Školski odbor je organ upravljanja u školi.Članove školskog odbora imenuje i razrešava skupština opštine, izborni period je četiri godine.

            Školski odbor ima devet članova od kojih su trećina predstavnici lokalne samouprave,a po trećinu predlažu Nastavničko veće i Savet roditelja škole tajnim glasom.

            Školski odbor je organ upravljanja ustanove, nadležnost organa upravljanja:

 1. Donosi statut, pravila ponašanja u ustanovi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova
 2. Donosi predškolski, školski, odnosno vaspitni program (u daljem tekstu:program obrazovanja i vaspitanja), razvojni plan, godišnji plan rada, usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju;
 3. Utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike Srbije;
 4. Donosi finansijski plan ustanove, u skladu sa zakonom;
 5. Usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzije, odnosno nastave u prirodi;
 6. Raspisuje konkurs i bira direktora
 7. Razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standard postignuća i preuzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada;
 8. Donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njihovom ostvarivanju;
 9. Odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora
 10. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

 

Članovi Školskog odbora imenovani rešenjem SO Bač od 27.04.2018. su:

 

Ime i prezime iz reda
Dušanka Kurdulija iz Vajske Nastavničkog veća
Bogdanka Subašić iz Obrovca Nastavničkog veća
Milena Baždar iz Vajske Nastavničkog veća
Slavko Iličić Saveta roditelja
Lidija Jovanić Saveta roditelja
Miodrag Nikolić Saveta roditelja
Tatjana Svorcan Lokalne samouprave
Duško Borovac Lokalne samouprave
Pavle Pejčić Lokalne samouprave

Plan rada školskog odbora:

Predsednik: Dušanka Kurdulija

Školski odbor je konstituisan 2018. godine. Organ upravljanja školom je školski odbor. Školski odbor imenuje osnivač škole. Predsednik i članovi školskog odbora imenuju se za period od četiri godine.

 Školski odbor će raditi u sednicama u prostorijama škole, takođe će raditi i telefonskim putem. Na sednicama će biti razmatrana sledeća pitanja:

Programiranje rada škole

 1. analiza i usvajanje godišnjeg izveštaja o radu škole
 2. analiza ostvarivanja godišnjeg plana rada
 3. usvajanje godišnjeg plana rada

Organizaciono-materijalna problematika

 1. analiza finansijskog stanja škole
 2. usvajanje završnog računa
 3. prikupljanje sredstava za nabavku opreme škole

Saradnja sa društvenom sredinom

 1. realizacija kulturne i javne delatnosti škole

Kadrovska problematika

 1. analiza izveštaja o radu direktora škole
 2. davanje predloga za izbor direkto