На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, даље: Закон), а у вези са чланом 82. Закона и  чл. 70. до 74. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013) и члана 44.став 1.тачка 1.Статута Основне школе „Алекса Шантић“ Вајска број 25/15 од 16.01.2015.године, Школски одбор је на својој 34. седници одржаној дана 04.04.2017. године, донео
 
 
ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
     В А Ј С К А
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим Правилником утврђују се врсте испита, рокови за полагање испита, испитна комисија, организација и начин полагања испита, оцењивање на испиту, вођење евиденције о испитима и правна заштита ученика у вези са полагањем испита у Основној школи “ АЛЕКСА ШАНТИЋ“ (даље: Школа) у складу са Законом, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом Школе.
 
II ВРСТЕ ИСПИТА И РОКОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ
Члан 2.
У Школи се полажу:
– поправни испит;
– разредни испит;
– завршни испит;
– испит из страног језика који ученик није изучавао у Школи
– испит у поступку бржег напредовања ученика;
– испита по приговору или жалби;
– испита ученика осмог разреда и осталих разреда којима је по Закону о основној школи престала обавеза похађања школе, а нису завршили разред,
Члан 3.
Поправни испит полажу ученици од четвртог до осмог разреда који на крају другог полугодишта имају до две недовољне закључне бројчане оцене из наставних предмета. Ученик од четвртог до седмог разреда полаже поправни испит у августовском испитном року, а ученик осмог разреда у јунском и августовском испитном року.
Члан 4.
Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више наставних предмета. Ученик може бити неоцењен из наставног предмета уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова тог предмета и уколико се оцењивањем утврди да није достигао образовне стандарде на основном нивоу.
Члан 5.
Завршни испит полаже ученик након завршеног осмог разреда .Ученик полаже завршни испит по програму завршног испита за школску годину у којој је завршио осми разред, писаним путем – решавањем тестова. Програмом завршног испита одређују се наставни предмети из којих ученик полаже завршни испит. Организацију испита услове под којима се спроводи, састав и процедуру рада комисија и друга питања везана за полагање завршног испита прописује министар.
Члан 6.
Ученик може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи. Испит се полаже по прописаном наставном програму за одређен разред.
Члан 7.
Испит у поступку бржег напредовања ученика, ученик који се истиче знањем и способностима може у току једне школске године да заврши два разреда, полагањем испита и заврши основну школу у року краћем од осам, али не краћем од шест година, под условима и по поступку који прописује министар.
Члан 8.
Испит по приговору или жалби полаже ученик који је поднео приговор на оцену из предмета у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета на крају другог полугодишта и жалбу на испит, уколико је директор утврдио да је оцена изведена супротно закону или да су приговор или жалба из других разлога основани.
 
Члан 9.
Ученик осмог разреда који има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит не понавља разред, већ завршава започето образовање и васпитање у истој школи полагањем испита из предмета из којег има недовољну оцену, у складу са Законом.
Члан 10.
Испити могу се полагати у следећим испитним роковима:
– септембарски;
– новембарски;
– јануарски;
– априлски;
– јунски;
– августовски.
 
Ученик од четвртог до седмог разреда полаже поправни испит у августовском испитном року, а ученик осмог разреда у јунском и августовском испитном року.
 
III ИСПИТНА КОМИСИЈА
 
Члан 11.
Испити се полажу пред испитном комисијом од најмање три члана, од којих најмање два морају бити стручна за предмет.
Испитну комисију решењем образује директор Школе за сваки испитни рок и појединачни испит.
Уколико Школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, директор ће ангажовати стручно лице из друге школе.
 
Члан 12.
Уколико је неки од чланова испитне комисије спречен да присуствује испиту, директор ће решењем одредити новог члана комисије најкасније до почетка одржавања испита. Ако се замена не обезбеди благовремено, изостанак члана комисије констатује се записнички, а директор одређује нови рок за полагање испита.
Члан испитне комисије на испиту по приговору или жалби на оцену не може бити наставник чија је оцена оспорена или на чији предлог је утврђена закључна оцена. У саставу комисије која је образована у случају поништавања испита не могу бити чланови комисије чији је испит поништен.
 
