Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 1) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013, dalje: Zakon), a u vezi sa članom 82. Zakona i  čl. 70. do 74. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 55/2013) i člana 44.stav 1.tačka 1.Statuta Osnovne škole „Aleksa Šantić“ Vajska broj 25/15 od 16.01.2015.godine, Školski odbor je na svojoj 34. sednici održanoj dana 04.04.2017. godine, doneo
 
 
PRAVILNIK O ISPITIMA U OSNOVNOJ ŠKOLI „ALEKSA ŠANTIĆ“
     V A J S K A
I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste ispita, rokovi za polaganje ispita, ispitna komisija, organizacija i način polaganja ispita, ocenjivanje na ispitu, vođenje evidencije o ispitima i pravna zaštita učenika u vezi sa polaganjem ispita u Osnovnoj školi “ ALEKSA ŠANTIĆ“ (dalje: Škola) u skladu sa Zakonom, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom Škole.
 
II VRSTE ISPITA I ROKOVI ZA POLAGANjE
Član 2.
U Školi se polažu:
– popravni ispit;
– razredni ispit;
– završni ispit;
– ispit iz stranog jezika koji učenik nije izučavao u Školi
– ispit u postupku bržeg napredovanja učenika;
– ispita po prigovoru ili žalbi;
– ispita učenika osmog razreda i ostalih razreda kojima je po Zakonu o osnovnoj školi prestala obaveza pohađanja škole, a nisu završili razred,
Član 3.
Popravni ispit polažu učenici od četvrtog do osmog razreda koji na kraju drugog polugodišta imaju do dve nedovoljne zaključne brojčane ocene iz nastavnih predmeta. Učenik od četvrtog do sedmog razreda polaže popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku, a učenik osmog razreda u junskom i avgustovskom ispitnom roku.
Član 4.
Razredni ispit polaže učenik koji nije ocenjen iz jednog ili više nastavnih predmeta. Učenik može biti neocenjen iz nastavnog predmeta ukoliko nije pohađao nastavu više od trećine ukupnog godišnjeg broja časova tog predmeta i ukoliko se ocenjivanjem utvrdi da nije dostigao obrazovne standarde na osnovnom nivou.
Član 5.
Završni ispit polaže učenik nakon završenog osmog razreda .Učenik polaže završni ispit po programu završnog ispita za školsku godinu u kojoj je završio osmi razred, pisanim putem – rešavanjem testova. Programom završnog ispita određuju se nastavni predmeti iz kojih učenik polaže završni ispit. Organizaciju ispita uslove pod kojima se sprovodi, sastav i proceduru rada komisija i druga pitanja vezana za polaganje završnog ispita propisuje ministar.
Član 6.
Učenik može da polaže ispit iz stranog jezika koji nije izučavao u školi. Ispit se polaže po propisanom nastavnom programu za određen razred.
Član 7.
Ispit u postupku bržeg napredovanja učenika, učenik koji se ističe znanjem i sposobnostima može u toku jedne školske godine da završi dva razreda, polaganjem ispita i završi osnovnu školu u roku kraćem od osam, ali ne kraćem od šest godina, pod uslovima i po postupku koji propisuje ministar.
Član 8.
Ispit po prigovoru ili žalbi polaže učenik koji je podneo prigovor na ocenu iz predmeta u toku školske godine, žalbu na zaključnu ocenu iz predmeta na kraju drugog polugodišta i žalbu na ispit, ukoliko je direktor utvrdio da je ocena izvedena suprotno zakonu ili da su prigovor ili žalba iz drugih razloga osnovani.
 
Član 9.
Učenik osmog razreda koji ima više od dve nedovoljne zaključne brojčane ocene ili ne položi popravni ispit ne ponavlja razred, već završava započeto obrazovanje i vaspitanje u istoj školi polaganjem ispita iz predmeta iz kojeg ima nedovoljnu ocenu, u skladu sa Zakonom.
Član 10.
Ispiti mogu se polagati u sledećim ispitnim rokovima:
– septembarski;
– novembarski;
– januarski;
– aprilski;
– junski;
– avgustovski.
 
Učenik od četvrtog do sedmog razreda polaže popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku, a učenik osmog razreda u junskom i avgustovskom ispitnom roku.
 
III ISPITNA KOMISIJA
 
Član 11.
Ispiti se polažu pred ispitnom komisijom od najmanje tri člana, od kojih najmanje dva moraju biti stručna za predmet.
Ispitnu komisiju rešenjem obrazuje direktor Škole za svaki ispitni rok i pojedinačni ispit.
Ukoliko Škola nema potreban broj stručnih lica za odgovarajući predmet, direktor će angažovati stručno lice iz druge škole.
 
