglašavanja potraživanja i obaveza, sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja i zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga, računovodstvenih isprava i finansijskih izveštaja.
II VOĐENJE BUDŽETSKOG KNJIGOVODSTVA
1. Organizacija knjigovodstva
Član 2
Budžetsko knjigovodstvo se vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva na propisanim subanalitičkim (šestocifrenim) kontima propisanim Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem.
Korisnik budžetskih sredstava – organizacija obaveznog socijalnog osiguranja vrši analitičko raščlanjavanje u okiviru propisanih subanalitičkih konta na subsubanalitička konta (sedmocifrena i višecifrena) radi obezbeđivanja pomoćnih evidencija (kupaca, dobavljača, konta klase 300000, klase 400000 i drugih konta po potrebi). Zbirovi subsubanalitičkih konta moraju dati zbirove subanalitičkih (šestocifrenih) konta.
Analitičko raščlanjavanje propisanih subanalitičkih konta na subsubanalitička konta vrši rukovodilac računovodstva.
Član 3
Poslove budžetskog knjigovodstva obavlja računovodstvo škole – dalje: služba, čijim radom rukovodi rukovodilac računovodstva.
Član 4
Budžetsko knjigovodstvo organizuje se tako da se obezbede podaci na osnovu kojih se može obavljati i utvrđivanje prihoda-primanja i rashoda-izdataka, uvid u stanje i kretanje imovine i obaveza, utvrđivanje rezultata poslovanja, sastavljanje godišnjih i tromesečno periodičnih finansijskih izveštaja, izrada analiza i informacija o poslovanju i radu i drugih izveštaja po potrebi.
2. Osnova za vođenje budžetskog knjigovodstva
Član 5
Vođenje budžetskog knjigovodstva se zasniva na primeni gotovinske osnove po kojoj se transakcije i ostali događaji evidentiraju u trenutku kada se gotovinska sredstva prime, odnosno isplate.
(Alternativa za član 5
Vođenje budžetskog knjigovodstva vrši se primenom obračunske osnove po kojoj se transakcije i ostali događaji evidentiraju u momentu nastanka za period na koji se odnose, pod uslovom da se finansijski izveštaji izrađuju na gotovinskoj osnovi radi konsolidovanog izveštavanja.)
(U članu 5. Uredbe data je mogućnost korisnicima budžetskih sredstava i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja da mogu voditi knjigovodstvene evidencije i prema obračunskoj osnovi za potrebe internog izveštavanja, pod uslovom da se finansijski izveštaji izrađuju na gotovinskoj osnovi radi konsolidovanog izveštavanja.
Pri izradi finansijskih izveštaja (tromesečno periodičnih i završnog računa) knjiženja vezana za svođenje sa obračunske na gotovinsku osnovu moraju biti sprovedena u knjigovodstvu.)
3. Poslovne knjige
Član 6
Poslovne knjige budžetskog knjigovodstva se sastoje od: dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga i evidencija.
Pomoćne knjige obuhvataju:
1) Pomoćnu knjigu kupaca
2) Pomoćnu knjigu dobavljača
3) Pomoćnu knjigu osnovnih sredstava
4) Pomoćnu knjigu zaliha
5) Pomoćnu knjigu plata
6) Ostale pomoćne knjige:
– knjiga blagajne benzinskih bonova
– druge pomoćne knjige po potrebi.
Pomoćne evidencije obuhvataju:
1) Pomoćnu evidenciju izvršenih isplata
2) Pomoćnu evidenciju ostvarenih priliva
3) Pomoćnu evidenciju plasmana
4) Pomoćnu evidenciju duga
5) Ostale pomoćne evidencije:
– evidencija donacija
– druge pomoćne evidencije.
Član 7
Poslovne knjige vode se u slobodnim listovima – u elektronskom obliku.
Obavezno je korišćenje softvera koji obezbeđuje čuvanje podataka o svim proknjiženim transakcijama, a omogućava funkcionisanje sistema internih računovodstvenih kontrola i onemogućava brisanje proknjiženih poslovnih promena.
Prema članu 12. stav 3. Uredbe direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava koji svoje finansijsko poslovanje ne obavljaju preko sopstvenog računa, vode samo pomoćne knjige i evidencije.
Član 8
Vođenje poslovnih knjiga mora biti uredno, ažurno i mora obezbediti uvid u hronološko knjiženje transakcija i drugih događaja.
Član 9
Poslovne knjige imaju karakter javnih isprava.