IV НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА
Члан 13.
Ученик може да приступи полагању испита, уколико је претходно поднео пријаву за полагање испита. Ученику који је уредно пријавио испит, али из оправданих разлога не приступи полагању и који поднесе доказ о немогућности полагања испита, директор Школе, на његов захтев, може одобрити полагање испита ван утврђених рокова.
Члан 14.
Пре полагања испита, ученик се од стране чланова испитне комисије упознаје са правима и обавезама за време полагања испита.
 
Уколико се испит састоји из писменог и усменог дела испита, прво се полаже писмени део.
 
Писмени део испита траје 45 минута, односно 1 школски час.
 
Приликом полагања писменог дела испита није дозвољено коришћење помоћне литературе.
 
Ученик не сме да напусти просторију у којој се обавља писмени испит без одобрења испитне комисије, не сме да користи мобилни телефон, електронски уређај или друга средства којима се омета спровођење испита.
 
У току дана ученик може да ради писмени део испита само из једног предмета.
Члан 15.
Усмени део испита полаже се извлачењем испитних листића. Испитни листић садржи најмање три испитна питања. Испитна комисија припрема испитна питања тако да она обухватају целокупно градиво наставног предмета.
 
Испитни листићи морају бити од исте хартије, једнаке величине и боје, оверене печатом школе.
 
Испитних листића мора бити најмање 10% више од броја кандидата који полажу тај испит у току дана.
Члан 16.
Пре него што почне да одговара, ученик може да замени испитни листић.
 
Замена испитног листића утиче на оцену на испиту и то се констатује у записнику.
Члан 17.
Ученик се може удаљити са испита уколико користи мобилни телефон, електронски уређај или друга средства, недолично се понаша према члановима испитне комисије или ремети ток испита.
 
Испитна комисија уноси у записник о полагању испита напомену да је ученик удаљен са испита, уз навођење разлога за удаљење.
 
Ученик који је удаљен са испита из разлога прописаних ставом 1. овог члана Правилника оцењује се негативном оценом.
Члан 18.
Ако ученик у току испита одустане од полагања испита, сматра се да испит није положио и то се констатује у записнику.
 
V ОЦЕЊИВАЊЕ НА ИСПИТУ
Члан 19.
Испитна комисије утврђују оцену већином гласова.
Успех на испиту изражава се оценом : одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1)  .
Оцена испитне комисије постаје коначна уколико у законом прописаном року не буде поднета жалба на испит, односно протеком рока за подношење жалбе на испит.
VI ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА
Члан 20.
Записник о полагању испита Школа води за сваког ученика појединачно.
Записник се води на обрасцу и на начин прописан Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012 и 8/2013 ).
 
VII ПРИГОВОР И ЖАЛБА НА ОЦЕНУ И ИСПИТ
Члан 21.
Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе жалбу на испит прописан посебним законом у року од 24 сата од саопштења оцене.
Директор школе је дужан да одлучи о жалби у року од 24 сата од њеног пријема.
Ако утврди да је испит обављен противно Закону или Закону о основном образовању и васпитању и прописима донетим на основу њих, поништиће испит и упутити ученика на поновно полагање испита.
Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе.
Када је поништен испит директор образује нову комисију (најмање три члана, од којих су два стручна за предмет) у чијем саставу не могу бити чланови комисије чији је испит поништен.
Оцена комисије је коначна.
Уколико директор не донесе одлуку по жалби на испит, односно уколико ученик није задовољан одлуком директора по жалби на испит, ученик, његов родитељ или старатељ може да поднесе захтев за заштиту права ученика Министарству просвете,науке и технолошког развоја у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.
 
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
 
 
Број: 194/2017-2
у Вајској, 04.04.2017.године   Председник школског одбора
Ђаковић Вања