Član 12.
Ukoliko je neki od članova ispitne komisije sprečen da prisustvuje ispitu, direktor će rešenjem odrediti novog člana komisije najkasnije do početka održavanja ispita. Ako se zamena ne obezbedi blagovremeno, izostanak člana komisije konstatuje se zapisnički, a direktor određuje novi rok za polaganje ispita.
Član ispitne komisije na ispitu po prigovoru ili žalbi na ocenu ne može biti nastavnik čija je ocena osporena ili na čiji predlog je utvrđena zaključna ocena. U sastavu komisije koja je obrazovana u slučaju poništavanja ispita ne mogu biti članovi komisije čiji je ispit poništen.
 
IV NAČIN POLAGANjA ISPITA
Član 13.
Učenik može da pristupi polaganju ispita, ukoliko je prethodno podneo prijavu za polaganje ispita. Učeniku koji je uredno prijavio ispit, ali iz opravdanih razloga ne pristupi polaganju i koji podnese dokaz o nemogućnosti polaganja ispita, direktor Škole, na njegov zahtev, može odobriti polaganje ispita van utvrđenih rokova.
Član 14.
Pre polaganja ispita, učenik se od strane članova ispitne komisije upoznaje sa pravima i obavezama za vreme polaganja ispita.
 
Ukoliko se ispit sastoji iz pismenog i usmenog dela ispita, prvo se polaže pismeni deo.
 
Pismeni deo ispita traje 45 minuta, odnosno 1 školski čas.
 
Prilikom polaganja pismenog dela ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature.
 
Učenik ne sme da napusti prostoriju u kojoj se obavlja pismeni ispit bez odobrenja ispitne komisije, ne sme da koristi mobilni telefon, elektronski uređaj ili druga sredstva kojima se ometa sprovođenje ispita.
 
U toku dana učenik može da radi pismeni deo ispita samo iz jednog predmeta.
Član 15.
Usmeni deo ispita polaže se izvlačenjem ispitnih listića. Ispitni listić sadrži najmanje tri ispitna pitanja. Ispitna komisija priprema ispitna pitanja tako da ona obuhvataju celokupno gradivo nastavnog predmeta.
 
Ispitni listići moraju biti od iste hartije, jednake veličine i boje, overene pečatom škole.
 
Ispitnih listića mora biti najmanje 10% više od broja kandidata koji polažu taj ispit u toku dana.
Član 16.
Pre nego što počne da odgovara, učenik može da zameni ispitni listić.
 
Zamena ispitnog listića utiče na ocenu na ispitu i to se konstatuje u zapisniku.
Član 17.
Učenik se može udaljiti sa ispita ukoliko koristi mobilni telefon, elektronski uređaj ili druga sredstva, nedolično se ponaša prema članovima ispitne komisije ili remeti tok ispita.
 
Ispitna komisija unosi u zapisnik o polaganju ispita napomenu da je učenik udaljen sa ispita, uz navođenje razloga za udaljenje.
 
Učenik koji je udaljen sa ispita iz razloga propisanih stavom 1. ovog člana Pravilnika ocenjuje se negativnom ocenom.
Član 18.
Ako učenik u toku ispita odustane od polaganja ispita, smatra se da ispit nije položio i to se konstatuje u zapisniku.
 
V OCENjIVANjE NA ISPITU
Član 19.
Ispitna komisije utvrđuju ocenu većinom glasova.
Uspeh na ispitu izražava se ocenom : odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1)  .
Ocena ispitne komisije postaje konačna ukoliko u zakonom propisanom roku ne bude podneta žalba na ispit, odnosno protekom roka za podnošenje žalbe na ispit.
VI ZAPISNIK O POLAGANjU ISPITA
Član 20.
Zapisnik o polaganju ispita Škola vodi za svakog učenika pojedinačno.
Zapisnik se vodi na obrascu i na način propisan Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012 i 8/2013 ).
 
VII PRIGOVOR I ŽALBA NA OCENU I ISPIT
Član 21.
Učenik, njegov roditelj ili staratelj ima pravo da podnese žalbu na ispit propisan posebnim zakonom u roku od 24 sata od saopštenja ocene.
Direktor škole je dužan da odluči o žalbi u roku od 24 sata od njenog prijema.
Ako utvrdi da je ispit obavljen protivno Zakonu ili Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i propisima donetim na osnovu njih, poništiće ispit i uputiti učenika na ponovno polaganje ispita.
Ispit se organizuje u roku od tri dana od dana podnošenja žalbe.
Kada je poništen ispit direktor obrazuje novu komisiju (najmanje tri člana, od kojih su dva stručna za predmet) u čijem sastavu ne mogu biti članovi komisije čiji je ispit poništen.
Ocena komisije je konačna.
Ukoliko direktor ne donese odluku po žalbi na ispit, odnosno ukoliko učenik nije zadovoljan odlukom direktora po žalbi na ispit, učenik, njegov roditelj ili staratelj može da podnese zahtev za zaštitu prava učenika Ministarstvu prosvete,nauke i tehnološkog razvoja u roku od osam dana od dana saznanja za povredu svojih prava.
 
VIII ZAVRŠNE ODREDBE
Član 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.
 
 
Broj: 194/2017-2
u Vajskoj, 04.04.2017.godine   Predsednik školskog odbora
Đaković Vanja