Poslovne knjige vode se za period od jedne budžetske godine, izuzev pojedinih pomoćnih knjiga koje se mogu voditi za period duži od jedne godine.
4. Računovodstvene isprave i rokovi knjiženja
Član 10
Pod računovodstvenom ispravom smatra se pismeni dokaz o nastaloj transakciji i drugom događaju koji sadrži sve podatke na osnovu kojih se vrši knjiženje u poslovnim knjigama.
U poslovne knjige mogu se unositi transakcije i ostali događaji samo na osnovu validnih računovodstvenih isprava (dokumenata) iz kojih se može saznati osnov nastale promene.
Računovodstvenom ispravom smatra se isprava koja se sastavlja u knjigovodstvu, na osnovu koje se vrši knjiženje u poslovnim knjigama, (primera radi odluke – rešenja o likvidaciji manjkova i viškova po popisu, isprave o usaglašavanju potraživanja i obaveza, obračuni, pregledi, specifikacije i dr.).
Član 11
Validnom računovodstvenom ispravom smatra se i isprava dobijena telekomunikacionim putem, u elektronskom, magnetnom ili drugom obliku u kom slučaju je pošiljalac odgovoran da podaci na ulazu u telekomunikacioni prenos budu zasnovani na računovodstvenim ispravama, kao i za čuvanje originalne isprave.
Član 12
Računovodstvena isprava sastavlja se na mestu i u vreme nastanka poslovnog događaja u tri primerka, od kojih jedan primerak zadržava lice koje je ispravu sastavilo, a dva primerka se dostavljaju knjigovodstvu na knjiženje (jedan primerak za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu, a drugi primerak za knjiženje u pomoćnim knjigama i evidencijama).
Članom 16. stav 6. Uredbe predviđeno je da se računovodstvena isprava sastavlja u potrebnom broju primeraka pa s tim u vezi može se u ovom članu Pravilnika predvideti sastavljanje računovodstvene isprave u broju koji odgovara potrebama.
Član 13
Računovodstvena isprava pre knjiženja u poslovnim knjigama mora biti potpisana od strane lica odgovornog za nastalu poslovnu promenu i drugi događaj, lica koje je ispravu sastavilo i lica koje je ispravu kontrolisalo, koja svojim potpisima na ispravi garantuju da je isprava istinita i da verno prikazuje poslovnu promenu i drugi događaj.
Član 14
Računovodstvena isprava dostavlja se na knjiženje u poslovne knjige narednog dana, a najkasnije u roku od dva dana od dana nastanka poslovne promene i drugog događaja putem dostavne knjige.
Rok dostavljanja računovodstvene isprave na knjiženje utvrđen je u članu 16. stav 7. Uredbe.
Član 15
Primljene računovodstvene isprave iz člana 14. ovog pravilnika knjiže se u poslovne knjige istog dana, a najkasnije narednog dana od dana dobijanja računovodstvene isprave.
Rok knjiženja dobijenih računovodstvenih isprava u poslovne knjige utvrđen je u članu 16. stav 11. Uredbe.
III UTVRĐIVANJE ODGOVORNIH LICA
Član 16
Rukovodilac računovodstva odgovoran je za vođenje poslovnih knjiga, pripremu, podnošenje i objavljivanje finansijskih izveštaja i ima stručno zvanje računovođa (samostalni računovođa, ovlašćeni računovođa) i ispunjava uslove predviđene u članu 19. Uredbe.
Član 17
Za nastalu poslovnu transakciju i drugi događaj odgovoran je zaposleni koji na osnovu rešenja rukovodioca korisnika budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja neposredno učestvuje u nastanku poslovne promene ili drugog događaja.
Zaposleni koji je odgovoran za nastanak poslovne transakcije najčešće je lice koje radi u sektoru nabavke, službi ekonomata, kada se radi o nabavkama, zatim iz pravne službe ako se radi o ugovaranju usluga i sl.
Član 18
Za sastavljanje računovodstvene isprave odgovoran je zaposleni koji na osnovu rešenja rukovodioca korisnika budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja neposredno učestvuje u sastavljanju isprave i dužan je da svojim potpisom na ispravi garantuje da je istinita i da verno prikazuje poslovnu promenu.
Zaposleni koji je odgovoran za sastavljanje računovodstvene isprave o nastaloj poslovnoj transakciji najčešće je lice koje radi u sektoru prodaje ili u nekoj drugoj službi u kojoj se sastavlja računovodstvena isprava.
Član 19
Za kontrolu zakonitosti i ispravnosti računovodstvene isprave za nastalu poslovnu transakciju i ostalih događaja odgovoran je zaposleni koji na osnovu rešenja rukovodioca korisnika budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja vrši kontrolu isprava i dužan je da svojim potpisom na ispravi garantuje da je istinita i da verno prikazuje poslovnu promenu.
Zaposleni koji je odgovoran za kontrolu računovodstvene isprave o nastaloj poslovnoj transakciji je lice koje radi u računovodstvenoj službi (likvidator, referent i dr.
Član 20
Utvrđene funkcije odgovornosti zaposlenih lica iz čl. 16. do 19. ovog pravilnika ne smeju se poklapati.
Član 21
Za čuvanje poslovnih knjiga, računovodstvenih isprava i finansijskih izveštaja odgovoran je zaposleni koji na osnovu rešenja rukovodioca korisnika budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja obavlja poslove arhiviranja (zaposleni u pisarnici i dr. službe).
Utvrđivanje odgovornosti odnosi se na zaposlene kojima je rešenjem rukovodioca korisnika budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja ta odgovornost utvrđena pod uslovom da se odgovornost mora zasnivati na opisu poslova zaposlenog u aktu o sistematizaciji.
IV RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Član 22
Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara i robe procenjuju se po nabavnoj vrednosti koju čine neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke.
Obračun izlaza zaliha vrši se primenom metode ponderisane prosečne cene.
Preporuka je da se procena zaliha vrši po metodi ponderisane prosečne cene, pogodne za korisnike budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja.
Član 23
Otpis (amortizacija) nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava vrši se po stopama amortizacije utvrđenim Pravilnikom o Nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije primenom proporcionalne metode.
Knjiženje obračunatog otpisa (amortizacija) nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava vrši se na teret izvora sredstava (kapitala) osim u slučaju kada je propisom o donošenju budžeta za tekuću godinu obračun otpisa (amortizacije) na drugačiji način regulisan.
Član 24
Osnovna sredstva u državnoj svojini, u poslovnim knjigama se evidentiraju prema nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.
Odredbe ovog člana pravilnika su usklađene sa dopunom člana 5. Uredbe.
V POPIS IMOVINE I OBAVEZA I USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
1. Popis imovine i obaveza
Član 25
Pre popisa imovine i obaveza i pripreme finansijskih izveštaja obavlja se usklađivanje evidencija i stanja glavne knjige sa dnevnikom, kao i pomoćnih knjiga i evidencija sa glavnom knjigom.
Član 26
Radi usklađivanja stanja imovine i obaveza u knjigovodstvenoj evidenciji sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje popisom na kraju budžetske godine vrši se popis sa stanjem na dan 31.12. tekuće godine.
Izuzetno od stava 1. ovog člana popis knjiga, filmova, fotosa, arhivske građe i dr. vrši se svake treće godine.
Prema članu 18. stav 3. Uredbe predviđeno je da rok za popis knjiga, filmova, fotosa, arhivske građe i dr. ne može biti duži od pet godina.
Član 27
Način i rokovi vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, sprovodi se u skladu sa Uredbom o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini i Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.
Članom 18. stav 6. Uredbe dato je ovlašćenje ministru finansija da donese propis o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.
Dok ministar finansija ne donese navedeni propis, Instrukcijom Ministarstva finansija regulisano je da se popis imovine i obaveza vrši u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem koji je propisan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.)
2. Usaglašavanje potraživanja i obaveza
Član 28
Usaglašavanje stanja finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza vrši se na dan sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja (31.12.).
Član 29
Popis nenaplaćenih potraživanja poverilac je dužan da dostavi svom dužniku najkasnije do 25.1. tekuće godine sa stanjem na dan sastavljanja finansijskog izveštaja (31.12.) na obrascu IOS – Izvod otvorenih stavki u dva primerka.
Član 30
Po prijemu popisa neizmirenih obaveza na obrascu IOS – Izvod otvorenih stavki dužnik je obavezan da proveri svoju obavezu i o tome obavesti poverioca na overenom primerku obrasca IOS – Izvod otvorenih stavki u roku od pet dana od dana prijema ovog obrasca.
Članom 18. st. 4. i 5. Uredbe nije propisan obrazac na kome se vrši usaglašavanje finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza. Smatramo da je obrazac IOS – Izvod otvorenih stavki, koji je ranijim propisima bio propisan, pogodan da se i sada koristi.
VI SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Član 31
Korisnik budžetskih sredstava – organizacija obaveznog socijalnog osiguranja sastavlja tromesečno periodične finansijske izveštaje u toku godine za periode: januar-mart, januar-jun, januar-septembar i januar-decembar, a na kraju budžetske godine sa stanjem na dan 31.12. godišnji finansijski izveštaj – završni račun.
Član 32
Sastavljanje tromesečno periodičnih finansijskih izveštaja i godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa vrši se primenom gotovinske osnove saglasno članu 5. ovog pravilnika.
Član 33
Tromesečno periodični finansijski izveštaji i godišnji finansijski izveštaj – završni račun sastavljaju se na osnovu evidencija o primljenim sredstvima i izvršenim plaćanjima koja su usaglašena sa trezorom, kao i na osnovu drugih analitičkih evidencija koje vode.
Direktni korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja tromesečno periodične finansijske izveštaje i godišnji finansijski izveštaj – završni račun zasnivaju na konsolidovanim podacima sadržanim u njihovim glavnim knjigama i podacima iz tromesečno periodičnih finansijskih izveštaja i godišnjih finansijskih izveštaja – završnih računa njihovih indirektnih korisnika koji zajedno sa obrazloženjem najvećih odstupanja od iznosa odobrenog budžetom dostavljaju Ministarstvu finansija odnosno nadležnom organu za finansije.
Član 34
Tromesečno periodični finansijski izveštaji i godišnji finansijski izveštaj – završni račun sastavljaju se na osnovu uputstva i instrukcija i na obrascima koje propisuje, u skladu sa ovlašćenjem iz Zakona o budžetskom sistemu, ministar finansija.
Član 35
Tromesečno periodični finansijski izveštaji dostavljaju se nadležnom direktnom korisniku budžetskih sredstava u roku od deset dana od dana isteka tromesečja, a godišnji finansijski izveštaj – završni račun po jedan primerak nadležnoj filijali Uprave za trezor i nadležnom direktnom korisniku budžetskih sredstava najkasnije do 28.2. tekuće godine.
Direktni korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja dostavljaju konsolidovane tromesečno periodične finansijske izveštaje Ministarstvu finansija odnosno nadležnom organu za finansije lokalne vlasti u roku od dvadeset dana po isteku tromesečja, a konsolidovani godišnji finansijski izveštaj – završni račun sa obrazloženjem najvećih odstupanja od iznosa odobrenih budžetom najkasnije do 31.3. tekuće godine.
VII ZAKLJUČIVANJE I ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA, RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Član 36
Na kraju budžetske godine posle sprovedenih evidencija svih ekonomskih transakcija i obračuna vrši se zaključivanje poslovnih knjiga, odnosno u toku budžetske godine u slučaju statusnih promena, prestanka poslovanja i drugim slučajevima.
Dnevnik i glavnu knjigu potpisuju rukovodilac i odgovorno lice računovodstva.
Poslovne knjige koje se koriste duže od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korišćenja.
Poslovne knjige zaključuju se najkasnije do roka dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa.
Član 37
Poslovne knjige, računovodstvene isprave i finansijski izveštaji čuvaju se u originalu ili drugom obliku arhiviranja, u skladu sa zakonom u prostorijama korisnika budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja u rokovima utvrđenim u članu 17. stav 4. Uredbe.
Vreme čuvanja iz stava 1. ovog člana počinje poslednjeg dana budžetske godine na koju se računovodstvena isprava odnosi.
Član 38
Uništavanje poslovnih knjiga i računovodstvenih isprava kojima je prošao zakonski rok čuvanja, vrši komisija koju imenuje rukovodilac.
Komisija sastavlja zapisnik o uništavanju poslovnih knjiga i računovodstvenih isprava, koji se trajno čuva u arhivi.
Član 39
Rukovodilac računovodstva je odgovoran za čuvanje poslovnih knjiga računovodstvenih isprava i finansijskih izveštaja.
VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 40
Izmene i dopune propisa o budžetskom računovodstvu primenjivaće se neposredno do usklađivanja odredaba ovog pravilnika.
Usklađivanje ovog pravilnika sa izmenama i dopunama propisa o budžetskom računovodstvu iz stava 1. ovog člana izvršiće se najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja u službenim glasilima.
Član 41
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.
Broj:194/2017-2-4__                                           POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
u Vajskoj, 06.04.2017.